234/1980

Given i Helsingfors den 28 mars 1980.

Lag angående ändring av 12 § lagen om statens pensioner.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 § 4 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner, sådant det lyder i lag av den 18 juli 1975 (568/75), som följer:

12 §.

Pensionens maximibelopp beräknas så, att till pension, som utgår enligt denna lag, fogas för varje i 10 a § avsett barn, som icke fyllt 16 år, i 30 b § folkpensionslagen stadgat barntillägg enligt den i 27 § folkpensionslagen avsedda andra kommungruppen, i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd grundpension, med beaktande av det avdrag som skall göras från pensionen på grund av andra pensioner och betalningar som tillkomma förmånstagaren, pension i enlighet med denna lag likväl oförändrad, om den beviljats med tillämpning av 10 § 2 eller 3 mom., och i 8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd pension, livränta eller ersättning, med de undantag som äro stadgade i nämnda paragrafs 6 mom., och om dessa tillsammans eller, såframt sådana betalningar icke finnas, pension som utgår enligt denna lag överstiger samordningsgränsen, avdrages den överskjutande delen från pension som utgår enligt denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

Helsingfors den 28 mars 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.