407/1980

Given i Helsingfors den 6 juni 1980.

Lag om ändring av patentlagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 51 § 2 och 3 mom. patentlagen av den 15 december 1967 (550/67),

ändras 2, 3, 6 och 7―9 §§, av vilka 7 § samtidigt överföres till 2 kap., 13 §, 15 § 1 mom., 19 och 20 §§, 21 § 1 och 3 mom., 22 § 2 mom., 3 kap., 40 och 41 §§, 52 § 1 och 2 mom., 53 § 1 mom., 55 §, 60 § 1 mom., 72 § 1 mom. och 74 § 3 mom.,

av nämnda lagrum 72 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 2 juli 1971 (575/71), samt

fogas till 1 § nya 2 och 3 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 4 mom., till 52 § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till lagen nya 71 a, 71 b och 71 c §§ som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser.

1 §.

Som uppfinning anses icke vad som utgör enbart:

1) en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod;

2) en konstnärlig skapelse;

3) en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram; ej heller

4) ett framläggande av information.

Såsom uppfinning anses ej heller sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som skall utövas på människor eller djur. Vad nu sagts utgör ej hinder för att patent meddelas på alster, däribland ämnen och blandningar, som är avsett att användas vid förfarande av ovan angivet slag.


2 §.

Patent meddelas endast på uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för patentansökningen och tillika väsentligen skiljer sig därifrån.

Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt. Även innehållet i patentansökan, som före dagen för patentansökningen gjorts här i landet, anses som känt, om denna ansökan blir offentlig enligt vad som stadgas i 22 §. Stadgandet i 1 mom. enligt vilket uppfinningen väsentligen skall skilja sig från vad som blivit känt före dagen för patentansökningen gäller icke i förhållande till innehållet i sådan ansökan.

En i 3 kap. avsedd ansökan äger vid tillämpning av 2 mom. i vissa fall samma rättsverkan som en här i landet gjord patentansökan, enligt vad i 29 och 38 §§ stadgas.

Stadgandet i 1 mom. om att uppfinningen skall vara ny utgör ej hinder för att patent meddelas på känt ämne eller känd blandning, för användning vid ett i 1 § 3 mom. avsett förfarande, om användning av ämnet eller blandningen icke är känd vid förfarande av detta slag.

Patent kan meddelas utan hinder av att uppfinningen inom sex månader innan patentansökningen gjordes blivit allmänt tillgänglig:

1) till följd av uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt; eller

2) genom att sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt förevisat uppfinningen på sådan officiell eller officiellt erkänd internationell utställning, som avses i den i Paris den 22 november 1928 slutna konventionen om internationella utställningar (FördrS 36/37).

3 §.

Den genom patent förvärvade ensamrätten innebär att, med de undantag som nedan stadgas, annan än patenthavaren ej får utan dennes lov utnyttja uppfinningen genom att:

1) tillverka, utbjuda, bringa i omsättning eller använda patentskyddat alster eller införa eller inneha sådant alster för ändamål som nu sagts;

2) använda patentskyddat förfarande eller, om han vet eller det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart att förfarandet icke får användas utan patenthavarens lov, utbjuda det för användning här i landet; eller

3) utbjuda, bringa i omsättning eller använda medelst patentskyddat förfarande tillverkat alster eller införa eller inneha sådant alster för ändamål som nu sagts.

Ensamrätten innebär även att annan än patenthavaren ej får utan dennes lov utnyttja uppfinningen genom att erbjuda eller tillhandahålla någon som ej är berättigad att utnyttja uppfinningen sådant medel för uppfinningens utövande här i landet som hänför sig till något väsentligt i uppfinningen, om den som erbjuder eller tillhandahåller medlet vet eller det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart att medlet är lämpat och avsett att användas vid utövande av uppfinningen. Är medlet en i handeln allmänt förekommande vara, gäller vad nu sagts endast om den som erbjuder eller tillhandahåller medlet söker påverka mottagaren till handling som avses i 1 mom. Vid tillämpning av stadgandena i detta moment skall såsom berättigad att utnyttja uppfinningen icke anses den som utnyttjar uppfinningen på sätt som sägs i 3 mom. 1, 3 eller 4 punkten.

Ensamrätten omfattar icke:

1) utnyttjande som ej sker yrkesmässigt;

2) utnyttjande av patentskyddat alster, som av patenthavaren eller med dennes samtycke bringats i omsättning här i landet;

3) utnyttjande av uppfinningen för experiment, som avser själva uppfinningen; eller

4) beredning på apotek av läkemedel enligt läkares föreskrift i enskilda fall eller åtgärder med sålunda berett läkemedel.

6 §.

Ansökan om patent på uppfinning, vilken inom tolv månader före ansökningsdagen angivits i ansökan avseende patent i Finland eller patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell i främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (FördrS 36/70 och 43/75), skall vid tillämpning av 2 § 1, 2 och 4 mom. samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökningen, om sökanden det yrkar. Sådan prioritet får åtnjutas även från ansökan om skydd som icke avser stat som är ansluten till konventionen, om motsvarande prioritet från finsk patentansökan medges där den tidigare ansökningen gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med konventionen.

Genom förordning stadgas eller genom patentmyndighetens med stöd av förordning givna beslut föreskrives huru yrkande om prioritet skall framställas och vilka handlingar som skola inges till stöd för yrkandet. Iakttagas ej ovan avsedda stadganden eller föreskrifter, får prioritet icke åtnjutas.

2 kap.

Patentansökan och dess handläggning.

7 §.

Med patentmyndigheten avses i denna lag patentmyndighet i Finland, om ej annat är stadgat. Patentmyndighet i Finland är patent- och registerstyrelsen i enlighet med vad därom särskilt stadgas.

8 §.

Ansökan om patent göres skriftligen hos patentmyndigheten eller, i fall som avses i 3 kap., hos patentmyndigheten i annat land eller hos internationell organisation.

Ansökningen skall innehålla beskrivning av uppfinningen, innefattande även ritningar, om sådana erfordras, samt bestämd uppgift om vad som sökes skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfinningen avser kemisk förening medför icke att bestämd användning måste anges i patentkravet. Beskrivningen skall vara så tydlig, att en fackman med ledning därav kan utöva uppfinningen.

Ansökningen skall dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivningen och patentkraven. Sammandraget skall tjäna enbart som teknisk information och får icke tillmätas betydelse i annat avseende.

I ansökningen skall uppfinnarens namn anges. Sökes patent av annan än uppfinnaren, skall sökanden styrka sin rätt till uppfinningen.

Beskrivningen av uppfinningen, sammandraget och patentkraven skola avfattas på finska eller svenska i enlighet med stadgandena i gällande språklagstiftning. Då patentkraven och sammandraget avfattats endast på det ena inhemska språket, skall patentmyndigheten draga försorg om översättning av patentkraven och sammandraget till det andra av dessa språk, innan ansökan enligt 22 § 2 mom. blir offentlig. Sökanden skall erlägga fastställd översättningsavgift. I fråga om utländsk sökande skall beskrivningen av uppfinningen avfattas på finska samt patentkraven och sammandraget på såväl finska som svenska. Envar har likväl rätt att avfatta beskrivningen av uppfinningen, sammandraget och patentkraven på såväl finska som svenska.

Sökanden skall erlägga fastställd ansökningsavgift.

9 §.

Om sökanden det begär och erlägger fastställd avgift, skall patentmyndigheten på de villkor som genom förordning stadgas låta ansökningen bli föremål för sådan nyhetsgranskning vid internationell nyhetsgranskningsmyndighet som avses i artikel 15 stycke 5 i den i Washington den 19 juni 1970 slutna konventionen om patentsamarbete.

13 §.

Ansökan om patent får icke ändras så, att patent sökes på något som ej framgick av ansökningen när den gjordes eller vid den tidpunkt då den enligt 14 § skall anses gjord.

15 §.

Har sökanden icke iakttagit vad som är föreskrivet om ansökan eller finner patentmyndigheten eljest hinder föreligga för bifall till ansökningen, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidtaga rättelse. I sammandraget kan patentmyndigheten dock, utan att höra sökanden, göra de ändringar som den finner nödvändiga.


19 §.

Är ansökningen i föreskriven ordning och finnes ej hinder för patent föreligga, skall ansökningen godkännas för utläggning enligt 21 §.

Sedan ansökningen godkänts för utläggning, får yrkande enligt 14 § ej framställas eller patentkraven ändras så, att patentskyddets omfattning utvidgas.

20 §.

Inom två månader efter det ansökningen godkänts för utläggning skall sökanden erlägga fastställd utläggningsavgift. Sker det ej, skall ansökningen avskrivas. Avskriven ansökan återupptages, om sökanden inom fyra månader efter utgången av sagda tid erlägger utläggningsavgiften jämte fastställd återupptagningsavgift.

Sökes patent av uppfinnaren och begär han befrielse från utläggningsavgiften inom två månader från det ansökningen godkänts för utläggning, kan patentmyndigheten medge honom sådan befrielse, om avgiftens erläggande befinnes medföra avsevärda svårigheter för honom. Avslås framställningen, skall avgift som erlägges inom två månader därefter anses erlagd i rätt tid.

21 §.

Sedan utläggningsavgift enligt 20 § erlagts eller befrielse från utläggningsavgiften medgivits, skall patentmyndigheten utlägga ansökningen för att bereda allmänheten tillfälle att inkomma med invändning mot ansökningen. Utläggningen skall kungöras.


Från och med den dag då ansökningen utlägges skola tryckta exemplar av beskrivning, patentkrav och sammandrag, med uppgift om sökanden och uppfinnaren, finnas att tillgå hos patentmyndigheten.

22 §.

När aderton månader förflutit från den dag då patentansökningen gjordes eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begäres, skola handlingarna vara offentliga, även om ansökningen icke utlagts. Har ansökningen avskrivits eller avslagits, skola handlingarna dock bli offentliga endast om sökanden begär att ansökningen återupptages eller anför besvär eller gör framställning enligt 71 a eller 71 b §.


3 kap.

Internationell patentansökan.

28 §.

Med internationell patentansökan avses ansökan som göres enligt konventionen om patentsamarbete.

Internationell patentansökan inges till patentmyndighet eller internationell organisation som enligt konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna är behörig att mottaga sådan ansökan (mottagande myndighet). Mottagande myndighet i Finland är patent- och registerstyrelsen i enlighet med vad därom genom förordning stadgas. För internationell patentansökan som inges här skall sökanden erlägga fastställd avgift.

Vad i 29―38 §§ stadgas gäller internationell patentansökan som omfattar Finland.

29 §.

Internationell patentansökan, för vilken den mottagande myndigheten fastställt internationell ingivningsdag, har här i landet samma verkan som finsk patentansökan som gjorts nämnda dag. Vad i 2 § 2 mom. andra meningen sägs skall dock gälla internationell ansökan endast om denna fullföljts enligt 31 §.

30 §.

Internationell patentansökan skall anses återkallad såvitt avser Finland i de fall som åsyftas i artikel 24 stycke 1 underpunkterna i och ii i konventionen om patentsamarbete.

31 §.

Vill sökanden fullfölja internationell ansökan såvitt avser Finland, skall han inom 20 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begäres till patentmyndigheten inge översättning av den internationella patentansökningen till finska eller svenska i den omfattning som genom förordning stadgas samt erlägga fastställd avgift.

Har internationell nyhetsgranskningsmyndighet beslutat att internationell nyhetsgranskningsrapport ej skall upprättas men önskar sökanden fullfölja ansökningen såvitt avser Finland, skall han fullgöra vad honom enligt 1 mom. åligger inom två månader från det denna myndighets beslut avsändes honom till kännedom.

Har sökanden begärt att den internationella ansökningen skall underkastas internationell förberedande patenterbarhetsprövning och har han inom 19 månader från den i 1 mom. angivna dagen i överensstämmelse med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna meddelat att han avser att använda resultatet av denna prövning vid ansökan om patent för Finland, skall han vidtaga i 1 mom. nämnda åtgärder inom 25 månader från nämnda dag.

Fullgör sökanden ej vad honom enligt 1, 2 och 3 mom. åligger, skall ansökningen anses återkallad såvitt avser Finland.

32 §.

Återkallar sökanden begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller förklaring att han avser att använda resultatet av sådan prövning vid ansökan om patent för Finland, skall den internationella ansökningen anses återkallad såvitt avser Finland. Ansökningen anses dock icke återkallad, om återkallandet skett före utgången av den i 31 § 1 och 2 mom. stadgade fristen och sökanden inom sagda tid vidtagit i 31 § 1 mom. stadgade åtgärder.

33 §.

Har internationell ansökan fullföljts enligt 31 §, gälla i fråga om ansökningen och dess handläggning stadgandena i 2 kap., om ej annat stadgas i denna paragraf eller 34―37 §§. Ansökningen kan endast på framställning av sökanden upptagas till prövning före utgången av den i 31 § stadgade fristen.

Den i 12 § stadgade skyldigheten för sökanden att ha ett här bosatt ombud inträder först då ansökningen kan upptagas till prövning.

Stadgandena i 22 § 2 och 3 mom. bli tillämpliga först sedan sökanden fullgjort sin skyldighet enligt 31 § att inge översättning av ansökningen.

Vid tillämpning av 48, 56 och 60 §§ på internationell ansökan skall utan hinder av vad i dessa paragrafer stadgas om att handlingarna i ansökningsärende bli offentliga enligt 22 § anses att handlingarna blivit offentliga enligt sagda paragraf efter det sökanden ingivit översättning enligt 31 §.

Uppfyller patentansökningen de krav rörande form och innehåll som föreskrivas i konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna, skall den godtagas i dessa avseenden.

34 §.

Internationell patentansökan får ej godkännas för utläggning eller avslås innan fyra månader förflutit från utgången av den frist som gäller enligt 31 § 1 eller 2 mom.

Har sökanden inom 19 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, från den dag från vilken prioriteten begäres gjort sådant meddelande som avses i 31 § 3 mom., får ansökningen ej godkännas för utläggning eller avslås före utgången av den frist om 25 månader som stadgas i nämnda lagrum.

Ansökan kan dock godkännas för utläggning eller avslås före utgången av den frist som gäller enligt 1 eller 2 mom., om sökanden samtycker till att ansökningen avgöres dessförinnan.

35 §.

Utan sökandens samtycke får patentmyndigheten icke utlägga internationell patentansökan eller offentliggöra den i tryckt skrift eller på liknande sätt, förrän ansökningen publicerats av världsorganisationens för den intellektuella äganderätten internationella byrå eller 20 månader förflutit från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkats, från den dag från vilken prioriteten begäres.

36 §.

Har del av internationell patentansökan icke varit föremål för internationell nyhetsgranskning eller förberedande patenterbarhetsprövning på den grund att ansökningen bedömts omfatta av varandra oberoende uppfinningar och att sökanden ej inom föreskriven tid erlagt tilläggsavgift enligt konventionen om patentsamarbete, skall patentmyndigheten pröva om bedömningen var riktig. Finnes detta vara fallet, skall den del av ansökningen som icke varit föremål för sådan granskning eller prövning anses återkallad hos patentmyndigheten, om ej sökanden erlägger föreskriven avgift till myndigheten inom två månader från det sökanden fick del av patentmyndighetens beslut. Finner patentmyndigheten att bedömningen ej var riktig, skall myndigheten fortsätta handläggningen av ansökningen i dess helhet.

Sökanden kan söka ändring i beslut som avses i 1 mom. och vari patentmyndigheten funnit att ansökningen omfattar av varandra oberoende uppfinningar. Härvid skall vad i 25 § 1 och 2 mom. är stadgat i tillämpliga delar iakttagas.

Fastställer besvärsmyndigheten patentmyndighetens beslut, räknas fristen för erläggande av avgift som avses i 1 mom. andra meningen från det besvärsmyndighetens beslut vann laga kraft.

37 §.

Har del av internationell patentansökan icke varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning på grund av att sökanden inskränkt patentkraven efter anmodan av myndighet för sådan prövning att antingen inskränka kraven eller betala tilläggsavgift, skall den icke prövade delen av ansökningen anses återkallad hos patentmyndigheten, om ej inskränka kraven eller betala tilläggsavgifter, sökanden erlägger föreskriven avgift inom två månader från det sökanden mottog av patentmyndigheten till honom avsänd underrättelse därom.

38 §.

Har mottagande myndighet vägrat att fastställa internationell ingivningsdag för internationell patentansökan eller förklarat, att ansökningen skall anses återkallad eller att yrkande om att ansökningen skall omfatta Finland skall anses återkallat, skall patentmyndigheten på begäran av sökanden pröva huruvida detta beslut var riktigt. Detsamma gäller i fråga om beslut av den internationella byrån att ansökningen skall anses återkallad.

Begäran om prövning enligt 1 mom. skall framställas till den internationella byrån inom två månader från det underrättelse om den mottagande myndighetens eller internationella byråns beslut avsändes till sökanden. Sökanden skall inom samma tid till patentmyndigheten inge översättning av ansökningen i den omfattning genom förordning stadgas samt erlägga fastställd ansökningsavgift.

Finner patentmyndigheten att den mottagande myndighetens eller den internationella byråns beslut ej var riktigt, skall patentmyndigheten handlägga ansökningen enligt 2 kap. Har internationell utgivningsdag ej fastställts av mottagande myndighet, skall ansökningen anses gjord den dag som patentmyndigheten finner borde ha fastställts såsom internationell ingivningsdag. Uppfyller ansökningen de krav rörande form och innehåll som föreskrivas i konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna, skall den godtagas i dessa avseenden.

Stadgandena i 2 § 2 mom. andra meningen äga tillämpning på ansökan som upptagits till handläggning enligt 3 mom., om ansökningen blir offentlig enligt 22 §.

40 §.

Meddelat patent kan upprätthållas intill dess 20 år förflutit från den dag då patentansökningen gjordes.

5 kap.

Årsavgifter.

41 §.

För patent skall för varje år räknat från den dag patentansökningen gjordes (patentår) erläggas fastställd årsavgift, om annat icke stadgats med stöd av 73 §.

52 §.

På talan därom skall domstolen förklara patent ogiltigt, om det

1) meddelats oaktat villkoren i 1 och 2 §§ icke äro uppfyllda;

2) meddelats oaktat uppfinningen icke är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan utöva den;

3) omfattar något som ej framgick av ansökningen när den gjordes; eller

4) meddelats oaktat patenskyddets omfattning utvidgats efter det ansökningen godkänts för utläggning.

Patent får ej förklaras ogiltigt på den grund att den som erhållit patentet varit berättigad till blott viss andel däri.

Utom i fall som avses i 4 mom. kan talan föras av envar som lider förfång av patentet eller, om det finnes påkallat från allmän synpunkt, av myndighet varom stadgas i förordning.


53 §.

Har patent meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, skall domstolen på talan av den berättigade överföra patentet på honom. I fråga om den tid inom vilken talan skall väckas äger stadgandet i 52 § 4 mom. tillämpning.


55 §.

När patent förfallit eller förklarats ha upphört eller när det genom laga kraft vunnen dom förklarats ogiltigt eller blivit överfört, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse därom.

60 §.

Utnyttjar någon yrkesmässigt patentsökt uppfinning efter det handlingarna i ansökningsärendet blivit offentliga enligt 22 §, skall vad som stadgas om patentintrång äga motsvarande tillämpning i den mån patent sedermera meddelas. Innan utläggningen kungjorts enligt 21 § omfattar patentskyddet dock endast vad som framgår såväl av patentkraven i deras lydelse när ansökningen blev offentlig som av patentkraven enligt patentet. Till straff får ej dömas, och ersättning för skada på grund av utnyttjande som sker innan utläggning av patentansökningen kungjorts enligt 21 § kan bestämmas endast enligt 58 § 2 mom.


71 a §.

Har patentsökande lidit rättsförlust på grund av att han ej vidtagit åtgärd hos patentmyndigheten inom tid som föreskrives i denna lag eller med stöd därav, men har han gjort allt vad som skäligen kunde krävas av honom för att iakttaga föreskriven tid, och vidtager han åtgärden inom två månader från det förfallet upphörde, dock senast inom ett år från fristens utgång, skall patentmyndigheten konstatera att åtgärden skall anses vidtagen i rätt tid. Vill patentsökanden erhålla sådant avgörande, skall han inom tid som ovan stadgats för åtgärden hos patentmyndigheten göra skriftlig framställning därom och erlägga fastställd avgift.

Har patenthavare icke erlagt årsavgift för patentet inom frist som stadgas i 42 § 3 mom., skola stadgandena i 1 mom. äga motsvarande tillämpning. Årsavgiften skall dock erläggas och framställningen göras senast inom sex månader från fristens utgång.

Vad som stadgats i 1 mom. gäller ej frist varom är stadgat i 6 § 1 mom.

71 b §.

Har i fall som avses i 31 § med posten befordrad handling eller avgift icke ankommit till patentmyndigheten inom föreskriven tid, men blir den med försändelsen avsedda åtgärden vidtagen inom två månader från det sökanden insåg eller bort inse att fristen överskridits, dock senast inom ett år från fristens utgång, skall patentmyndigheten konstatera att åtgärden skall anses vidtagen i rätt tid, om:

1) avbrott i postförbindelserna förekommit under någon av de tio dagarna närmast före fristens utgång på grund av krig, revolution, upplopp, strejk, naturkatastrof eller annan liknande omständighet på den ort där avsändaren vistas eller har sin rörelse samt handlingen eller avgiften avsänts till patentmyndigheten inom fem dagar från det postförbindelserna återupptagits; eller

2) handlingen eller avgiften avsänts till patentmyndigheten i rekommenderad postförsändelse senast fem dagar före fristens utgång, dock endast om försändelsen sänts med flygpost då så varit möjligt eller på annat sätt, såvida avsändaren haft anledning antaga att försändelsen vid sådan befordran skulle ha anlänt till patentmyndigheten inom två dagar från avsändningsdagen.

Vill patentsökanden erhålla avgörande enligt 1 mom., skall han göra skriftlig framställning därom hos patentmyndigheten inom tid som där stadgats för åtgärden.

71 c §.

Har framställning enligt 71 a eller 71 b § bifallits och skall till följd därav patentansökan, som avskrivits eller avslagits efter det den blivit offentlig enligt 22 §, företagas till fortsatt handläggning eller patent, som förfallit, anses upprätthållet, skall kungörelse därom utfärdas.

Den som, efter det tiden för återupptagande av den avskrivna ansökningen utgått eller beslutet om avslag vunnit laga kraft eller patentet förfallit men innan kungörelse utfärdades, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i landet, får utan hinder av patentet fortsätta utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. Sådan rätt till utnyttjande tillkommer under motsvarande förutsättningar även den som vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i landet.

Rätt enligt 2 mom. kan övergå till annan endast tillsammans med rörelse, vari den uppkommit eller utnyttjandet avsetts skola ske.

72 §.

Ändring i annat än i 24 § avsett slutligt beslut, som patentmyndigheten med stöd av denna lag givit, samt i beslut enligt 71 a eller 71 b § sökes medelst besvär hos patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning inom 60 dagar från den dag, då besväranden fått del av beslutet, sagda dag oräknad. Besväranden skall inom samma tid erlägga fastställd besvärsavgift vid äventyr att besvären icke upptagas till prövning.


74 §.

Genom förordning kan även stadgas att den som söker patent på uppfinning, varpå han sökt patent i annan stat eller hos internationell institution, skall vara skyldig att redovisa vad patentmyndigheten i den staten eller den internationella institutionen delgivit honom rörande prövningen av uppfinningens patenterbarhet. Sådan redovisningsskyldighet kan dock icke krävas i fråga om patentansökan som avses i 3 kap., om den varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning och rapport rörande denna prövning ingivits till patentmyndigheten.


Denna lag träder i kraft den dag som genom förordning stadgas. (L 407/1980 trädde i kraft enligt F 668/1980 den 26.9.1980.)

För ikraftbringandet av denna lag erforderliga stadganden kan genom förordning utfärdas innan lagen träder i kraft.

Patentansökan som är anhängig vid denna lags ikraftträdande behandlas och avgöres enligt stadgandena i denna lag, om icke annat följer av 4―7 mom.

Patentansökan, som innan denna lag trätt i kraft godkänts för utläggning, och före lagens ikraftträdande gjord ansökan om tilläggspatent behandlas och avgöres enligt de stadganden som gällt före lagens ikraftträdande. Patentansökan som gjorts innan lagen trätt i kraft kan även ändras till ansökan om tilläggspatent enligt de stadganden som gällt före lagens ikraftträdande.

Stadgandena i denna lag om skyldighet att inge sammandrag samt 20 § i denna lag tillämpas icke i fråga om ansökan som är anhängig vid lagens ikraftträdande.

Avser uppfinning läke- eller livsmedel, kan dock, intill dess genom förordning annat stadgas, patent icke meddelas på själva alstret, utan endast på förfarandet för dess framställning.

Vad i 8 § 2 mom. andra meningen stadgats avser endast patentansökan som gjorts efter denna lags ikraftträdande.

Stadgandena i denna lag tillämpas även på patent som har meddelats före lagens ikraftträdande eller som meddelas på grundval av ansökan som har ingivits dessförinnan, om ej annat följer av 9―13 mom.

Giltighetstiden för patent som har meddelats på grundval av patentansökan vilken gjorts tidigare än tolv år innan denna lag träder i kraft bestämmes enligt den lydelse av 40 § som gällt före lagens ikraftträdande.

Har patent innan denna lag trätt i kraft upphört att gälla enligt 51 § 1 mom., skall 51 § 2 och 3 mom. samt andra meningen i den lydelse av 55 § som gällt före lagens ikraftträdande alltjämt äga tillämpning.

Beträffande patent som meddelas på grundval av en ansökan vilken gjorts innan denna lag trätt i kraft tillämpas den lydelse av 60 § som gällt före lagens ikraftträdande.

I fråga om tilläggspatent som har meddelats innan denna lag trätt i kraft eller som meddelas enligt 4 mom. tillämpas de stadganden som gällt före lagens ikraftträdande.

Fråga om ogiltigförklaring av patent som har meddelats eller meddelas enligt de stadganden som gällt före denna lags ikraftträdande bedömes enligt nämnda stadganden.

Helsingfors den 6 juni 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.