348/1980

Utfärdat i Helsingfors den 15 maj 1980.

Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om statens arbetstagares semester.

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

ändrat 2 § 1 mom. 2 punkten, 3 §, 4 § 1 mom. 3 a och 3 b punkterna samt 2 mom., 5 § 4 mom. samt 6 § i sitt beslut av den 20 april 1978 om statens arbetstagares semester (284/78),

av dessa 2 § 1 mom. 2 punkten och 5 § 4 mom. sådana de lyder i statsrådets beslut av den 21 februari 1979 (199/79), som följer:

Semesterns längd.
2 §.

Arbetstagare och funktionär i arbetsavtalsförhållande till staten åtnjuter semester:


2) två och en halv vardag för varje hel semesterkvalifikationsmånad, om han före utgången av det semesterkvalifikationsår som föregår semesterperioden har en till semester berättigande anställningstid på sammanlagt minst

a) fem år åren 1980 och 1981,

b) tre år året 1982 samt

c) två år året 1983 och följande år,

i vilken anställningstid före utgången av ettvart i punkterna a―c avsett semesterkvalifikationsår dock bör ingå omedelbar statlig tjänstgöring på minst ett år samt


Tid som skall likställas med arbetad tid.
3 §.

Likställda med arbetade dagar anses vid bestämmandet av semester förutom dagar som avses i 3 § 4 och 5 mom. semesterlagen även

1) de arbetsdagar, då arbetstagare eller funktionär medan arbetsförhållandet varade har varit frånvarande från arbetet under avlönad ledighet som har beviljats på grund av sjukdom eller olycksfall,

2) de arbetsdagar, då arbetstagare eller funktionär medan arbetsförhållandet varade har varit frånvarande från arbetet under studieledighet som har beviljats för sådan avlönad fackföreningsutbildning som avses i avtalen om utbildning för statens arbetstagare och funktionärer, dock högst 30 dagar för varje utbildningsgång,

3) under förutsättningar som framgår av 3 § 5 mom. 2 punkten ovan nämnda lag de arbetsdagar, då arbetstagare eller funktionär medan arbetsförhållandet varade har varit frånvarande från arbetet på grund av förordnande till kurser som avser landets försvar, till befolkningsskyddsutbildning eller -tjänstgöring eller på grund av oavlönad ledighet för tjänstgöring vid finsk övervakningsstyrka eller på grund av utbildning i Finland för medlemskap i ovannämnda styrka eller i beredskapsstyrka eller på grund av kommendering till uppgifter inom katastrofhjälp i Röda Korsets tjänst,

4) de arbetsdagar, då arbetstagare eller funktionär medan arbetsförhållandet varade har varit frånvarande från arbetet under avlönad ledighet som har beviljats på grund av kommunfullmäktiges, kommunstyrelses eller för statliga eller kommunala val enligt lag tillsatt valnämnds eller -bestyrelses sammanträde, i värnpliktslagen (452/50) avsedd uppbådsdag, 50- eller 60-årsdag, egen bröllopsdag, nära anhörigs begravningsdag eller familjemedlems plötsliga insjunknande eller dödsfall,

5) de arbetsdagar, då arbetstagare eller funktionär har befriats från arbete för deltagande i sitt fackförbunds förbundsmöte, förbundsfullmäktiges, förbundsstyrelses eller motsvarande förvaltningsorgans möte,

6) de arbetsdagar, då arbetstagare eller funktionär har befriats från arbete för deltagande i sin såsom part i kollektivavtal varande organisations eller dess överorganisationers högsta beslutande organs möten, då kollektivavtalsärenden behandlas vid dessa.

Till semester berättigande tjänstgöring.
4 §.

Vid beräknande av semesterns längd beaktas:


3) den tid vederbörande i huvudsyssla har tjänstgjort

a) vid riksdagen, folkpensionsanstalten, Finlands Bank, Postbanken, bolag med statlig majoritet, landskapet Åland, kommun, kommunal centralorganisation, sammanslutning av kommuner eller religiöst samfund eller i anställning hos Landskapsförbundens centralförbund, hos landskapsförbund eller hos enskild, samfund eller inrättning, som erhåller statsbidrag med stöd av lag eller förordning eller enligt prövning för över hälften av sina avlöningsutgifter, eller vid Finlands Akademi under åtnjutande av stipendium som äldre forskare;

b) hos Röda Korset, Förenta Nationerna, dess specialorganisation eller annat med dessa jämförbart internationellt samarbetsorgan eller deltagit i förverkligandet av sådant internationellt utvecklingsbiståndsprogram, vari Finland är delaktigt;


Vid beräknande av semesterns längd beaktas även hela den tid, under vilken vederbörande under krigstillstånd har varit i krigs- eller lottatjänst samt den tid, under vilken vederbörande har fullgjort sm värnplikt eller såsom befriad från väpnad tjänst fullgjort vapenfri tjänst eller civil tjänst till den del den sistnämnda tjänsten icke överskrider den i värnpliktslagen stadgade allmänna tjänstgöringstiden om 240 dagar.


Vintersemester förlängning. 5 §.

Hålles högst 30 vardagar av semester, som bestämmes enligt 2 § 1 mom. 3 punkten, under semesterperioden, beviljas arbetstagare och funktionär, som är berättigad till semester för tolv hela semesterkvalifikationsmånader, semester förlängd med sju vardagar. Arbetstagare och funktionär, som enligt den ovannämnda punkten icke är berättigad till semester för tolv semesterkvalifikationsmånader men dock för minst sju semesterkvalifikationsmånader, beviljas semester förlängd med fyra vardagar om högst tre fjärdedelar av semestern hålles under semesterperioden.


Framskjutande av semester.
6 §.

Är manlig arbetstagare eller funktionär i samband med sitt barns födelse eller på grund av s.k. föräldraledighet eller kvinnlig arbetstagare eller funktionär på grund av adoption på ledighet som avses i 18 eller 19 § statsrådets beslut om reglemente för statens arbetstagares hälsovård (486/79) då semester eller del därav börjar, eller är det då känt att vederbörande under sin semester kommer att få sådan ledighet, skall semestern, om vederbörande det begär, framskjutas till en senare tidpunkt.


Detta beslut tillämpas första gången vid bestämmandet av semester och semesterersättning på grundvalen av det semesterkvalifikationsår som utlöpt den 31 mars 1980.

Helsingfors den 15 maj 1980.

Minister
Pirkko Työläjärvi

Yngre regeringssekreterare
Aili Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.