Ursprungliga författningar: 1980

1085/1980
Lag angående ändring av lagen om frontmannapension.
1038/1980
Förordning angående ändring av förordningen om avträdelsepension.
1037/1980
Lag angående ändring av lagen om avträdelsepension.
1031/1980
Förordning om ansvarighet för oljeskador.
1028/1980
Lag om farledsavgift.
1027/1980
Lag om ändring av 6 och 7 §§ värnpliktslagen.
991./1980
Förordning om ändring av lotsningsförordningen.
980/1980
Förordning angående ändring av 2 § förordningen om läkarundersökning av sjömän.
973/1980
Lag angående ändring av 18 och 43 a §§ lagen om skada, ådragen i militärtjänst.
972/1980
Lag angående ändring av 14 och 18 §§ lagen om skada, ådragen i militärtjänst.
970/1980
Förordning angående ändring av förordningen om tryggande av underhåll för barn.
969/1980
Lag angående ändring av lagen om tryggande av underhåll för barn.
956/1980
Lag angående ändring av lagen om barndagvård.
952/1980
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.
930/1980
Lag om ändring av folkhälsolagen.
920/1980
Lag angående ändring av 3 § lagen om begränsning av nyttjande av åker.
904/1980
Förordning angående ändring av förordningen om ädelmetallarbeten.
897/1980
Lag angående ändring av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
867/1980
Lag om räntestödslån för anskaffande av bostäder.
866/1980
Lag angående ändring av lagen om bostadsbidrag.
861/1980
Lag angående ändring av lagen om andelslag.
852/1980
Förordning angående ändring av förordningen om förskottsuppbörd.
851/1980
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
847/1980
Lag om ändring av 12 § inkomstskattelagen för gårdsbruk.
846/1980
Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.
842/1980
Lag angående ändring av 2 och 9 §§ lagen om vårdbidrag för barn.
840/1980
Lag angående ändring av 9 a § lagen om statens pensioner.
833/1980
Lag om ändring av 60 § folkpensionslagen.
832/1980
Lag om ändring av 59 § sjukförsäkringslagen.
796/1980
Lag om ändring av 3 § lagen angående införande av folkhälsolagen.
795/1980
Lag om kollektivmärken.
794/1980
Lag om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst.
783/1980
Lag om ändring av 47 § värnpliktslagen.
782/1980
Förordning om försvarsmaktens handräckning till polisen.
781./1980
Lag om försvarsmaktens handräckning till polisen.
774/1980
Förordning om friexemplar.
768/1980
Lag om ändring av beskattningslagen.
760/1980
Lag om ändring av 1 kap. 3 § jordabalken.
752/1980
Förordning om ändring av 21 § gruvförordningen.
748/1980
Förordning angående ändring av förordningen om skatteuppbörd.
704/1980
Förordning om bringande i kraft av ändringen i bilaga I i konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten.
696/1980
Förordning om Finlands författningssamling.
690/1980
Förordning angående ändring av förordningen om skifte.
687/1980
Förordning angående ändring av 51 och 122 §§ byggnadsförordningen.
677/1980
Förordning om ändring av 13 § utsökningsförordningen.
669/1980
Patentförordning.
627./1980
Förordning om ändring av lotsningsförordningen.
623/1980
Bingoförordning.
618/1980
Förordning angående ändring av förordningen om skifte inom planläggningsområde.
610/1980
Förordning om penninginsamlings- och varulotterinämnden.
609/1980
Förordning om penninginsamlingar.
608/1980
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
607/1980
Lag om ändring av 20 och 28 §§ Regeringsformen för Finland.
601/1980
Förordning om djursjukdomar.
590/1980
Lag om penninginsamlingar.
554/1980
Lag angående ändring av 3 § lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark.
552/1980
Lag om köpeskillingsregister och köpeskillingsstatistik över fastigheter.
530/1980
Förordning om avgiftsbefrielse.
529/1980
Lag om avgiftsbefrielse.
526/1980
Lag angående ändring av lagen om skatteuppbörd.
502/1980
Förordning angående gemensamt haveri.
499/1980
Förordning angående ändring av förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten.
476/1980
Förordning om läkarundersökning av sjömän.
455/1980
Lag angående ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.
421/1980
Lag om ändring av tryckfrihetslagen.
420/1980
Lag om friexemplar.
419/1980
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
407/1980
Lag om ändring av patentlagen.
406/1980
Lag angående ändring av 18 § lagen om revision av statshushållningen.
405/1980
Lag angående ändring av lagen om medling i arbetstvister.
401/1980
Lag om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg.
396/1980
Lag om ändring av 2 och 4 kap. rättegångsbalken.
391/1980
Förordning angående ändring av 5 § förordningen om frontmannapension.
389/1980
Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff.
375/1980
Förordning angående ändring av förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering.
361/1980
Lag om ändring av beskattningslagen.
354/1980
Förordning angående ändring av förordningen om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn.
353/1980
Lag angående ändring av 4 § lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk.
352/1980
Lag om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden.
351/1980
Lag angående ändring av lagen om faderskap.
348/1980
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om statens arbetstagares semester.
345/1980
Förordning angående ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän.
342/1980
Lag angående ändring av lagen om studieledighet.
303/1980
Förordning om ändring av penningautomatförordningen.
299/1980
Lag angående ändring av 3 och 4 §§ lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom.
285/1980
Statsrådets beslut angående ändring av 1 § statsrådets beslut om återbäring av accis på i busstrafik använd dieselolja.
284/1980
Statsrådets beslut om fastställande av semesters längd för lantbruksföretagare.
280/1980
Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner.
234/1980
Lag angående ändring av 12 § lagen om statens pensioner.
231/1980
Lag angående ändring av lagen om frontmannapension.
212/1980
Arbetarskyddsstyrelsens beslut (285/142/80) angående belysningen i besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg.
208/1980
Justitieministeriets beslut om beväpningen inom fångvårdsväsendet.
121/1980
Förordning angående ändring av förordningen om förskottsuppbörd.
106/1980
Förordning angående ändring av 16 § förordningen om offentliga nöjestillställningar.
86/1980
Förordning angående ändring av 4 § förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärstipendier.
55/1980
Lag om djursjukdomar.
2/1980
Lag om ändring av folkhälsolagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.