361/1980

Given i Helsingfors den 23 maj 1980.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 132 § beskattningslagen av den 12 december 1958, sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 31 december 1974 (1023/74), samt

fogas till lagen en ny 124 a § som följer:

124 a §.

Om någon annan än i 124 § avsedd person olovligen yppar vad han med stöd av 133 § är skyldig att hemlighålla, skall han dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

132 §.

Uppgifter och handlingar vilka företetts för fullgörande av deklarationsskyldighet få icke hos skatte- och prövningsnämnd, centralskattenämnden, länsstyrelse, länsrätt eller högsta förvaltningsdomstolen lämnas till påseende för andra än nämndens, länsrättens eller högsta förvaltningsdomstolens ordförande och ledamöter, vederbörande tjänstemän vid länsstyrelsen, stats- och kommunalombud, beskattningsombud, prövningsombud eller ombud för länsskatteverk, kommunstyrelse och folkpensionsanstalten samt vederbörande nämnders, länsstyrelses och domstolars funktionärer och av dem inkallade sakkunniga. Detta utgör likväl ej hinder för publicering av centralskattenämndens beslut samt länsrätts och högsta förvaltningsdomstolens utslag enligt deras ordalydelse eller i förkortning, likväl utan angivande av sakägarnas namn.

För verkställande av beskattning, skattetillsyn, skatteuppbörd, prövning av besvär över beskattning och väckande av åtal för skattebrott samt för utsökning skola skattedeklarationerna samt andra till skattemyndigheterna inkomna handlingar göras tillgängliga för vederbörande myndighet eller dess ombud. Föreligga i 12 § lagen om beslag och rannsakan i brottmål (260/59) stadgade förutsättningar, skola beskattningshandlingarna eller uppgifter som framgå av dessa göras tillgängliga för häktningsberättigad myndighet även för utredning av annat brott än skattebrott. Åklagare och polis äga rätt att ur beskattningshandlingarna erhålla för fastställande av dagsbots storlek nödiga uppgifter i enlighet med vad skattestyrelsen närmare bestämmer.

Make eller avliden makes rättsinnehavare ävensom av domstol eller domare förordnad boutredningsman och skiftesman äga rätt att erhålla för utredning av boet och verkställande av avvittring eller arvskifte nödiga uppgifter vilka framgå av beskattningshandlingarna.

Statliga och kommunala myndigheter samt offentligrättsliga samfund äga rätt att av skattestyrelsen erhålla uppgifter som behövas vid förande av register och statistiker för att individualisera den skattskyldige (identifieringsuppgift).

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl bestämma att uppgifter som framgå av beskattningshandlingarna skola lämnas till statliga och kommunala myndigheter samt offentligrättsliga samfund även i annat syfte än sådant, som ovan i denna paragraf är stadgat.

Skattestyrelsen kan förordna, att beskattningsuppgifter och -handlingar för statistik eller vetenskaplig forskning skola göras tillgängliga för myndighet eller person som bedriver sådan forskning.

Av skattemyndigheterna med stöd av denna paragraf erhållna uppgifter få användas endast för det ändamål för vilket de lämnats. Uppgifterna få ej lämnas vidare, såvida annat icke är stadgat eller därom annat bestämts då uppgifterna lämnades.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

Helsingfors den 23 maj 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.