342/1980

Given i Helsingfors den 16 maj 1980.

Lag angående ändring av lagen om studieledighet.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 9 mars 1979 om studieledighet (273/79) 2 § 2 mom., 5 § 1 mom. 2 och 3 punkterna, 6 § 1 mom. samt 13 § som följer:

2 §.

Till studieledighet räknas icke tid, under vilken arbetstagare enligt vad arbetsgivaren bestämt studerar eller erhåller utbildning, eller beträffande vilken genom arbets-, funktionärs- eller tjänstekollektivavtal har överenskommits att utbildningen eller studierna jämställes med arbete eller under vars förlopp arbetstagare deltar i lagstadgad utbildning förutsatt av hans yrke, om arbetstagaren ej skriftligen samtycker härtill.


5 §.

Undervisning eller utbildning som utgör grund för beviljande av studieledighet kan vara:


2) deltagande i facklig undervisning och fortbildning som anordnas vid yrkesläroanstalt, folkhögskola, kurs- eller utbildningscentrum, sommaruniversitet eller högskola, vilka övervakas av stadig myndighet; samt

3) deltagande i fackföreningsutbildning såsom i arbets-, funktionärs- eller tjänstekollektivavtal mellan riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer särskilt överenskommes.


6 §.

Tid för studieledighet anses vid bestämmande av ekonomiska förmåner, som fastställes på basen av anställningsförhållandet och som icke är lagstadgade, såsom likställd med arbetad tid på sätt därom genom arbets-, funktionärs- eller tjänstekollektivavtal överenskommits.


13 §.

Avvikelser från stadgandena i 4―10 §§ kan göras genom arbets-, funktionärs- eller tjänstekollektivavtal.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1980.

Helsingfors den 16 maj 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.