231/1980

Given i Helsingfors den 28 mars 1980.

Lag angående ändring av lagen om frontmannapension.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 §, 3 § 2 mom. och 6 § lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77) som följer:

2 §.

Till frontman, som fyllt 55 men icke 60 år och som till följd av nedsatt arbetsförmåga icke förmår utföra eller skaffa sig lämpligt arbete vilket skulle trygga hans utkomst, samt till frontman, som fyllt 60 men icke 65 år, utbetalas frontmannapension, vars fulla belopp utgör 7 464 mark om året i första kommungruppen och 7 032 mark i andra kommungruppen.

3 §.

Statsrådet verkställer för högst sex år åt gången indelningen av kommunerna i två kommungrupper i enlighet med levnadskostnaderna.

6 §.

Hör frontmans barn under 16 år till samma hushåll som han eller drar frontman eller hans till samma hushåll hörande make på annat sätt försorg om barnets utkomst, beräknas frontmannapensionen så, att de fulla beloppen för frontmannapension i enlighet med 2 § och 4 § 3 mom. höjes i första kommungruppen med 636 mark och i andra kommungruppen med 594 mark för varje i denna paragraf avsett barn.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980. Vid verkställandet av förhöjning eller nedsättning i enlighet med lagen om bindande av de i 17 § lagen om frontmannapension (119/77) och i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) anses de i 2 §, 3 § 2 mom. och 6 § stadgade markbeloppen motsvara det officiella levnadskostnadsindexets poängtal, enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall utbetalas i oktober 1976 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 28 mars 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.