208/1980

Utfärdat i Helsingfors den 17 mars 1980.

Justitieministeriets beslut om beväpningen inom fångvårdsväsendet.

Justitieministeriet har med stöd av 41 § 3 mom. förordningen den 17 februari 1950 angående fångvårdsväsendet, sådant det lyder i förordning av den 25 februari 1977 (212 /77), beslutat:

1 §.

Justitieministeriets fångvårdsavdelning anskaffar för innehavarna av tjänst eller befattning vid fångvårdsväsendet samt för avdelningen underlydande anstalter behövlig beväpning.

2 §.

Den till centralfängelset i Helsingfors förlagda vapendepån för fångvårdsväsendet ombesörjer enligt direktiv av fångvårdsavdelningen förvaringen, distributionen och avskrivningen av de vapen, som icke är i anstalternas eller dessas personals bruk. Fängelserna ombesörjer anskaffningen av patroner.

3 §.

Personlig beväpning för tjänste- och befattningshavare vid fångvårdsväsendet är gasspray och pistol eller revolver.

I anstalternas bruk kan på fångvårdsavdelningens förordnande finnas även annan än i 1 mom. avsedd beväpning samt annan utrustning som är erforderlig för att avvärja våld.

4 §.

Direktör för anstalt bestämmer de tjänstgöringsplatser och de uppgifter, på eller i vilka vederbörande bör bära vapen. Bärande av annat vapen än gasspray inomhus i anstalt bör undvikas. Direktören kan endast på särskilt skäl förordna att annan än den som utför bevakningsuppgifter skall bära vapen.

Om hållande av beväpning i öppen anstalt förordnar fångvårdsavdelningen.

Att bära egna vapen i tjänsteutövning är icke tillåtet.

5 §.

Anstaltens direktör eller i hans frånvaro hans ställföreträdare besluter om tagande i bruk av den i 3 § 2 mom. omnämnda beväpningen eller utrustningen enligt direktiv av fångvårdsavdelningen.

6 §.

Vapen bäres endast i tjänsteutövning. Under övrig tid förvaras vapnet i anstaltens vapenskåp, om icke fångvårdsavdelningen annorlunda förordnar. Gasspray kan förvaras även i nyckelskåp.

Pistol eller revolver får icke bäras synlig. Gasspray bäres i fickan.

7 §.

På anstaltens vaktchef ankommer att sörja för personalens övning i vapnens bruk. Innan vapen överlämnas till den som förordnats att bära detta, skall vaktchefen i tillräcklig mån instruera och öva denne i vapnets bruk.

8 §.

Vaktchef svarar för vården av de vapen som står till anstaltens förfogande. Innehavare av vapen, som överlåtits för personligt bruk, svarar för vapnets vård och skick. För vård och rengöring av vapnen skall i anstalten finnas erforderliga redskap.

9 §.

Den som förordnats att bära vapen är skyldig att årligen deltaga i skjutövning eller annan vapenskolning som anordnas av anstalten.

10 §.

Vaktchef skall föra förteckning över anstaltens vapen enligt fastställt formulär.

Vaktchef eller biträdande vaktchef skall årligen granska de personliga vapnen och anstaltens vapen. Om granskningen skall göras anteckning i vapenförteckningen.

11 §.

Anstaltens direktör skall skriftligen inom sju dagar till fångvårdsavdelningen göra anmälan om bruk av skjutvapen i tjänsteutövning. Har personskada uppstått, skall i saken alltid begäras polisundersökning.

12 §.

Närmare direktiv om verkställigheten och tillämpningen av detta beslut utfärdas av fångvårdsavdelningen.

13 §.

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1980. Ovan i 4 § av detta beslut åsyftat förbud att i tjänsteutövning bära egna vapen träder dock i kraft den 1 april 1981.

Medelst detta beslut upphäves ännu ikraftvarande 5 kap. i justitieministeriets beslut av den 19 februari 1962 om tjänstedräkt och beväpning för innehavarna av tjänst eller befattning vid fångvårdsväsendet (156/62) samt 3 kap. och 26 § i justitieministeriets beslut av den 19 februari 1962 innefattande närmare bestämmelser och anvisningar om användningen av tjänstedräkt och beväpning för innehavarna av tjänst eller befattning vid fångvårdsväsendet (157/62).

Helsingfors den 17 mars 1980.

Justitieminister
Christoffer Taxell

Fångvårdsöverinspektör
Jan Törnqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.