351/1980

Given i Helsingfors den 16 maj 1980.

Lag angående ändring av lagen om faderskap.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 §, 3 § 1 mom., 4 §, 5 § 1 mom., 18 § 1 och 2 mom., 19 §, 20 § 1 mom., 22 § 2 mom., 33 § 3 mom. och 42 § lagen den 5 september 1975 om faderskap (700/75) samt

fogas till lagen en ny 16 a § och till 34 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §.
Konstaterande av faderskap på grund av äktenskap.

Då barn är fött under äktenskap, är äkta mannen barnets fader. Har äktenskapet på grund av mannens död upplösts före barnets födelse, är äkta mannen barnets fader, då barnet är fött vid sådan tid efter äktenskapets upplösning, att det kan ha blivit avlat under äktenskapet. Har modern före barnets födelse ingått nytt äktenskap, är den senare maken dock fader till barnet.

3 §.
Fastställande av faderskap genom erkännande och genom utslag av domstol.

Önskar man, som vid barnets födelse icke varit gift med barnets moder, erkänna faderskapet, gäller angående fastställandet av faderskapet vad i 3 kap. stadgas om erkännande av faderskap.


4 §.
Upphävande av faderskap.

Äkta mannens faderskap kan upphävas genom erkännande. Domstol kan på grund av talan fastställa, att äkta mannen eller man, som erkänt faderskapet, icke är fader till barnet. Om upphävande av faderskap stadgas i 5 kap.

5 §.
Syftet med faderskapsutredning.

Faderskapsutredning avser inhämtande av sådana upplysningar på grund av vilka faderskapet kan fastställas.


16 a §.
Av modern och äkta mannen lämnat godkännande.

Gäller erkännandet i 2 § avsett barn, skall modern och äkta mannen godkänna erkännandet.

18 §.
Förfarandet vid hörande och godkännande.

Barnatillsyningsman, som i enlighet med 6 § 2 mom. skall verkställa utredandet av faderskap, skall sörja för att förmyndaren och barnets moder beredes tillfälle att bli hörda med anledning av erkännandet. Skall barnet, modern eller äkta mannen godkänna erkännandet, skall barnatillsyningsmannen bereda dem tillfälle att giva sitt godkännande.

Hörande kan verkställas och godkännande mottagas även av den som i enlighet med 15 § 1 mom. kan mottaga utsaga om erkännande.


19 §.
Formen för erkännande och för dess godkännande.

Över erkännande och över godkännande därav skall uppgöras handling, som skall dateras och vederbörligen undertecknas. Handlingen undertecknas av den man som erkänt faderskapet samt av den som mottagit erkännandet. Skall barnet, modern eller äkta mannen godkänna erkännandet, skall även de och den som mottagit godkännandet underteckna handlingen.

20 §.
Erkännandets bringande i kraft.

Då en man erkänt sitt faderskap, skall den barnatillsyningsman, på vilken faderskapsutredningen enligt 6 § 2 mom. ankommer, ofördröjligen sända handlingarna angående erkännandet och det protokoll som uppgjorts om faderskapsutredningen för godkännande till häradshövdingen eller rådstuvurättens ordförande eller annan av rådstuvurätten till uppgiften förordnad lagfaren ledamot inom barnatillsyningsmannens verksamhetsområde.


22 §.
Talerätt.

Mannen har rätt att föra talan om fastställande av faderskap, om domaren av ovan i 20 § 2 mom. 2 punkten nämnd orsak icke godkänt erkännandet. Talan skall väckas inom ett år från den dag då mannen fick del av domarens utslag. Mannen har dock icke rätt att föra talan, om erkännandet gäller i 2 § avsett barn.

33 §.
Handläggning av ändringssökande.

Avvisas eller förkastas ändringsansökan eller ansökning om fullföljdstillstånd icke omedelbart eller återförvisas målet icke till underrätten eller förordnas icke om anställande av muntligt förhör i hovrätten, skall rättsmedelsinstansen av motparten samt alla de personer, som varit svarande i underrätten eller hovrätten och för vilkas del talan icke med domstolens samtycke återkallats eller med stöd av 29 § förkastats, avfordra bemötande på sätt i 30 kap. 24 § 1 mom. rättegångsbalken är stadgat. Rättsmedelsinstansen skall samtidigt meddela att frågan om faderskapet prövas i domstolen i hela dess omfattning beträffande samtliga parter.


34 §.
Grunderna för upphävande av faderskap.

Äkta mannens faderskap är upphävt, då annan man än äkta mannen på sätt i 15 § 1 mom. stadgats erkänt faderskapet och domaren godkänt erkännandet.

42 §.
Upphävande av erkänt faderskap.

Talan om upphävande av erkänt faderskap kan anhängiggöras av den man som erkänt faderskapet, av modern eller av barnet. Mannen och modern skall anhängiggöra talan inom fem år efter det faderskapet har fastställts genom erkännande.

Angående talan om upphävande av erkänt faderskap gäller i tillämpliga delar vad i 54 § 1 mom., 35 § 3 och 4 mom. och 36―41 §§ är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

Helsingfors den 16 maj 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Lasse Äikäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.