354/1980

Given i Helsingfors den 16 maj 1980.

Förordning angående ändring av förordningen om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn.

På föredragning av justitieministern ändras 6 §, 8 § 2 mom. och 13 § 1 mom. 5 punkten förordningen den 13 augusti 1976 om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn (673/76) som följer:

6 §.

Den som mottager i 15 § 1 mom. lagen om faderskap avsedd utsaga om erkännande samt i lagens 16 och 16 a §§ avsett godkännande ävensom den som verkställer i lagens 17 § avsett hörande skall genom identitetsbevis eller på annat därmed jämförbart tillförlitligt sätt fastställa identiten hos den som avgiver utsaga om erkännande, lämnar godkännande eller höres. Samtidigt skall han fordra utredning om barnets och moderns samt mannens personuppgifter och hemort.

8 §.

Har barn, moder eller äkta man, som enligt 16 och 16 a §§ lagen om faderskap skall godkänna erkännandet, icke bevisligen erhållit meddelande om att utsaga om erkännande har avgivits och är deras vistelseort bekant, skall i 6 § 2 mom. lagen om faderskap avsedd barnatillsyningsman delgiva dem erkännandet med posten mot mottagningsbevis.

13 §.

Vid faderskapsutredning och erkännande av faderskap samt fastställande av underhållsbidrag som tillfaller barnet skall följande handlingar avfattas på blanketter enligt fastställt formulär:


5) i 19 § lagen om faderskap avsedd handling om barnets godkännande av erkännande;Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1980.

Helsingfors den 16 maj 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Lasse Äikäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.