352/1980

Given i Helsingfors den 16 maj 1980.

Lag om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Laga kraft vunnen dom som avser faderskap och som har givits i Danmark, Island, Norge eller Sverige gäller i Finland, såframt annat ej följer av 2 §. Om förlikning, som har ingåtts inför domstol, gäller vad om laga kraft vunnen dom i denna lag är stadgat.

Fastställelse av faderskap genom erkännande eller eljest sålunda, att beslut av domstol ej har givits i ärendet, gäller likaså i Finland, om faderskap har fastställts under medverkan av dansk, isländsk, norsk eller svensk myndighet.

2 §.

I 1 § av denna lag avsedd dom eller fastställelse gäller icke i Finland:

1) om domen eller fastställelsen står i strid med en i Finland giltig dom och sistnämnda dom har givits i en rättegång, som hade anhängiggjorts tidigare än den rättegång, i vilken den förstnämnda domen gavs, eller innan fastställelsen skedde;

2) om domen eller fastställelsen står i strid med en i Finland giltig fastställelse och sistnämnda fastställelse har skett innan den rättegång, som lett till domen, hade anhängigjorts eller innan den förstnämnda fastställelsen skedde; eller

3) om rättegång angående samma sak har anhängiggjorts tidigare än den rättegång i vilken domen gavs eller tidigare än fastställelsen skedde och förstnämnda rättegång kan leda till en dom som gäller i Finland; eller

4) om erkännande av domen eller fastställelsen är uppenbart stridande mot grunderna för Finlands rättsordning.

3 §.

Väckes vid finsk domstol talan angående faderskap och är rättegång angående samma sak redan anhängig vid dansk, isländsk, norsk eller svensk domstol, skall talan avvisas eller förklaras vilande i avvaktan på laga kraft vunnen dom i den tidigare rättegången.

Har domaren mottagit handlingar angående erkännande av faderskap för ett i 20 § lagen om faderskap (700/75) åsyftat godkännande och är rättegång i samma sak redan anhängig vid dansk, isländsk, norsk eller svensk domstol, skall domaren icke godkänna erkännandet.

4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

Stadgandena i denna lag skall tillämpas även på dom som har givits samt på fastställelse som har skett före denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 16 maj 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Lasse Äikäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.