303/1980

Given i Helsingfors den 29 april 1980.

Förordning om ändring av penningautomatförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena

ändras i penningautomatförordningen av den 29 december 1967 (676/67) 10 § 1 mom., 14 § 1 punkten, 17 § 1 mom., 18 § 2 mom. 11 punkten, 29 § 1 och 3 mom. samt 29 a och 31 §§,

av sagda lagrum 29 a § sådan den lyder i förordning av den 2 februari 1979 (124/79) och 31 § sådan den lyder i förordning av den 13 september 1968 (551/68), samt

fogas till 18 § 2 mom. en ny 9 a punkt som följer:

10 §.

Föreningens vårmöte hålles senast i april månad och höstmöte senast i november månad på dag som bestämmes av styrelsen.


14 §.

Vid höstmötet:

1) godkännes verksamhetsplan och budget för följande kalenderår samt fastställes kalkyl angående föreningens nettoavkastning för löpande kalenderår och den period som den i 29 a § avsedda understödsplanen gäller;


17 §.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden och fem andra medlemmar äro närvarande. Behandlas i styrelsen kalkyl angående föreningens nettoavkastning, uppgörande av understödsplan som avses i 29 a §, beredning av beviljande av ett i denna förordning avsett understöd, utanordnande av sådant eller kontroll över dess användning, skola, ordföranden inberäknat, åtminstone lika många av statsrådet förordnade medlemmar som vid föreningsmöte utsedda medlemmar vara närvarande.


18 §.

På styrelsen ankommer särskilt att:


9 a) uppgöra verksamhetsplan och förslag till budget för följande kalenderår samt att uppgöra kalkyl angående föreningens nettoavkastning för löpande kalenderår och den period som den i 29 a § avsedda understödsplanen gäller samt att för föreningens höstmöte framlägga verksamhetsplanen, budgetförslaget och kalkylerna angående nettoavkastningen;


11) på grundvalen av nedan i 31 § nämnda ansökningar och efter att ha hört sakkunniga före den 15 nästpåföljande januari hos statsrådet göra framställning om fördelningen av understöden och om understödsplan som avses i 29 a §; samt


29 §.

I statsförslaget intages årligen ett anslag som uppskattas motsvara det belopp av föreningens nettoavkastning, vilket under vederbörande räkenskapsår fördelas i understöd. Det belopp som fördelas motsvarar den av föreningen fastställda kalkylen angående nettoavkastningen, vilken kalkyl korrigerats med skillnaden mellan den i bokslutet fastställda nettoavkastningen och föregående motsvarande kalkyl samt ökats med de till ny fördelning returnerade understödsmedlen. Detta belopp fördelar statsrådet på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet en gång om året såsom understöd åt allmännyttiga samfund och stiftelser med rättsförmåga, vilkas verksamhet omfattar:

1) främjande av folkhälsan;

2) stödjande av barnskyddet;

3) vården om syn- och hörselskadade;

4) stödjande av åldringsvården;

5) stödjande av invalidvården;

6) utvecklande av ungdomsfostran;

7) förberedelse för skyddande och räddande av människoliv vid katastrofer; eller

8) anskaffande eller upprätthållande av för alla öppna semesterplatser eller därmed jämförligt främjande av möjligheter till semesterfirande.


Statsrådet äger rätt att något år enligt prövning lämna högst 20 procent ofördelat av det i 1 mom. avsedda belopp som skall fördelas. Beslut öm storleken av det belopp som skall fördelas kan på förslag av föreningens styrelse fattas redan innan föreningens styrelse enligt 18 § 2 mom. 11 punkten framställer detaljerat förslag om fördelningen av understöden. Det ofördelade beloppet skall fördelas inom de fem närmast följande åren antingen i samband med den i 1 mom. avsedda fördelningen av understöd eller särskilt för sig.


29 a §.

Då statsrådet fattar beslut om fördelningen av understöd, fastställer det samtidigt en riktgivande plan rörande fördelningen av understöd under de följande minst tre och högst fem åren.

Social- och hälsovårdsministeriet skall inom en månad från det ministeriet av föreningens styrelse erhållit i 18 § 2 mom. 11 punkten avsedda framställningar jämte bilagor bringa ärende angående fördelning av understöd och fastställande av understödsplan till handläggning i statsrådet.

31 §.

Ansökan om understöd skall före utgången av september året före det, under vilket understöden utdelas, ingivas till social- och hälsovårdsministeriet. Ansökan som inkommit efter denna tid upptages icke till behandling.

Då understöd sökes för nytt byggnadsprojekt eller för större grundreparation, skall ansökan med avvikelse från 1 mom. i fråga om det första understödsåret ingivas till social- och hälsovårdsministeriet före utgången av mars året före det, under vilket understöden utdelas. I detta moment avsedd ansökan som inkommit efter den stadgade tiden, likväl ej senare än före utgången av nästpåföljande september månad, kan endast av särskilt skäl upptagas till behandling.

Ansökan skall uppgöras på blankett, vartill social- och hälsovårdsministeriet fastställt formulär, och som stöd för densamma skall i blanketten nämnd utredning företes. Ansökan som inkommit per post anses ingiven i rätt tid, såvida den postförsändelse som innehåller ansökningen inom den i 1 och 2 mom. stadgade tiden inlämnats till posten adresserad till social- och hälsovårdsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1980.

Ovan i 31 § 2 mom. stadgat förfarande tillämpas första gången då understöd sökes ur den kalkylerade nettoavkastningen för år 1981. År 1980 kan ansökan om understöd vilken inkommit efter stadgad tid, då särskilt skäl föreligger, upptagas till behandling, om den inlämnats före utgången av nästpåföljande november månad.

Helsingfors den 29 april 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
för inrikesärendena Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.