2/1980

Given i Helsingfors den 4 januari 1980.

Lag om ändring av folkhälsolagen.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) en ny 21 a § som följer:

21 a §.

Med avvikelse från vad i 21 § 1 mom. är stadgat kan genom förordning stadgas, att hos patienter i långvarig anstaltsvård skall uppbäras avgifter, som motsvarar de avgifter som enligt 22 § lagen om socialhjälp skall uppbäras för anstaltsvård, dock så, att beslut om avgift fattas av hälsovårdsnämnd eller av en av denna utsedd, under nämnden lydande tjänsteinnehavare.

Såsom patient i långvarig anstaltsvård anses den som fortgående vårdas vid hälsovårdscentral, på sjukhus eller i sjukhem, ålderdomshem eller kommunalhem eller i annan vårdanstalt, som huvudsakligen upprätthålles med offentliga medel, om vederbörande på grunder, som fastställts genom förordning, anses vara i behov av fortgående anstaltsvård.

Angående skyldighet för patient i långvarig anstaltsvård samt för folkpensionsanstalten och pensionsskyddscentralen att lämna hälsovårdsnämnd eller tjänsteinnehavare, som lyder under denna, uppgifter, vilka erfordras för bestämmande av ovan i 1 mom. avsedd avgift, gäller vad i 22 § 7 och 8 mom. lagen om socialhjälp är stadgat.

Vad i 22 § 3, 4 och 5 mom. lagen om socialhjälp är stadgat äger motsvarande tillämpning på sådant beslut av tjänsteinnehavare, hälsovårdsnämnd eller länsrätt, som gäller i 1 mom. åsyftad avgift.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980 och tillämpas även på avgifter för vård som, räknat från den tidpunkt då lagen träder i kraft, har givits patient, vilken vid nämnda tidpunkt är i långvarig anstaltsvård.

Helsingfors den 4 januari 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.