396/1980

Given i Helsingfors den 30 maj 1980.

Lag om ändring av 2 och 4 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 4 kap. rättegångsbalken, sådant det lyder i lag av den 7 juli 1970 (459/70), och

ändras 2 kap. rättegångsbalken, sådant det lyder i ovan nämnda lag, som följer:

2 kap.

Om häradsrätt.

1 §.

Häradsrätts domkrets är ett tingslag. Ett eller flera tingslag utgör en domsaga.

2 §.

I häradsrätt skall sammanträden hållas med regelbundna mellantider så ofta de mål som skall handläggas det kräver. Under juni, juli och augusti månader får färre sammanträden hållas än under andra tider av året.

I häradsrätt får flera sammanträden hållas samtidigt.

3 §.

Häradshövdingen utsätter häradsrättens ordinarie sammanträdesdagar för ett kalenderår i sänder. Hovrätten skall underrättas om dem före utgången av oktober föregående år.

4 §.

De ordinarie sammanträdesdagarna skall kungöras på anslagstavlorna för domsagans kansli, tingslokalen och de till tingslaget hörande kommunerna. Hovrätten skall publicera kungörelse om kalenderårets ordinarie sammanträdesdagar i den officiella tidningen inom november föregående år.

5 §.

Häradshövdingen kan vid behov utsätta extra sammanträden och på synnerligt skäl inställa ordinarie sammanträde. Inställande av sammanträde skall meddelas på tingslokalens anslagstavla.

6 §.

Häradsrätts sammanträde begynner klockan 9, såframt ej på synnerliga skäl annorlunda bestämmes. Sammanträde får icke utan särskilt skäl fortsättas efter klockan 19.

7 §.

Vid häradsrätt skall föras dombok och andra protokoll, såsom därom är särskilt stadgat. Domboken och de övriga protokollen undertecknas av ordföranden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Vad annorstädes i lag är stadgat om lagtima ting eller allmänt sammanträde vid detta gäller, sedan denna lag har trätt i kraft, häradsrätts ordinarie sammanträdesdagar. Vad om urtima ting är stadgat gäller på motsvarande sätt i 5 § avsett sammanträde.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 30 maj 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.