299/1980

Given i Helsingfors den 29 april 1980.

Lag angående ändring av 3 och 4 §§ lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 och 4 §§ lagen den 2 december 1977 om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom (870/77) som följer:

3 §.

För samordning av pension, som utgår enligt denna lag, med andra pensioner och ersättningar ökas pensionen med till pensionstagaren utgående grunddel av folkpension och för ettvart i 10 a § lagen om statens pensioner (280/66) avsett barn under 16 år med i 30 b § folkpensionslagen (347/56) stadgat barntillägg i enlighet med den i 27 § av nämnda lag avsedda andra kommungruppen, med pension i enlighet med annan lag eller förordning, med livränta grundad på stadgandena i lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), med jämlikt trafikförsäkringslagen (279/59) utgående fortlöpande ersättning för skada, som drabbat honom själv, eller med livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48). Överstiger dessa prestationer sammanlagt 66 procent av det pensionsgrundande arvodet, avdrages den överskjutande delen från den pension, som avses i denna lag, då pensionen utbetalas.

4 §.

För samordning av familjepension, som utgår enligt denna lag, med andra familjepensioner och ersättningar ökas familjepensionen med det sammanräknade beloppet av pension, som med anledning av samma persons död enligt familjepensionslagen (38/69) och den i 27 § folkpensionslagen avsedda andra kommungruppen utgår till barn under 16 år, vilka är mottagare av familjepension, samt, ifall även änka är familjepensionstagare enligt denna lag, med grunddelen av änkepension enligt familjepensionslagen, ävensom med familjepension enligt annan lag eller förordning och med ersättning med natur av familjepension. Överstiger dessa prestationer sammanlagt 30 procent av det pensionsgrundande arvodet då endast en person är familjepensionstagare, 45 procent då antalet familjepensionstagare är två, 60 procent då antalet familjepensionstagare är tre och 66 procent då antalet familjepensionstagare är fyra eller flera, avdrages den överskjutande delen från den familjepension, som avses i denna lag; då pensionen utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

Helsingfors den 29 april 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Statsminister
Mauno Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.