1062/1979

Given i Helsingfors den 28 december 1979.

Lag om försäkringsbolag.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadgandena.

1 §.

Denna lag tillämpas på finskt ömsesidigt försäkringsbolag och försäkringsaktiebolag, om vilka i denna lag användes benämningen försäkringsbolag.

På försäkringsbolag tillämpas lagen om aktiebolag (734/78) och lagen angående införande av lagen om aktiebolag (735/78), såframt icke annat är stadgat i denna lag.

2 §.

Försäkringsrörelse får, om annorstädes i lag ej annat stadgas, bedrivas endast av sådant försäkringsbolag, som erhållit koncession härför.

3 §.

Försäkringsbolag får icke bedriva annan rörelse än försäkringsrörelse, ej heller försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsrörelse annan försäkringsrörelse än personförsäkring och återförsäkring i fråga om denna.

Försäkringsbolag får icke utan social- och hälsovårdsministeriets samtycke inneha aktiemajoriteten i sådant aktiebolag eller motsvarande bestämmanderätt i sådant annat företag som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, om icke dess verksamhet kan anses ansluta sig till försäkringsrörelsen och vara för denna ändamålsenlig eller det utgör bostads- eller fastighetsföretag. Om sådant aktiebolag och företag, som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, användes i denna lag benämningen sidobolag.

4§.

Äger försäkringsbolag så många aktier i annat inhemskt aktiebolag eller utländskt aktiebolag eller därmed jämförbart bolag, att det har mer än hälften av de röster samtliga aktier medför, är försäkringsbolaget moderbolag och det senare dotterbolag. Äger försäkringsbolag tillsammans med dotterbolag eller dotterbolag ensamt eller flera dotterbolag tillsammans ovan avsett antal aktier i annat bolag, är även sistnämnda bolag dotterbolag till försäkringsbolaget.

Försäkringsbolag och dotterbolag utgör tillsammans försäkringsbolagets koncern.

Är det icke möjligt eller ändamålsenligt att i försäkringsbolagets koncern iakttaga stadgandena angående koncern i lagen om aktiebolag på grund av dess sammansättning eller av annat särskilt skäl, kan försäkringsbolaget enligt direktiv av social- och hälsovårdsministeriet avvika från dem.

2 kap.

Försäkringsbolags bildande.

1 §.

Försäkringsbolags stiftare skall vara i Finland bosatt finsk medborgare eller finskt samfund eller finsk stiftelse. Handelsbolag eller kommanditbolag kan vara stiftare förutsatt att de bolagsmän som personligen svarar för bolagets förpliktelser är i Finland bosatta finska medborgare.

Den som är omyndig eller i konkurs kan icke vara stiftare.

2 §.

För det försäkringsbolag som skall bildas skall hos statsrådet ansökas om koncession.

Stadfästelse av försäkringsbolags bolagsordning och ändringar i denna skall sökas hos social- och hälsovårdsministeriet.

Avser ändring av bolagsordning utvidgning av bolagets verksamhet, skall bolaget hos statsrådet anhålla om utvidgad koncession.

Då försäkringsbolag fusionerats, tillkommer de koncessioner de fusionerade bolagen hade det övertagande bolaget eller i 16 kap. 2 § avsedda bolag som skall bildas, såframt statsrådet icke av särskilda skäl annorlunda bestämmer.

3 §.

Över bildande av försäkringsbolag skall upprättas stiftelseurkund, som skall dagtecknas och av stiftare undertecknas.

Stiftelseurkunden skall innehålla förslag till bolagsordning, och i den skall även anges:

1) stiftares yrke, nationalitet, hemort och postadress;

2) garantikapitalet eller grundfonden och i fråga om grundfonden vem som tillskjutit den;

3) det belopp som för varje andel av garantikapitalet (garantiandel) eller aktie skall inbetalas till bolaget;

4) det antal garantiandelar eller aktier stiftaren förbinder sig att teckna;

5) den tid inom vilken andra än av stiftare tecknade garantiandelar eller aktier skall tecknas;

6) den tid inom vilken tecknade garantiandelar eller aktier skall betalas; samt

7) tiden och sättet för kallelse till konstituerande stämma, såvida icke stämman enligt 9 § 2 mom. eller 2 kap. 7 § 2 mom. lagen om aktiebolag skall hållas utan kallelse.

4 §.

I försäkringsbolags bolagsordning skall nämnas:

1) bolagets firma;

2) den kommun i Finland som är bolagets hemort;

3) bolagets verksamhetsområde och de försäkringsgrenar verksamheten är avsedd att omfatta;

4) beloppet av ömsesidigt bolags garantikapital och grundfond eller aktiebolags aktiekapital eller, om aktiekapitalet utan ändring av bolagsordningen kan nedsättas eller ökas, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet skall vara minst en fjärdedel av maximikapitalet, eller om grundfonden utan ändring av bolagsordningen kan ökas, dess belopp och maximibelopp;

5) garantiandelarnas eller aktiernas nominella belopp;

6) vad som är bestämt om ränta på garantikapitalet och återbetalning av detta;

7) huruvida försäkringstagare i ömsesidigt bolag i egenskap av delägare är ansvarig för bolagets förbindelser samt, om så är fallet, enligt vilken grund ansvarigheten bestämmes och dess omfång;

8) antalet eller minsta och största antalet styrelsemedlemmar och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter ävensom deras mandattid;

9) vem som har rösträtt vid bolagsstämma;

10) på vilket sätt kallelse till bolagsstämma och andra tillkännagivanden meddelas;

11) vid ordinarie bolagsstämma förekommande ärenden; samt

12) hur återstående tillgångar skall delas då ömsesidigt bolag upplöses.

I ömsesidigt försäkringsbolags namn skall intagas orden "ömsesidigt", "försäkring" och "bolag" samt i försäkringsaktiebolags namn orden "försäkring" och "aktiebolag" eller allmänt känd förkortning av sistnämnda ord. Om försäkringsbolaget ämnar använda firma på två eller flera språk, skall varje lydelse anges i bolagsordningen.

Aktiebolag skall ha ett på aktier fördelat aktiekapital. Aktierna skall lyda på lika belopp och vara minst tre till antalet. Ömsesidigt bolags garantiandelar skall lyda på lika belopp, om garantikapitalet är fördelat på garantiandelar.

Såframt annat ej följer av stadgandena i 1 mom., får i bolagsordningen icke intagas bestämmelser om försäkringsförhållande.

5 §.

I koncession för försäkringsbolag får ej intagas villkor eller begränsningar, vilka icke nämnts i ansökan.

Uppgår aktiekapitalet eller garantikapitalet och grundfonden (grundkapital) sammanlagt i försäkringsbolag som ämnar bedriva livförsäkring till 4 000 000 mark, i bolag som ämnar bedriva brand- eller sjöförsäkring till minst 2 500 000 mark eller i annat bolag till minst 1 250 000 mark, skall koncession beviljas, såframt ej den åsyftade försäkringsrörelsen prövas äventyra en sund utveckling inom försäkringsbranschen.

Koncession får icke beviljas om ej grundkapitalet uppgår till minst hälften av det i 2 mom. nämnda beloppet.

6 §.

Har överenskommelse träffats om att garantiandel eller aktie kan tecknas med rätt eller skyldighet att i bolaget mot garantiandel eller aktie insätta verksam försäkringsanstalt eller annan egendom (apportegendom) än pengar, skall bestämmelse härom intagas i stiftelseurkunden. Apportegendomen skall vara för försäkringsrörelsen lämpad.

7 §.

Teckning av garantiandelar eller aktier i ett under bildning varande bolag skall ske på handling (teckningshandling) i vilken intagits avskrift av stiftelseurkunden och av social- och hälsovårdsministeriets beslut om stadfästelse av bolagsordningen.

8 §.

Beträffande ömsesidigt försäkringsbolags garantiandel gäller i tillämpliga delar vad i 2 kap. lagen om aktiebolag är stadgat angående aktie och dess teckning.

9 §.

Beslut om försäkringsbolagets bildande fattas på konstituerande stämma. Denna stämma skall hållas inom ett år efter det koncessionen erhållits och bolagsordningen blivit stadfäst.

Har ömsesidigt försäkringsbolag såsom grundkapital endast grundfond, besluter om försäkringsbolagets bildande dess stiftare. Konstituerande stämma kan då hållas utan kallelse.

10 §.

Bolaget är bildat, såframt beslutet om bildande vid konstituerande stämma, som hållits inom ovan i 9 § 1 mom. utsatt tid, har biträtts av flertalet av de av tecknarna avgivna rösterna och minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda garantiandelarna eller aktierna eller, i fall som nämnes i 9 § 2 mom., av två tredjedelar av stiftarna, och om vid konstituerande stämman kan visas,

1) att koncession erhållits och bolagsordningen blivit stadfäst;

2) att samtliga garantiandelar eller det antal aktier som motsvarar minimikapitalet har tecknats samt att minst hälften av varje garantiandel eller aktie blivit inbetald;

3) att grundfonden inbetalts i pengar; och

4) att av garantiandelarna eller av grundfonden eller aktierna sammanlagt i pengar har erlagts minst hälften av det i 2 kap. 5 § 2 mom. stadgade beloppet för ifrågavarande bolag.

I annat fall skall bolagets bildande samt, om bolaget erhållit koncession, även koncessionen anses ha förfallit.

Har garantiandelar eller aktier tecknats till överkurs, skall minst hälften även av det belopp som överstiger nominella beloppet vara inbetalt i pengar.

Stiftarna ansvarar solidariskt för återbetalningen av det belopp som inbetalts på tecknade garantiandelar eller aktier och av grundfonden jämte uppkommen avkastning.

När bolaget är bildat skall vid den konstituerande stämman förrättas de val som enligt bolagsordningen ankommer på bolagsstämman.

I övrigt skall beträffande konstituerande stämma i tillämpliga delar iakttagas de stadganden i denna lag och de bestämmelser i bolagsordningen som gäller bolagsstämma.

11 §.

Angående bildandet av försäkringsbolag skall inom tre månader från det beslut om bildande fattats göras anmälan för registrering på sätt därom är särskilt stadgat. Såsom garanti- eller aktiekapital registreras det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tecknarna tilldelade garantiandelar eller aktier. Ytterligare registreras beloppet av grundfonden.

Till registeranmälan skall fogas en försäkran av samtliga medlemmar av bolagets styrelse om att stadgandena i denna lag iakttagits vid bolagets bildande och att det belopp, som inbetalts för garantiandelarna eller aktierna, samt grundfonden innehas av bolaget. Till anmälan skall även fogas intyg av bolagets revisorer över att stadgandena om inbetalning iakttagits.

12 §.

Anmäles icke bolaget för registrering inom den i 11 § 1 mom. angivna tiden, har bildandet av bolaget och koncessionen förfallit. Detsamma är fallet om registrering av bolaget har vägrats.

Styrelsens medlemmar ansvarar solidariskt för återbetalning av det belopp som inbetalts på tecknade garantiandelar eller aktier och av grundfonden jämte uppkommen avkastning, med avdrag för kostnader som avses i 2 kap. 14 § 1 mom. lagen om aktiebolag.

13 §.

Garantiandel eller aktie skall till fullo betalas inom ett år från bolagets registrering. Försäkringsbolag skall inom en månad efter utgången av denna tid för registrering anmäla, för hur många garantiandelar eller aktier full betalning erlagts. Såframt sådan anmälan icke gjorts, skall registermyndigheten uppmana bolaget att inom utsatt tid göra dylik anmälan. Om uppmaningen icke följes eller om anmälan utvisar att full betalning icke erlagts för samtliga garantiandelar eller aktier, skall registreringsmyndigheten göra anmälan härom hos social- och hälsovårdsministeriet samt meddela bolaget att anmälan gjorts.

Sedan ministeriet av registreringsmyndigheten erhållit i 1 mom. nämnd anmälan skall ministeriet uppmana bolaget att inom utsatt tid, som icke får vara längre än tre månader, för ministeriet framlägga utredning över att full betalning erlagts för samtliga garantiandelar och aktier. Framlägges icke sådan utredning inom utsatt tid eller utvisar utredningen att det belopp som sammanlagt erlagts för garantiandelarna och såsom grundfond eller för aktierna understiger i 5 § 2 mom. för ifrågavarande bolag stadgade belopp, skall bolagets koncession anses ha förfallit. I annat fall skall ministeriet hänskjuta frågan om eventuellt återkallande av koncessionen till statsrådet för avgörande. Ministeriet skall utan dröjsmål meddela registreringsmyndigheten att koncessionen förfallit eller underrätta myndigheten om statsrådets beslut, genom vilket koncessionen återkallats.

Återkallar icke statsrådet koncessionen, skall bolaget ändra sin bolagsordning så att garantikapitalet eller aktiekapitalet nedsättes med det belopp som motsvarar de obetalda beloppen av garantiandelarna eller aktierna.

3 kap.

Delägarskap i försäkringsbolag.

1 §.

Delägare i ömsesidigt försäkringsbolag är försäkringstagarna och, i enlighet med vad i bolagsordningen bestäms, garantikapitalets ägare.

I bolagsordningen kan icke försäkringstagares delägarskap utan social- och hälsovårdsministeriets samtycke begränsas på annat sätt än så, att delägarskap uppkommer först då försäkringen varit i kraft en viss tid, vilken icke får överstiga tre år, och att tagande av sjö- eller återförsäkring icke medför delägarskap. Med ministeriets samtycke kan i bolagsordningen delägarskap utvidgas så, att även andra än försäkringstagarna och garantikapitalets ägare är delägare i bolaget.

2 §.

Delägare i försäkringsaktiebolag är aktieägarna.

3 §.

Beträffande ömsesidigt försäkringsbolags garantiandel, garantiandelsbrev, garantiandelsbok och garantiandelsägarförteckningar skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 3 kap. lagen om aktiebolag är stadgat om aktie, aktiebrev, aktiebok och aktieägarförteckning.

4 §.

Beträffande garantiandel i ömsesidigt försäkringsbolag gäller i tillämpliga delar vad i 7 kap. lagen om aktiebolag är stadgat om förbud mot att förvärva eller såsom pant mottaga egna aktier.

4 kap.

Ökning av aktiekapital och garantikapital.

1 §.

Ny aktie i försäkringsaktiebolag kan tecknas mot tillskjutande av apportegendom, om bestämmelse därom intagits i ökningsbeslutet. Vad i 2 kap. 6 § är stadgat om apportegendom skall äga motsvarande tillämpning.

2 §.

Vad i 2 kap. 11 § 2 mom. lagen om aktiebolag är stadgat om kvittning av skuld på grund av aktieteckning mot fordran hos bolaget äger motsvarande tillämpning på nyemission.

3 §.

Belopp som skall erläggas för aktie, tecknad vid ökning av aktiekapital, skall till fullo betalas inom ett år från registreringen av ökningen av aktiekapitalet. Bolaget skall inom en månad efter utgången av denna tid för registrering anmäla hur många av de i den registrerade ökningen ingående aktierna som blivit till fullo betalda. Har ej inom sagda tid anmälts, att alla dessa aktier blivit till fullo betalda, skall registreringsmyndigheten efter att ha hört bolaget, registrera att aktiekapitalet nedsatts med det sammanlagda nominella beloppet av de obetalda aktierna. Ifrågavarande aktier blir ogiltiga när nedsättningen av aktiekapitalet registrerats.

Kräver nedsättningen av aktiekapitalet i fall som avses i 1 mom. ändring av bolagsordningen, skall bolaget inom en av registreringsmyndigheten utsatt tid tillställa den utredning över att social- och hälsovårdsministeriet på anmälan av bolaget har godkänt nedsättningen av aktiekapitalet och motsvarande ändring av bolagsordningen. Om utredningen ej inom utsatt tid tillställes registreringsmyndigheten, har ökningsbeslutet förfallit. Likaså förfaller sådant beslut om ändring av bolagsordningen som har fattats under förutsättning att aktiekapitalet ökas. Det belopp som har betalts på de tecknade aktierna skall härvid genast återbetalas.

4 §.

Beträffande ökning av garantikapital skall i tillämpliga delar iakttagas stadgandena om nyemission.

5 §.

På försäkringsaktiebolag tillämpas icke stadgandena i 5 kap. lagen om aktiebolag.

5 kap.

Nedsättning av aktiekapital och garantikapital.

1 §.

Ansökan om nedsättning av försäkringsaktiebolags aktiekapital skall av domstolen även delgivas social- och hälsovårdsministeriet.

Ansökan som eljest borde bifallas skall avslås, såframt försäkringsaktiebolaget icke på inställelsedagen framlägger utredning över att ministeriet har godkänt nedsättningen av aktiekapitalet.

2 §.

Beträffande ömsesidigt försäkringsbolags garantikapital skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 6 kap. lagen om aktiebolag är stadgat angående nedsättning av aktiekapitalet för omedelbart täckande av förlust enligt fastställd balansräkning, vartill det fria egna kapitalet icke räcker.

6 kap.

Återbetalning av garantikapital.

1 §.

Ömsesidigt försäkringsbolags garantikapital eller del därav kan återbetalas sedan under de föregående åren måhända uppkommen brist blivit täckt. Beslut om återbetalning av garantikapitalet fattas av bolagsstämma.

I bolagsordningen skall bestämmas den ordning som skall iakttagas vid återbetalningen av garantikapitalet samt det pris som skall erläggas för garantiandel eller grunderna för beräknande av priset. Sådan bestämmelse angående återbetalning av garantikapital, som intages i bolagsordningen genom ändring av denna, får gälla enbart nya garantiandelar vilka tecknas efter det beslutet fattats, såframt icke samtliga ägare till garantiandelar givit sitt samtycke härtill.

När beslut fattats om återbetalning av garantiandelar, skall motsvarande ändring göras i bolagsordningen. Garantikapitalet anses nedsatt när ändringen av bolagsordningen har registrerats.

7 kap.

Bolagets ledning.

1 §.

Försäkringsbolag skall ha en styrelse bestående av minst tre medlemmar.

Styrelsen väljes av bolagsstämman. Om val av styrelse, då bolaget har ett förvaltningsråd, stadgas i 7 § 3 mom.

I bolagsordningen kan bestämmas, att styrelsemedlemmarna kan väljas för en obestämd tid.

2 §.

Försäkringsbolag skall ha en verkställande direktör. Verkställande direktören utses av styrelsen eller, om i bolagsordningen så bestämmes, av förvaltningsrådet eller bolagsstämman.

3 §.

Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall vara i Finland bosatta finska medborgare. Social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja undantag beträffande styrelsemedlems boningsort eller nationalitet. Undantag kan beviljas att gälla högst en tredjedel av styrelsemedlemmarna.

Den som är omyndig eller i konkurs får icke vara styrelsemedlem eller verkställande direktör.

4 §.

Styrelsemedlem kan frånträda sitt uppdrag innan mandattiden utgår. Anmälan om avgång i förtid skall göras till styrelsen och, om den avgående medlemmen icke valts på bolagsstämma, även till den som tillsatt honom. Styrelsemedlem kan skiljas från sitt uppdrag av den som utsett honom.

Upphör styrelsemedlems uppdrag under mandattiden eller förlorar styrelsemedlem sin i 3 § avsedda behörighet för ifrågavarande uppdrag och finns ej suppleant, skall styrelsens övriga medlemmar draga försorg om att ny medlem väljes för den återstående mandattiden. Ankommer valet på bolagsstämma, kan valet, såframt styrelsen med återstående medlemmar och suppleanter är beslutför, uppskjutas till den följande bolagsstämma vid vilken val av styrelsemedlemmar även annars skall förrättas.

Har försäkringsbolag icke i handelsregistret antecknad behörig styrelse, skall ministeriet sammankalla bolagsstämma eller, om styrelsen utses av förvaltningsrådet, detta att utse styrelse. Har bolaget icke i handelsregistret antecknad verkställande direktör, skall ministeriet sammankalla styrelsen eller, om verkställande direktören utses av förvaltningsrådet eller bolagsstämma, förvaltningsrådet eller bolagsstämma att utse verkställande direktör. Väljes icke styrelse eller verkställande direktör eller anmäles icke detta utan dröjsmål till handelsregistret, skall ministeriet förordna en eller flera sysslomän att handha bolagets angelägenheter till dess styrelse eller verkställande direktör blivit vald och antecknad i registret.

Om ministeriet icke redan har vidtagit erforderliga åtgärder, får i fall som avses i 3 mom. ansökan till ministeriet göras av styrelsemedlem, verkställande direktören, delägare, borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av att bolaget har en behörig styrelse eller verkställande direktör.

5 §.

Styrelsen skall ha en ordförande. Ordföranden väljes av styrelsen, såvida annat icke är bestämt i bolagsordningen eller har beslutats vid val av styrelse. Vid lika röstetal inom styrelsen avgöres valet av ordförande genom lottning. Verkställande direktören får vara styrelseordförande endast om bolaget har ett förvaltningsråd.

6 §.

Till styrelsemedlem eller verkställande direktören får icke erläggas arvode eller utgivas annan förmån för anskaffande eller förmedling av försäkringar, som bolaget beviljat, eller av återförsäkringar, som det beviljat eller upptagit.

Vad i 1 mom. är stadgat om styrelsemedlem och verkställande direktören tillämpas även på direktör, biträdande direktör och person i en med dessa jämställbar ledande ställning i bolaget, vilka icke hör till styrelsen.

7 §.

I bolagsordningen kan bestämmas att bolaget skall ha ett förvaltningsråd.

Förvaltningsrådet väljes av bolagsstämman. Förvaltningsrådet skall välja styrelse och fastställa styrelsemedlemmarnas arvode, såvitt i bolagsordningen icke bestämts att bolagsstämman väljer styrelsen.

8 kap.

Bolagsstämma.

1 §.

Delägarna utövar vid försäkringsbolags bolagsstämma sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter.

Varje delägare har rätt att deltaga i bolagsstämma och där yttra sig, aktieägare i försäkringsaktiebolag och ägare av garantiandel som är delägare i ömsesidigt försäkringsbolag dock endast om han blivit införd i aktieboken eller garantiandelsboken eller om han till bolaget anmält sitt förvärv och företett utredning däröver.

I bolagsordningen kan bestämmas att delägare, för att få deltaga i bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget senast viss i kallelsen till stämman nämnd dag, som kan vara fem dagar före stämman.

2 §.

I bolagsordningen kan bestämmas att beslutanderätten vid bolagsstämma i stället för av delägare utövas av representanter, vilka delägarna utsett bland sig. I fråga om utsedd representant gäller vad i denna lag är stadgat om delägare. Representants ratt att deltaga i stämma får dock icke i bolagsordningen begränsas på sätt i 1 § 3 mom. är stadgat.

3 §.

Deltagande i bolagsstämma får ej ske med stöd av aktie eller garantiandel som tillhör bolaget eller dess dotter- eller sidobolag. Sådan garantiandel eller aktie skall ej medräknas när för tillkomsten av giltigt beslut eller för utövande av viss befogenhet fordras samtycke av samtliga ägare till garantiandelar eller aktier eller av ägare till viss del av garantiandelarna eller aktierna i bolaget.

Vad i 1 mom. är stadgat äger motsvarande tillämpning på garantiandel eller aktie som tillhör av bolaget eller dess dotter- eller sidobolag grundad pensionsstiftelse eller på delägarskap som grundar sig på bolagets eller dess dotter- eller sidobolags försäkring.

4 §.

Delägare i ömsesidigt försäkringsbolag har vid bolagsstämma en röst, såframt ej annat är bestämt i bolagsordningen.

Om beslutanderätten vid bolagsstämma tillkommer utsedd representant, har varje representant en röst vid stämman. Representant får icke befullmäktiga annan att utöva rösträtt vid bolagsstämma, och han får icke anlita biträde vid denna.

5 §.

Envar får vid bolagsstämma för egen räkning eller såsom ombud för annan rösta med högst en tiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet. Ägarnas av garantiandelar samfällda röstetal får vara högst hälften av det vid stämman företrädda röstetalet.

6 §.

Styrelsemedlem får ej deltaga i fattande av beslut om fastställande av bokslutet eller beviljande av ansvarsfrihet, ej heller i val av sådana revisorer, som har till uppgift att granska förvaltningen och räkenskaperna för hans mandattid.

7 §.

Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsperioden. Vid stämman skall framläggas bokslutet och revisionsberättelsen samt, om bolaget har ett förvaltningsråd, dess utlåtande över ifrågavarande handlingar.

Vid stämman skall beslutas:

1) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i moderbolag även av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

2) om åtgärder som föranledes av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen eller, i moderbolag, koncernbalansräkningen;

3) om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar, förvaltningsrådets medlemmar och verkställande direktören; samt

4) om övriga frågor, som enligt denna lag eller bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma.

Fattande av beslut i fråga som nämnes i 2 mom. 1―3 punkterna skall dock uppskjutas till fortsatt stämma som skall hållas viss dag, minst en månad och högst två månader därefter, om röstberättigade, vilka har majoriteten av det vid stämman företrädda röstetalet, eller aktieägare med minst en tiondedel av samtliga aktier kräver det. Fattande av beslut får icke uppskjutas ånyo.

8 §.

Extra bolagsstämma skall hållas när styrelsen eller förvaltningsrådet anser skäl därtill föreligga.

Extra bolagsstämma skall hållas, om delägare i ömsesidigt försäkringsbolag eller aktieägare i försäkringsaktiebolag, vilka har minst en tiondedel eller i bolagsordningen bestämd mindre del av det sammanlagda röstetalet för delägare i ömsesidigt försäkringsbolag eller av aktierna i försäkringsaktiebolag, skriftligen påyrkar detta för behandling av uppgivet ärende. Om beslutanderätten vid bolagsstämma tillkommer utsedda representanter, har en tiondedel av dem motsvarande rätt att påyrka extra bolagsstämma.

Extra bolagsstämma skall likaså hållas, om social- och hälsovårdsministeriet eller bolagets revisor skriftligen påyrkar detta för behandling av uppgivet ärende.

Kallelse till stämman skall utfärdas inom fjorton dagar från det i 2 och 3 mom. avsett yrkande framställdes.

9 §.

Har bolagsstämma, som enligt denna lag, bolagsordningen eller bolagsstämmas beslut skall hållas, icke sammankallats i stadgad ordning, skall social- och hälsovårdsministeriet på ansökan av styrelsemedlem, medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktören, revisor eller delägare sammankalla stämman på bolagets bekostnad. Ministeriet kan sammankalla bolagsstämman även om sagda ansökan icke skulle göras.

10 §.

Beslut om ändring av bolagsordningen fattas, förutom i fall som avses i 4 kap. 3 § 2 mom., av bolagsstämman. Beslutet är giltigt endast om det biträtts av delägare med minst två tredjedelar av det vid stämman företrädda röstetalet och i försäkringsaktiebolaget minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen skall sedan social- och hälsovårdsministeriet stadfäst ändringen utan dröjsmål anmälas för registrering och får icke verkställas förrän registrering skett. Om ändring av bolagsordningen som gäller aktiekapitalet, minimi- eller maximikapitalet eller aktiernas nominella belopp förutsätter ökning eller nedsättning av det registrerade aktiekapitalet, skall dock ändringsbeslutet, sedan ministeriet stadfäst ändringen, med avvikelse från vad ovan sagts, anmälas för registrering och registreras först samtidigt med ökningen eller nedsättningen. Om den för registrering anmälda ökningen av aktiekapitalet icke motsvarar den stadfästa ändringen av bolagsordningen, skall iakttagas vad i 4 kap. 3 § 2 mom. är stadgat.

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat skall i tillämpliga delar iakttagas i fråga om registrering av beslut som gäller garantikapital eller garantiandelarnas nominella belopp.

11 §.

Vad i 3 kap. 3 och 4 §§ samt 9 kap. 15 § 3 mom. lagen om aktiebolag är stadgat om rätt att inlösa aktie samt om bolags och aktieägares samtycke gäller i tillämpliga delar garantiandel och ägare till garantiandelar.

12 §.

Har aktieägare genom att deltaga i bolagsstämmobeslut som strider mot 9 kap. 16 § lagen om aktiebolag eller på annat sätt uppsåtligen missbrukat sitt inflytande i bolaget, kan domstolen, om synnerligen vägande skäl därtill föreligger, på talan av annan aktieägare och efter att ha hört social- och hälsovårdsministeriet, ålägga bolaget att inom utsatt tid inlösa kärandens aktier. Inlösen kan åläggas endast om bolaget efter inlösningen uppfyller kraven i 11 kap. 1 §.

Lösenbeloppet skall bestämmas så att det är skäligt med hänsyn till bolagets ställning och övriga omständigheter.

13 §.

Vad i 9 kap. 17 § lagen om aktiebolag är stadgat om aktieägare skall i tillämpliga delar iakttagas i ömsesidigt försäkringsbolag beträffande delägare, utsedd representant och ägare till garantiandel.

14 §.

Till bolagsstämmobeslut, som avser försäkringsaktiebolags ombildande till ömsesidigt försäkringsbolag eller ömsesidigt försäkringsbolags ombildande till försäkringsaktiebolag, skall ansökas om social- och hälsovårdsministeriets samtycke. Till ansökan skall fogas av ändringen av bolagsformen föranlett, av bolagsstämman godkänt förslag till ändring av bolagsordningen.

Ministeriet skall, såframt det icke anser att ansökan utan vidare utredningar bör avslås, på bolagets bekostnad kungöra ansökningen i den officiella tidningen och underrätta delägarna därom på sätt i bolagsordningen är bestämt samt uppmana dem som önskar framställa anmärkningar mot ansökningen att framställa dem till ministeriet inom en av detta bestämd tid, icke överstigande två månader.

Ministeriet skall ge sitt samtycke, såframt icke i 1 mom. avsedd åtgärd kränker de förmåner försäkringarna omfattar eller någon delägargrupps intressen.

15 §.

Besluter ömsesidigt försäkringsbolag öka delägarnas ansvar för bolagets förpliktelser utöver vad bolagsordningen bestämmer eller fattar försäkringsaktiebolag beslut om ombildning av bolaget till sådant ömsesidigt försäkringsbolag, vars delägare är ansvariga för bolagets förbindelser, äger försäkringstagare, som icke medverkat till beslutet, rätt att inom tre månader från nedan i 2 mom. avsett tillkännagivande skriftligen häva sitt försäkringsavtal.

Bolagets styrelse skall tillkännagiva i 1 mom. avsett beslut genom att inom en månad efter det ändringen av bolagsordningen registrerats kungöra beslutet i den officiella tidningen och åtminstone i en tidning med spridning på bolagets hemort.

9 kap.

Revision och särskild granskning.

1 §.

Försäkringsbolag skall ha två eller flera revisorer, enligt vad i bolagsordningen bestämmes. Revisor väljes av bolagsstämman. Skall flera revisorer än två utses, kan i bolagsordningen bestämmas, att någon eller några av dem, dock icke alla, tillsattes i annan ordning.

Bolagsstämman skall ytterligare välja minst två revisorssuppleanter. Vad i denna lag är stadgat om revisor skall äga motsvarande tillämpning på revisorssuppleant.

Delägare kan kräva tillsättande av en revisor att deltaga i revisionen jämte de övriga revisorerna. Förslag härom skall göras på den bolagsstämma, där re visors val skall förrättas eller där ärendet enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Har förslaget vid stämman biträtts av röstberättigade med minst en tredjedel av det vid stämman företrädda röstetalet eller aktieägare med minst en tiondedel av samtliga aktier, kan delägare inom en månad efter stämman hos social- och hälsovårdsministeriet anhålla om tillsättande av revisor. Ministeriet skall, efter att ha hört bolagets styrelse, förordna revisor för tiden till och med ordinarie bolagsstämma under följande räkenskapsperiod.

Bolagsstämman skall utse en revisor att såsom övervakningsrevisor ombesörja att bolagets bokföring och förvaltning effektivt övervakas under räkenskapsperioden. Övervakningsrevisor skall ha i 3 § stadgad kompetens.

2 §.

Revisor skall vara i Finland bosatt finsk medborgare, om ej social- och hälsovårdsministeriet beviljar undantag, eller i 3 mom. avsett samfund. Över hälften av revisorerna skall vara i Finland bosatta finska medborgare. Den som är omyndig eller i konkurs kan icke vara revisor.

Revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av allmän redovisning och ekonomiska förhållanden, som med beaktande av arten och omfånget av bolagets verksamhet erfordras för uppdraget.

Till revisor kan utses av Centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund. Vad i detta kapitel är sagt om revisor, godkänd av Centralhandelskammaren, skall äga motsvarande tillämpning på ett av Centralhandelskammaren godkänt samfund. Samfund som utsetts till revisor skall meddela vederbörande försäkringsbolags styrelse vem som är huvudansvarig för revisionen. Denne skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor. Stadgandena i 10 kap. 5 och 12 §§ lagen om aktiebolag skall tillämpas på den huvudansvarige.

3 §.

I försäkringsbolag skall minst en av bolagsstämman utsedd revisor vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor.

Social- och hälsovårdsministeriet kan dock av särskilda skäl på ansökan förordna, att bolaget i stället för en av Centralhandelskammaren godkänd revisor får till revisor utse en annan revisor som innehar i 2 § 2 mom. avsedd behörighet. Förordnandet gäller i högst fem år.

4 §.

Social- och hälsovårdsministeriet skall på anmälan för bolaget förordna behörig revisor,

1) om revisor icke utsetts i enlighet med 3 §;

2) om revisor icke innehar i 2 § 1 eller 2 mom. avsedd behörighet eller han är jävig enligt 10 kap. 5 § 1 eller 2 mom. lagen om aktiebolag; eller

3) om bestämmelse i bolagsordningen angående revisorernas antal eller behörighet har överträtts.

Anmälan får i ovan avsett fall göras av envar. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om icke den, på vilken det ankommer att utse revisor, utan dröjsmål utser behörig revisor.

Innan i denna paragraf avsett förordnande meddelas, skall bolagets styrelse höras. Förordnandet gäller till dess för bolaget i stadgad ordning utsetts revisor i stället för den som ministeriet förordnat.

5 §.

Utöver vad i 10 kap. 10 § lagen om aktiebolag har stadgats om revisionsberättelsen kan social- och hälsovårdsministeriet meddela närmare anvisningar därom.

6 §.

Delägare kan påyrka särskild granskning av bolagets förvaltning och bokföring under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag härom skall göra vid ordinarie bolagsstämma eller vid den bolagsstämma, där ärendet enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Biträdes förslaget av röstberättigade med minst en tredjedel av det vid stämman företrädda röstetalet eller aktieägare med minst en tiondedel av samtliga aktier, kan delägare inom en månad från bolagsstämman hos social- och hälsovårdsministeriet anhålla om att granskare skall förordnas.

Ministeriet skall höra bolagets styrelse och, om granskningen enligt ansökan gäller åtgärd av viss person, denna person. Ansökan skall bifallas, om vägande skäl för granskningen anses föreligga. Ministeriet kan förordna en eller flera granskare.

Vad i 2 § 1 och 3 mom. samt 17 kap. 2 § ävensom i 10 kap. 5, 8, 12 och 13 §§, 15 kap. 2 och 5―7 §§ samt 16 kap. 4 § lagen om aktiebolag är stadgat om revisor skall äga motsvarande tillämpning på granskare som avses i denna paragraf.

Över granskningen skall yttrande avges till bolagsstämman. Yttrandet skall under minst en vecka före bolagsstämman hållas tillgängligt för delägarna på bolagets huvudkontor och utan dröjsmål sändas till de delägare som det begär samt framläggas på stämman. Granskare är berättigad att erhålla arvode av bolaget.

10 kap.

Bokslut.

1 §.

Försäkringsbolags räkenskapsperiod är kalenderåret. När bolag inleder eller avslutar sin verksamhet får räkenskapsperioden vara kortare eller längre än kalenderåret, dock högst 18 månader.

För varje räkenskapsperiod skall uppgöras bokslut, som omfattar resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse, samt i moderbolag även koncernbokslut.

I försäkringsbolags bokföring skall utan hinder av vad annorstädes i lag är stadgat iakttagas stadgandena i denna lag samt av social- och hälsovårdsministeriet utfärdade anvisningar, vilka föranledes av försäkringsverksamhetens speciella karaktär.

2 §.

Försäkringsbolags ansvarighet på grund av försäkringsavtal bokföres såsom ansvarsskuld. Denna består av premieansvar och ersättningsansvar.

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av de utbetalningar som föranledes av de i gällande försäkringsavtal avsedda framtida försäkringsfallen och av övriga utgifter för dessa försäkringar, minskat med kapitalvärdet av framtida premier och ökat med kapitalvärdet av den ansvarighet som möjligen förorsakas av de försäkringar som förfaller under överenskommen försäkringstid. Såsom premieansvar betraktas även för nedan i 13 kap. 3 § avsedda extra förmåner gjord reservering, vilken enligt sina grunder icke får användas till täckande av annan förlust än sådan som uppkommit till följd av ändring av grunden för beräknandet av ansvarsskulden.

Ersättningsansvaret motsvarar med anledning av inträffade försäkringsfall utgående obetalda ersättnings- och andra belopp samt ett för skaderika år riskteoretiskt beräknat utjämningsbelopp.

Har försäkring beviljats av flera än en försäkringsanstalt på villkor att de ansvarar solidanskt, får oavsett sådant villkor från ansvarsskulden utelämnas den del av ansvarighetens kapitalvärde, som enligt avtalet hänför sig till annat finskt försäkringsbolag, såframt detta icke befinner sig i likvidation eller i nedan i 14 kap. 6 § avsedd ställning. I sistnämnda och andra fall bestämmer social- och hälsovårdsministeriet huruvida och i vilken mån kapitalvärdet av annat försäkringsbolags ansvarighet får utelämnas från ansvarsskulden.

3 §.

Av täckningen för premieansvaret för livförsäkring och för längre tid än tio år meddelad annan försäkring samt för ersättningsansvaret för tids- och livräntor skall i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar förtecknas ett belopp, som uppskattat enligt av ministeriet bestämda grunder är minst 85 procent av det sammanlagda beloppet av nämnda ansvar. Den förtecknade täckningen skall bestå av:

1) obligationer och andra skuldförbindelser, som utfärdats eller garanterats av finska staten, kommun eller kommunalförbund;

2) obligationer hörande till obligationslån som upptagits av finsk hypoteksförening eller bankinrättning;

3) fordringsbevis, för vilka finsk bankinrättning är ansvarig;

4) skuldförbindelser, för vilka säkerheten utgöres av inteckning i fast egendom i Finland eller i anläggning på annans grund och i legorätten till själva grunden, dock så, att bolagets fordran samt fordringarna med samma eller bättre förmånsrätt sammanlagda icke överstiger 70 procent eller, då fråga är om sådant företags egendom, vari bolaget har ovillkorlig bestämmanderätt, 85 procent av det värde den intecknade egendomen enligt kompetent fackmans uppskattning kan anses äga;

5) fast egendom i Finland, dock så, att det förtecknade värdet och de fordringar, till säkerhet för vilka inteckning fastställts i denna egendom, sammanlagt icke överstiger 85 procent av egendomens värde, beräknat på sätt i 4 punkten nämnes;

6) andra värdepapper och förbindelser, som med hänsyn till beskaffenheten och tryggheten kan likställas med ovan i 1―4 punkterna nämnda eller i vilka täckningen med ministeriets samtycke kan placeras; eller

7) skuldförbindelser mot pant i försäkringsbrev, utfärdade av bolaget, högst till deras återköpsvärde.

Likvärdig med förtecknad täckning anses finsk återförsäkrares ansvarighet för en i denna paragraf avsedd ansvarsskuld, såframt icke återförsäkraren befinner sig i likvidation eller i nedan i 14 kap. 6 § avsedd ställning, och utländsk återförsäkrares ansvarighet högst till ett av ministeriet godkänt belopp ävensom de delar av obetalda försäkringspremier som vid beräknandet av premieansvaret har antagits vara erlagda.

Värdepapper och förbindelser som gäller den förtecknade täckningen skall förvaras åtskils från bolagets övriga egendom.

4 §.

Har försäkringsbolags förslitning icke underkastade investeringstillgångar bokförts till ett lägre belopp än anskaffningsutgifter eller det lägre värde som utgör den sannolika anskaffningsutgiften eller det sannolika överlåtelsepriset, skall skillnaden (förhandsbokföring av kostnad) upptagas särskilt i balansräkningen. I resultaträkningen skall såsom en särskild post upptagas under räkenskapsperioden skedd ändring i förhandsbokföringen av kostnad.

5 §.

Försäkringsbolags eget kapital skall i balansräkningen uppdelas i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet är i försäkringsaktiebolag aktiekapitalet, reservfonden och uppskrivningsfonden, i ömsesidigt försäkringsbolag garantikapitalet och grundfonden. Övriga fonder av det egna kapitalet är fritt eget kapital. Räkenskapsperiodens vinst och vinst från föregående räkenskapsperioder anges särskilt såsom ökning av det fria egna kapitalet, räkenskapsperiodens förlust och förlust från tidigare räkenskapsperioder såsom minskning av detta.

6 §.

Försäkringsbolag, vars i 11 kap. 1 § 2 mom. avsedda egna kapital, ökat med nedan i 11 kap. 1 § 3 mom. 2 punkten nämnd reservering, sammanlagt understiger dubbla beloppet av verksamhetskapitalets minimibelopp, skall årligen öka sitt eget kapital med minst en tiondedel av rörelsens vinst. Till livförsäkringsbolags vinst hänföres härvid även det belopp som använts för nedan i 13 kap. 3 § avsedda förmåner.

7 §.

Av delägare i ömsesidigt försäkringsbolag, vilka enligt bolagsordningen ansvarar för bolagets förbindelser, skall, såframt bolaget på grund av uppkommen förlust eller av annan orsak icke längre uppfyller i 11 kap. 1 § uppställda fordringar eller om i likvidation eller konkurstillstånd varande bolags tillgångar icke förslår till betalning av skulderna, utan dröjsmål uttaxeras tilläggsavgift till minst ett så stort belopp, som fordras rot ernående av dessa syften. Är delägarnas ansvarighet i bolagsordningen begränsad, skall uttaxeringen dock jämkas i enlighet härmed. Tilläggsavgift får ej uttaxeras, om bolagets eget kapital är så stort, att i 6 § stadgad skyldighet att öka detta icke föreligger för bolaget.

Erlägger delägare icke på utsatt tid honom påförd tilläggsavgift, skall denna utan dröjsmål i exekutiv väg indrivas. Kan tilläggsavgift icke indrivas hos delägare, skall det bristande beloppet, såframt dess indrivande ännu är påkallat, fördelas mellan övriga delägare högst till beloppet av deras tillskottsplikt.

Tilläggsavgift jämte dröjsmålsränta får indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag med iakttagande av vad om utsökning av skatter och avgifter är stadgat.

8 §.

Har försäkringsbolag fordringar hos bolag inom försäkringsbolagets koncern eller skulder till sådant bolag, skall de anges i bilaga till balansräkningen i enlighet med vad social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller även penninglån, å ena sidan till medlemmar av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktören i försäkringsbolaget eller i annat bolag inom försäkringsbolagets koncern, å andra sidan till andra aktieägare i annat bolag inom försäkringsbolagets koncern än försäkringsbolaget och dotterbolag, såframt det sammanlagda beloppet av ifrågavarande lån överstiger det belopp som ministeriet bestämmer.

Med ovan i 2 mom. avsedd person skall likställas denna persons make eller syskon eller den som med honom är i rätt upp- eller nedstigande skyldskap eller svågerlag eller i sådant svågerlag, att den ena är gift med den andras syskon.

Har försäkringsbolaget ställt panter eller därmed jämförbara säkerheter för annans förbindelse, skall de upptagas i bilaga till balansräkningen, specificerade på sätt ministeriet bestämt. Detsamma gäller andra av försäkringsbolaget ingångna ansvarsförbindelser än sådana som grundar sig på försäkringar.

9 §.

I resultaträkningen eller balansräkningen eller i bilaga till dessa skall lämnas följande uppgifter:

1) försäkringsbolaget tillhöriga aktier i andra bolag eller motsvarande andelar skall anges specificerade på sätt social- och hälsovårdsministeriet bestämmer;

2) har försäkringsbolaget aktier eller garantiandelar av olika slag, skall aktiekapitalet eller garantikapitalet fördelas enligt aktie- eller garantiandelsslag. Likaså skall anges, hur många egna aktier eller garantiandelar försäkringsbolaget innehar och deras nominella belopp;

3) för fast egendom och aktier som är anläggningstillgång eller investeringstiIIgång skall anges beskattningsvärdet, fördelat på motsvarande balansräkningsposter och

4) avviker räkenskapsperiodens avskrivningar i fråga om belopp eller beräkningsgrunder avsevärt från avskrivningarna i närmast föregående bokslut, skall motiverad redogörelse lämnas för avvikelsen. Även eljest skall redogörelse lämnas för sådana i räkenskapsperiodens resultat ingående intäkts- och kostnadsposter, som på ett betydelsefullt sätt inverkar på möjligheten att jämföra resultatet med närmast föregående bokslut eller eljest är av avsevärd betydelse.

10 §.

Till försäkringsbolagets verksamhetsberättelse skall fogas en finansieringskalkyl. I denna skall redogöras för anskaffningen av medel och för deras användning under räkenskapsperioden.

Har försäkringsbolaget under räkenskapsperioden genom överlåtelse av försäkringsbeståndet övertagit ett annat försäkringsbolags tillgångar och skulder, skall dessutom redogörelse för detta lämnas i verksamhetsberättelsen.

11 §.

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela anvisningar och avge yttranden angående tillämpningen av stadgandena i detta kapitel.

11 kap.

Verksamhetskapital.

1 §.

Försäkringsbolags verksamhetskapital skall vara minst 200 000 mark, ökat med 20 procent av medeltalet av bolagets försäkringsinkomst under de tre senast förflutna åren. Om medeltalet överstiger 4 000 000 mark, är ökningen för den överskjutande delen dock 10 procent.

Försäkringsbolags eget kapital skall vara minst en tredjedel av verksamhetskapitalets minimibelopp.

Med verksamhetskapital avses det belopp med vilket bolagets tillgångar, uppskattade enligt grunder, bestämda av social- och hälsovårdsministeriet, skall anses överstiga dess skulder, varvid

1) till ett verksamt ömsesidigt bolags tillgångar hänföres, om i bolagsordningen bestämd tilläggsavgift, som uttaxeras i enlighet med 10 kap. 7 §, är minst hälften av försäkringspremien för ett år, hälften av vad som skall anses inflyta vid uttaxering i enlighet med nämnda paragraf, dock icke mera än det femfaldiga beloppet av försäkringspremierna för ett år;

2) till livförsäkringsbolags gäld icke hänföres en i enlighet med 10 kap. 2 § 2 mom. gjord reservering för nedan i 13 kap. 3 § avsedda förmåner; denna reservering hänföres dock icke till det i 2 mom. angivna egna kapitalet; samt

3) till tillgångarna icke hänföres bolagets innehav av aktier och andelar i annat försäkringsbolag.

Med försäkringsinkomst avses beloppet av försäkringspremierna i enlighet med bokslutet, ökat med de premienedsättningar, vilka beviljats såsom i 13 kap. 3 § avsedd förmån, med 5 procent av ansvarsskulden vid räkenskapsårets början, med premieansvaret vid räkenskapsårets början och med livförsäkringsbolags ansvar för utgående tids- och livräntor vid räkenskapsårets början samt minskat med premieansvaret vid årets slut och livförsäkringsbolags ansvar för utgående tids- och livräntor vid årets slut. Vid beräknandet av försäkringsinkomst beaktas icke försäkringsrörelse enligt lagen om pension för företagare (468/69), såframt försäkringsrörelsen icke grundar sig på 11 § 1 mom. av sagda lag, och av försäkringsrörelse som avses i nämnda lagrum samt av försäkringsrörelse som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/61) beaktas endast en tredjedel. I fråga om sjöförsäkring och beviljad återförsäkring beaktas vid beräknande av försäkringsinkomst endast bolagets försäkringsrörelse på eget ansvar, likväl så, att vardera försäkringsgrenens andel i försäkringsinkomsten är minst hälften av vad den vore, om vardera försäkringsgrenens hela rörelse lades till grund för beräkningen.

2 §.

Försäkringsbolag skall genom återförsäkring eller på annat sätt ordna sin verksamhet så, att mellan riskutgifternas sannolika växlingar och verksamhetskapitalet uppstår ett förhållande, som tryggar de försäkrade förmånerna.

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar.

1 §.

Bolagets medel får utbetalas till delägarna endast i enlighet med vad i denna lag är stadgat om vinstutdelning, utbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet eller reservfonden och utskiftning vid bolagets upplösning. Såsom vinstutdelning anses icke sådant utgivande av extra förmåner, vilket sker enligt stadgandena i 13 kap. i enlighet med av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder.

Kapitlets stadganden om vinstutdelning skall i tillämpliga delar iakttagas vid erläggande av ränta på sådana garandandelar, vilka medför delägarskap i ömsesidigt bolag.

2 §.

Vinstutdelning får icke överstiga det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och bolagets övriga fria egna kapital, med avdrag av den förlust balansräkningen utvisar och det belopp som med anledning av stadgandena i 11 kap. angående förhållandet mellan det egna kapitalet och verksamhetskapitalet eller enligt bolagsordningen skall avsättas till reservfond eller eljest innehållas. Om förbud av särskilda skäl är stadgat i 6 kap. 2 § lagen om aktiebolag.

Vid bestämmande av en i 12 kap. 4 § 2 mom. lagen om aktiebolag avsedd vinst, som skall utdelas, skall från vinsten dessutom avdragas det belopp, som med anledning av stadgandena i 11 kap. angående förhållandet mellan det egna kapitalet och verksamhetskapitalet skall avsättas till reservfond eller eljest innehållas.

3 §.

Har bolagets medel utbetalts till delägare i strid med de för försäkring fastställda grunderna, skall även i tillämpliga delar iakttagas vad i 12 kap. 5 § lagen om aktiebolag är stadgat.

4 §.

Försäkringsbolags tillgångar får icke användas för ändamål som uppenbart är främmande för bolagets verksamhet.

Bolagsstämman kan dock genom beslut, som biträtts av delägare med minst två tredjedelar av det vid stämman företrädda röstetalet, av vinsten till allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål anslå belopp, som i förhållande till det i 11 kap. 1 § 2 mom. avsedda egna kapitalet icke är av nämnvärd betydelse.

5 §.

Beviljande av penninglån åt medlem av styrelse eller förvaltningsråd eller verkställande direktör i försäkringsbolaget eller annat bolag i försäkringsbolagets koncern ävensom ställande av säkerhet för deras förpliktelser är tillåtet endast inom gränserna för det fria egna kapitalet enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och endast under förutsättning att gäldenären ställer en säkerhet som är jämförbar med en sådan investering som avses i 10 kap. 3 § 1 mom. 1―4, 6 och 7 punkterna. Detsamma gäller lån till eller ställande av säkerhet för den som är make eller syskon till ovan nämnd person eller med honom i rätt upp- eller nedstigande skyldskap eller svågerlag eller i sådant svågerlag, att den ena är gift med den andras syskon.

I styrelsens protokoll skall särskilt antecknas varje lån som beviljats eller säkerhet som ställts med stöd av 1 mom. Av anteckningen skall framgå villkoren för lånet eller säkerheten samt de säkerheter gäldenären ställt.

13 kap.

Livförsäkring och annan långtidsförsäkring.

1 §.

Bolag som bedriver livförsäkringsrörelse benämnes i denna lag livförsäkringsbolag.

Vad i denna lag är stadgat om livförsäkring och bolag som bedriver livförsäkringsrörelse gäller även pensionsförsäkring och bolag som bedriver pensionsförsäkringsrörelse.

2 §.

Vid livförsäkring skall iakttagas av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder, i vilka bestämmes:

1) hur försäkringspremierna beräknas;

2) hur ansvarsskulden beräknas;

3) om fribrev och återköp;

4) om påföljderna av underlåtenhet att erlägga premie; samt

5) om försäkringstagares rättigheter då försäkring upphör före den överenskomna tidens utgång av annan orsak än återköp eller bolaget eljest befrias från ansvarighet.

I ansökan som gäller grunderna för beräknande av försäkringspremie skall framläggas utredning om på vilken grupp av försäkrade, med beaktande av vederbörandes hälsotillstånd och övriga på bolagets ansvarighet verkande omständigheter, envar premie skall tillämpas. Inträffar häri senare förändring, skall denna och orsaken därtill utan dröjsmål meddelas social- och hälsovårdsministeriet.

3 §.

Vad i 2 § är stadgat om grunderna för livförsäkring skall i tillämpliga delar iakttagas vid beviljande av sådana till försäkring anslutna extra förmåner, till vilka bolaget icke i försäkringsavtalet förbundit sig.

4 §.

Grunderna för beräknande av premieansvaret får ändras endast så att premieansvaret, beräknat efter de nya grunderna och uppdelat på sätt social- och hälsovårdsministeriet godkänner, vid den tidpunkt då ändringen genomföres för varje grupp är minst lika stort som det enligt tidigare grunder beräknade premieansvaret, såframt icke skillnaden överföres till den i 10 kap. 2 § 2 mom. avsedda reserveringen för ovan i 3 § avsedda extra förmåner.

5 §.

I 2 § 1 mom. 1 och 2 punkterna nämnda grunder skall uppgöras med beaktande främst av de försäkrade förmånerna och i 3―5 punkten samt i 3 § nämnda grunder med beaktande främst av skäligheten hos dessa.

6 §.

Livförsäkringsbolag får icke utan sodal- och hälsovårdsministeriets samtycke ingå avtal om återförsäkring av sådana livförsäkringar som bolaget beviljar i framtiden, såframt icke avtalet från bolagets sida kan uppsägas att upphöra utan ersättning senast ett år efter uppsägningen.

7 §.

På beräknandet av ansvarsskulden och på försäkring som beviljats för längre tid än tio år skall vad i 2―6 §§ är stadgat om livförsäkring äga motsvarande tillämpning.

14 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag.

1 §.

Tillsynen över försäkringsbolag ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

2 §.

Försäkringsbolag skall årligen, inom en månad från den bolagsstämma, vid vilken bokslutet fastställts, dock senast i juli månad eller vid en senare tidpunkt som godkännes av social- och hälsovårdsministeriet tillställa ministeriet berättelse över bolagets verksamhet och ställning, uppgjord enligt av ministeriet fastställt formulär.

Livförsäkringsbolag skall dessutom före revisionens början tillställa ministeriet en redogörelse för beräknandet av ansvarsskulden samt inom en av ministeriet bestämd tid en undersökning av försäkringsrörelsen. Redogörelsen och undersökningen skall uppgöras i enlighet med ministeriets anvisningar.

3 §.

Försäkringsbolag skall inom skälig, av social- och hälsovårdsministeriet bestämd tid lämna ministeriet även andra än i 2 § avsedda uppgifter om sin verksamhet, vilka är påkallade för den i denna lag stadgade tillsynen över försäkringsbolag.

4 §.

Social- och hälsovårdsministeriet äger befogenhet att när som helst granska försäkringsbolags och dess sidobolags rörelse och övriga verksamhet samt att deltaga i de sammanträden, vid vilka beslutanderätten i försäkringsbolagsärenden utövas, dock icke i fattande av beslut. För granskningen kan vid ministeriet finnas två särskilda sakkunniga. Dessas löneförmåner fastställes av ministeriet och erlägges av vederbörande bolagsmedel på sätt ministeriet bestämmer.

Om särskilt skäl det påkallar, kan ministeriet omhändertaga handlingar som är föremål för granskning. Bolaget skall på begäran avgiftsfritt utfå kopior av dessa.

5 §.

Om försäkringsbolag underlåter att iakttaga lag, bolaget beviljad koncession, bolagsordningen, för försäkring fastställda grunder eller av social- och hälsovårdsministeriet med stöd av denna lag utfärdade bestämmelser, eller om grunderna för dess verksamhet icke längre Överensstämmer med lag eller om bolaget trots varning från ministeriets sida förfarit i strid med god försäkringssed, skall ministeriet uppmana bolaget att rätta till saken inom utsatt tid, som utan tvingande skäl ej får överstiga sex månader.

Efterkommes icke i 1 mom. nämnd uppmaning, kan ministeriet förbjuda bolaget att bevilja nya försäkringar till dess saken rättats till, och statsrådet kan begränsa eller återkalla bolagets koncession.

6 §.

Om social- och hälsovårdsministeriet anser, att försäkringsbolag råkat eller håller på att råka i den ställning, att det skall upplösas, äger ministeriet befogenhet att omhändertaga bolaget tillhörig egendom till ett belopp som motsvarar i 15 kap. 10 § 1 mom. avsedd ansvarsskuld. Ministeriet kan även förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta egendom i bolagets besittning.

7 §.

För avgivande av yttrande i ärenden som nämnes i 8 § utser social- och hälsovårdsministeriet, efter att ha hört försäkringsbolagens centralorganisation, för tre år i sänder fem sakkunniga och för envar av dem en personlig suppleant.

För avgivande av utlåtande hålles under ledning av chefen för social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning eller annan av honom förordnad tjänsteman sammanträde med samtliga sakkunniga eller rådplägning med de sakkunniga, vilkas område ärendet berör.

Ordföranden äger rätt att utom de sakkunniga till sammanträdet kalla även deras suppleanter, vilka härvid även har rösträtt.

8 §.

De sakkunniga skall avgiva yttrande angående förslag till ändring av lagstiftningen om försäkringsbolag och till dess utvecklande samt i ärende som enligt denna lag eller med stöd av den utfärdad förordning skall avgöras av statsrådet eller social- och hälsovårdsministeriet och som gäller:

1) beviljande, ändring eller återkallande av koncession;

2) åtgärd som oavsett besvär kan verkställas;

3) fusion av försäkringsbolag, överföring av försäkringsbestånd eller försäkringsaktiebolags ombildning till ömsesidigt försäkringsbolag eller tvärtom;

4) av ministeriet utfärdade allmänna anvisningar; samt såframt ärendet är av allmän betydelse;

5) bolagsordning;

6) grunderna för försäkring; och

7) i 11 kap. 1 § avsett kapital. Ministeriet kan av de sakkunniga begära yttrande även i annat än i 1 mom. nämnt ärende.

Av de i 1 mom. angivna ärendena skall de i 1―4 punkterna nämnda behandlas vid sammanträde med de sakkunniga och de övriga vid rådplägning med dessa. Ministeriet kan dock hänskjuta ärende, som eljest borde behandlas vid rådplägning, att handläggas vid sammanträde. Likaså äger vid rådplägning närvarande sakkunnig rätt att till behandling vid sammanträde hänskjuta ärende, angående vilket enligt nämnda moment yttrande av sakkunnig skall inhämtas. På samma sätt kan flertalet i sammanträde deltagande sakkunniga yrka, att ärende, angående vars avgörande flertalet är av annan mening än ministeriet, skall hänskjutas till statsrådet för avgörande.

9 §.

Beslut angående i 8 § nämnda ärenden får icke fattas innan de sakkunniga avgivit sitt yttrande däri.

10 §.

Beslut eller förordnande, som meddelats med stöd av något stadgande i 3―6 §§ eller 7 kap. 4 § eller 15 kap. 2 §, kan verkställas oaktat besvär anförts.

15 kap.

Likvidation och upplösning.

1 §.

Försäkringsbolag, vars koncession återkallats, är i likvidation och skall upplösas.

Försäkringsbolag, som icke längre uppfyller i 11 kap. 1 § uppställda fordringar, skall träda i likvidation och upplösas, såframt icke nämnda fordringar uppfyllts inom sex månader efter det saken anmälts för bolagsstämman. Social- och hälsovårdsministeriet äger dock befogenhet att förlänga fristen till högst ett år, såvida icke de försäkrade förmånerna äventyras genom detta.

Bolagsstämma kan, utöver vad i 1 och 2 mom. är stadgat, besluta att bolaget skall träda i likvidation och upplösas. I fråga om livförsäkringsbolag får här avsett beslut dock fattas endast om bolaget har överfört hela sitt försäkringsbestånd på annat försäkringsbolag.

Beslut av försäkringsbolags bolagsstämma om att bolaget skall träda i likvidation och upplösas i fall som avses i 2 mom. är giltigt, om delägare med mer än hälften av det vid stämman företrädda röstetalet har biträtt beslutet eller, såframt rösterna fallit lika, ordföranden har förenat sig om beslutet. I annat fall är beslutet giltigt endast om det biträtts av delägare med minst två tredjedelar eller i bolagsordningen bestämd större andel av det vid stämman företrädda röstetalet.

Likvidationen inträder då beslut därom har fattats. Bolagsstämman kan dock i fall som avses i 3 mom. bestämma även annan senare dag för likvidationens inträde.

2 §.

Om det finns skäl att antaga, att försäkringsbolag icke uppfyller i 11 kap. 1 § uppställda fordringar, skall styrelsen och verkställande direktören utan dröjsmål uppgöra bokslut för den tid, för vilken bokslut ännu icke framlagts på bolagsstämma, och överlämna det till revisorerna för granskning. I tillämpliga delar skall iakttagas vad ovan är stadgat om bokslut och revisionsberättelse. Omfattar tiden för bokslutet även föregående räkenskapsperiod, skall för denna räkenskapsperiod uppgöras särskilt bokslut.

Utvisar i 1 mom. avsett bokslut, att bolaget icke uppfyller 11 kap. 1 § uppställda fordringar, skall bolagsstämma hållas inom två månader efter det revisorerna avgivit sitt utlåtande. Styrelsen skall underrätta social- och hälsovårdsministeriet om kallelsen till bolagsstämman.

Har styrelsen och verkställande direktören icke i fall som avses i 1 mom. uppgjort bokslut, skall ministeriet uppmana styrelsen och verkställande direktören att utan dröjsmål uppgöra bokslut och överlämna det till revisorerna för granskning. Efterkommes icke uppmaningen, äger ministeriet rätt att låta uppgöra bokslut, överlämna det till revisorerna för granskning och i fall som avses i 2 mom. sammankalla bolagsstämma.

Har bolaget icke före utgången av den i 1 § 2 mom. angivna fristen eller förlängningen av denna uppfyllt i 11 kap. 1 § uppställda fordringar, skall bolagsstämman besluta att bolaget skall träda i likvidation och upplösas. Fattar bolagsstämman icke detta beslut, skall ministeriet förordna, att bolaget skall träda i likvidation och upplösas.

3 §.

När bolagsstämma fattar beslut om likvidation, skall samtidigt utses en eller flera likvidatorer i stället för styrelse, verkställande direktör och eventuellt förvaltningsråd. Social- och hälsovårdsministeriet äger rätt att ytterligare förordna en likvidator. Saknar bolag, som trätt i likvidation, i registret införda behöriga likvidatorer, skall ministeriet förordna interimistisk likvidator efter anmälan av registreringsmyndigheten eller på ansökan av delägare, utsedd representant, borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av att bolaget har någon som kan företräda det. Denne skall utan dröjsmål sammankalla bolagsstämma att förrätta val av likvidator. Interimistisk likvidators uppdrag upphör när bolagstämman valt likvidatorer.

När ministeriet förordnar att bolag skall träda i likvidation och upplösas, skall det samtidigt förordna en eller flera likvidatorer. På samma sätt skall förfaras då beslut om återkallande av koncession vunnit laga kraft.

Vad i denna lag är stadgat om styrelsen och styrelsemedlemmar gäller i tillämpliga delar likvidatorer och interimistisk likvidator, såframt icke annat följer av stadgandena i detta kapitel.

Revisorernas uppdrag upphör ej då bolaget träder i likvidation. Vad i 9 kap. är stadgat skall i tillämpliga delar iakttagas under likvidationen. Revisionsberättelsen skall dessutom innehålla uttalande om huruvida likvidationen enligt revisorernas mening onödigt fördröjts.

4 §.

På bolagsstämma i bolag, som trätt i likvidation, skall tillämpas stadgandena i denna lag om bolagsstämma, såvida icke annat följer av stadgandena i detta kapitel.

5 §.

När bolaget trätt i likvidation skall styrelsen och verkställande direktören utan dröjsmål uppgöra bokslut för den tid före likvidationens inträdande, för vilken bokslut ännu icke framlagts på bolagsstämma. Detta bokslut skall så snart det kan ske framläggas på bolagsstämma. Vad ovan stadgats om bokslut och revisionsberättelse skall i tillämpliga delar iakttagas.

Omfattar i 1 mom. avsedd tid även föregående räkenskapsperiod, skall för denna särskilt bokslut uppgöras.

6 §.

Likvidatorerna skall utan dröjsmål göra anmälan om likvidationsbeslutet och valet av likvidatorer till social- och hälsovårdsministeriet och för registrering till registreringsmyndigheten.

7 §.

Likvidatorerna förvaltar bolagets angelägenheter under likvidationen. De skall utan dröjsmål söka offentlig stämning på bolagets borgenärer samt så snart det utan uppenbar skada kan ske förvandla bolagets egendom i pengar, såframt denna icke hör till nedan i 10 § 2 mom. nämnt särskilt administrationsbo ävensom betala bolagets andra än i särskilt administrationsbo ingående skulder.

8 §.

Likvidatorerna skall för varje räkenskapsperiod uppgöra bokslut, som skall framläggas på ordinarie bolagsstämma för godkännande inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång. Vad i denna lag är stadgat om styrelsens förslag till åtgärder beträffande vinst och förlust skall icke tillämpas på dessa bokslut. Har likvidationen icke avslutats inom två år, skall likvidatorerna samtidigt meddela orsaken till dröjsmålet.

9 §.

När den i den offentliga stämningen på bolagets borgenärer utsatta inställelsedagen är förbi skall likvidatorerna betala all veterlig gäld. Om gäld är tvistig eller ej förfallen till betalning eller av annan orsak icke kan betalas, skall erforderliga medel innehållas. I ömsesidigt försäkringsbolag skall garantikapitalet jämte ränta därefter återbetalas. De tillgångar som återstår delas i ömsesidigt bolag mellan delägarna på sätt bolagsordningen bestämmer. Om de tillgångar som skall skiftas är ringa, kan i bolagsordningen bestämmas, att även annat beslut kan fattas om deras användning. I försäkringsaktiebolag är aktieägare, såframt icke annat följer av bolagsordningen, berättigad att av bolagets nettoförmögenhet erhålla vad som belöper sig på hans aktier.

Vill delägare klandra skifte, skall talan mot bolaget väckas inom tre månader efter det slutredovisning framlades på bolagsstämman.

Har delägare ej inom fem år efter det slutredovisning på bolagsstämman framlades anmält sig för att lyfta vad han erhållit vid skiftet, har han förlorat sin rätt därtill. Är skiftesandelen ringa i förhållande till de skiftade tillgångarna, kan social- och hälsovårdsministeriet på anmälan av likvidatorerna förordna att den skall tillfalla staten. I annat fall iakttages vad i 19 § är stadgat.

10 §.

Har försäkringsbolag trätt i likvidation, äger de som tagit livförsäkring eller för längre tid än tio år gällande annan försäkring, för sin andel i premieansvaret gemensamt samma förmånsrätt till bolagets tillgångar som innehavare av handfången pant. Samma förmånsrätt äger innehavare av sådan av annat försäkringsavtal än återförsäkringsavtal härflytande fordran för vilken ansvarigheten skall bokföras såsom ersättningsansvar, förutsatt att fordran, såframt den icke grundar sig på livförsäkring eller för längre tid än tio år gällande annan personförsäkring, uppstått inom två månader räknat från klockan 24 den dag likvidationen inträdde. I detta moment stadgad förmånsrätt försämrar icke den rätt som tillkommer innehavare av handfågen pant eller i egendom beviljad inteckning.

Ovan i 10 kap. 3 § avsedda tillgångar hör till ett särskilt administrationsbo. Till detta skall även utan dröjsmål överföras ett så stort belopp av bolagets övriga tillgångar, att administrationsboets tillgångar motsvarar i 1 mom. avsedd ansvarsskuld och beräknade likvidationskostnader. Till det särskilda administrationsboet övergår försäkringsgivarnas av livförsäkringar och för längre tid än tio år beviljade försäkringar härflytande rättigheter och skyldigheter, till dess med försäkringarna förfarits på sätt i 12―14 §§ är stadgat. Förslår tillgångarna icke härtill, äger på personförsäkring och personskada grundade fordringar förmånsrätt framom andra fordringar.

Före den slutliga avvecklingen av det särskilda administrationsboet får utdelning ur detta äga rum endast med tillstånd av social- och hälsovårdsministeriet.

11 §.

Social- och hälsovårdsministeriet äger rätt att förordna, att särskilt administrationsbo skall undandragas likvidatorernas förvaltning. Ministeriet skall samtidigt förordna en eller flera förrättningsmän att förvalta administrationsboet. Förrättningsmännen tillkommer av ministeriet bestämt arvode som utgår av det särskilda administrationsboets medel.

Förrättningsmännen skall utan dröjsmål göra anmälan till handelsregistret angående avskiljande av särskilt administrationsbo och förordnande av förrättningsmän. I fråga om förrättningsmän gäller i tillämpliga delar vad i denna lag är stadgat om styrelse och styrelsemedlemmar.

12 §.

Det särskilda administrationsboets förvaltning skall så snart som möjligt med ett eller flera försäkringsbolag försöka få till stånd avtal om överlåtelse av försäkringsbeståndet i enlighet med 16 kap. 3 §.

13 §.

Har avtal om överlåtelse av försäkringsbeståndet icke kommit till stånd, skall social- och hälsovårdsministeriet, om det anser skäl därtill föreligga, inom ett år från likvidationens inträde genom kungörelse i den officiella tidningen kalla försäkringstagarna och dem som med anledning av inträffat försäkringsfall äger rätt till försäkringsersättning, till sammanträde för att rådgöra och besluta om bildande av ömsesidigt försäkringsbolag för fortsättande av bolagets rörelse. Kallelsen skall delgivas delägarna på sätt bolagsordningen bestämmer.

14 §.

Har avtal om överlåtelse av försäkringsbeståndet icke kommit till stånd och har icke heller nytt bolag bildats inom två år från likvidationens inträde, skall social- och hälsovårdsministeriet bestämma den tidpunkt, då försäkringarna skall upphöra att vara i kraft. Härefter skall det särskilda administrationsboets tillgångar, om annat ej avtalats, förvandlas i pengar och fördelas mellan dem som på grund av försäkringsavtal äger rätt därtill i förhållande till vars och ens andel i ansvarsskulden. Administrationsboets tillgångar skall dock, såframt det är fråga om ett i lagen om pension för arbetstagare avsett försäkringsbolag, för det i sagda lag avsedda försäkringsbeståndets vidkommande användas till förmån för dem som har andel i ansvarsskulden, i förhållande till deras andelar i denna, genom upptagande av motsvarande försäkring i annat försäkringsbolag.

Likvidatorerna och förrättningsmannen skall utan dröjsmål uppgöra förteckning över de proportionstal enligt vilka fördelningen skall verkställas. Förteckningen skall tillställas ministeriet, där den skall hållas tillgänglig för vederbörande under en tid av trettio dagar. Ministeriet skall på sätt i 16 kap. 3 § är stadgat meddela, att förteckningen hålles tillgänglig. I proportionstalen får rättelse sökas hos ministeriet inom trettio dagar från utgången av den tid förteckningen hållits tillgänglig.

Då förteckningen vunnit laga kraft, skall det särskilda administrationsboets tillgångar fördelas.

15 §.

Sedan likvidatorerna och förrättningsmännen fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart som möjligt avge slutredovisning över sin förvaltning genom att uppgöra berättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla redogörelse för skiftet av bolagets tillgångar. Till berättelsen skall fogas bokslutshandlingarna för hela likvidationstiden. Berättelsen jämte bilagor skall lämnas till revisorerna, som inom en månad skall avge revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

Sedan likvidatorerna och förrättningsmännen erhållit revisionsberättelsen, skall de utan dröjsmål sammankalla bolagsstämma för granskning av slutredovisningen.

16 §.

Bolaget anses upplöst när slutredovisningen framlagts vid bolagsstämman. Likvidatorerna skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen för registrering.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat kan delägare med minst en tredjedel av det röstetal som företrätts vid den bolagsstämma som behandlat slutredovisningen eller med minst en tiondedel av samtliga försäkringsaktiebolagets aktier kräva att likvidatorerna och förrättningsmännen sammankallar bolagsstämma för behandling av fråga om väckande av en i 17 kap. 3 § och i 15 kap. 6 § lagen om aktiebolag avsedd talan. Vad i 8 kap. 9 § är stadgat skall äga motsvarande tillämpning. Talan skall väckas inom ett år efter det slutredovisningen framlades.

17 §.

Slutredovisningen, räkenskapsböckerna och protokollet från den bolagsstämma som behandlat slutredovisningen skall förvaras i tio år på sätt social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

18 §.

Har bolag i likvidation ej tillgångar som förslår till täckande av likvidationskostnaderna, skall social- och hälsovårdsministeriet på anmälan av likvidatorerna förordna att likvidationen skall upphöra och förklara bolaget upplöst. Härvid tillämpas icke stadgandena i 4―9 samt 15 och 16 §§. Ministeriet skall förordna att de tillgångar i bolaget, till vilka annan icke på grund av pantsättning har bättre rätt och vilka icke hör till särskilt administrationsbo, skall tillfalla staten. Likvidatorerna skall översända meddelande om ministeriets beslut för registrering.

19 §.

Yppas efter bolagets upplösning nya tillgångar eller väckes talan mot bolaget eller erfordras eljest likvidadonsåtgärder, skall likvidationen fortsättas. Likvidatorerna skall utan dröjsmål göra anmälan härom för registrering. Kallelse till första bolagsstämma efter likvidationens återupptagande skall ske i enlighet med bolagsordningen. Skriftlig kallelse skall dessutom i försäkringsaktiebolag sändas till varje aktieägare, vars adress är känd för bolaget. Saknar bolaget vid den fortsatta likvidationen behöriga likvidatorer, skall social- och hälsovårdsministeriet på ansökan förordna interimistisk likvidator i enlighet med vad i 3 § är stadgat.

20 §.

Har bolag trätt i likvidation genom beslut av bolagsstämma i fall som avses i 1 § 3 mom., kan bolagsstämman, sedan revisorerna avgivit utlåtande i ärendet, med ovan i 1 § 4 mom. andra meningen stadgad röstmajoritet besluta, att likvidationen skall upphöra och bolagets verksamhet fortsättas. Sådant beslut får dock ej fattas, om likvidationsgrund enligt denna lag föreligger eller om bolagets tillgångar har skiftats.

Vad i 1 mom. år stadgat äger motsvarande tillämpning om bolag, som trätt i likvidation på grund av att det icke längre uppfyller i 11 kap. 1 § angivna fordringar, åter uppfyller sagda krav.

Sedan beslut fattats om likvidationens upphörande och fortsättande med bolagets verksamhet, skall för bolaget väljas ledning i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen.

Sedan styrelse har valts, skall likvidatorerna utan dröjsmål göra anmälan angående beslutet om likvidationens upphörande och valet av styrelse till social- och hälsovårdsministeriet och för registrering till registreringsmyndigheten. Beslutet får ej verkställas förrän registrering skett. Offentlig stämning på bolagets borgenärer är utan verkan då likvidationen har upphört i enlighet med stadgandena i denna paragraf.

21 §.

Försäkringsbolags egendom kan avträdas till konkurs endast genom beslut av styrelsen eller, om bolaget är i likvidation, av likvidatorerna. Under konkurs företrädes bolaget såsom konkursgäldenär av styrelsen och verkställande direktören eller av de likvidatorer som utsetts innan konkursen började. Under konkurs kan dock nya styrelsemedlemmar eller nya likvidatorer väljas.

Har försäkringsbolags egendom avträtts till konkurs, skall domstolen utan dröjsmål underrätta social- och hälsovårdsministeriet om detta samt även om inställelsedagen. Domstolen skall likaså, såframt ministeriet gör framställning därom, till god man och syssloman förordna en av ministeriet föreslagen person utöver de valda.

Vad i 10―14 §§ är stadgat om fordringars förmånsrätt och om särskilt administrationsbo för det fall att försäkringsbolag trätt i likvidation skall iakttagas utan hinder av att bolagets egendom avträtts till konkurs. Ministeriet skall likväl förordna att ett särskilt administrationsbo skall avskiljas från konkursförvaltningen. Finns i det särskilda administrationsboet tillgångar efter det likvidationen slutförts, skall dessa Överlåtas till konkursboet.

Om överskott icke finns då konkursen avslutas, skall bolaget anses upplöst när konkursförvaltningen avgivit slutredovisning. Konkursförvaltningen skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen för registrering.

Om överskott finns och bolaget icke var i likvidation då dess egendom avträddes till konkurs, skall styrelsen så snart som möjligt sammankalla bolagsstämma för att besluta, att bolaget skall träda i likvidation. Om bolaget var i likvidation när det försattes 1 konkurs, skall vad i 19 § är stadgat iakttagas.

22 §.

Försäkringsbolag som befinner sig i likvidation eller konkurs får icke bevilja nya försäkringar.

16 kap.

Fusion och överlåtelse av försäkringsbeståndet.

1 §.

Försäkringsbolag (överlåtande bolag) kan med social- och hälsovårdsministeriets samtycke träffa avtal om fusion med annat försäkringsbolag (övertagande bolag), varigenom det överlåtande bolagets försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till det övertagande bolaget. Försäkringsbolag (överlåtande bolag) kan likaså med ministeriets samtycke överlåta sitt försäkringsbestånd till annat försäkringsbolag (övertagande bolag).

Avtal om fusion eller överlåtelse av försäkringsbestånd skall godkännas av bolagsstämma i vartdera bolaget. I fråga om det överlåtande bolaget är beslutet giltigt endast om det biträtts av den röstmajoritet som erfordras då bolaget i fall som avses i 15 kap. 1 § 4 mom. andra meningen träder i likvidation. Beslut om fusion eller överlåtelse av försäkringsbestånd kan fattas även om det överlåtande bolaget har trätt i likvidation.

Följande handlingar skall under minst två veckor före bolagsstämman hållas tillgängliga för delägarna på bolagets huvudkontor och utan dröjsmål sändas till delägare, som det begär, samt framläggas på bolagsstämman:

1) fusionsavtalet eller avtalet om överlåtelse av försäkringsbeståndet, i vilket skall anges eventuellt vederlag för fusionen eller överlåtelsen av försäkringsbeståndet och de grunder enligt vilka det skall fördelas i det överlåtande bolaget samt, då ömsesidigt försäkringsbolag fusionerar med annat ömsesidigt försäkringsbolag eller till detta överlåter sitt försäkringsbestånd, vad som har avtalats beträffande delägarna i det överlåtande bolaget eller på överlåtna försäkringar baserat delägarskap i det övertagande bolaget;

2) styrelsens redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av frågan om godkännande av fusionsavtalet eller avtalet om överlåtelse av försäkringsbeståndet;

3) bolagsordningen för det övertagande bolaget och förslag till sådan ändring därav, som föranledes av fusionen eller överlåtelsen av försäkringsbeståndet; samt

4) för vartdera bolaget i 4 kap. 4 § 1 mom. 1―3 punkterna lagen om aktiebolag nämnda handlingar.

Om det övertagande bolaget är försäkringsaktiebolag och detta såsom vederlag skall utge aktier i bolaget skall, såvida ej annat följer av stadgandena i detta kapitel, i tillämpliga delar iakttagas vad i 4 kap. är stadgat om ökning av aktiekapitalet.

Vid överlåtelse av del av försäkringsbeståndet skall vad som är stadgat om överlåtelse av försäkringsbeståndet äga motsvarande tillämpning.

2 §.

Vad i 1 § är sagt om fusion skall i tillämpliga delar iakttagas även vid sådan fusion, varigenom två eller flera försäkringsbolag förenas genom att ett nytt försäkringsbolag bildas.

Vid bildandet av det övertagande bolaget ersättes stiftelseurkunden av fusionsavtalet. Avtalet skall innehålla förslag till bolagsordning för det övertagande bolaget. I avtalet skall även anges, hur det övertagande bolagets ledning och revisorer skall väljas. Dessa val skall förrättas när fusionsavtalet har godkänts och social- och hälsovårdsministeriet har gett sitt samtycke till fusionen samt fastställt det nya bolagets bolagsordning.

3 §.

Inom två månader efter det bolagen godkänt fusionsavtalet eller avtalet om överlåtelse av försäkringsbeståndet skall de ansöka om social- och hälsovårdsministeriets samtycke till avtalet och om stadfästelse av den ändring av bolagsordningen som fusionen eller överlåtelsen av försäkringsbeståndet erfordrar samt, såframt det är fråga om ovan i 2 § avsedd fusion, av den nya bolagsordningen.

I fråga om fusion eller överlåtelse av försäkringsbeståndet skall ministeriet, såframt det icke anser att ansökan utan vidare utredning skall avslås, kungöra saken i den officiella tidningen och underrätta delägarna i det överlåtande bolaget därom på sätt bolagsordningen bestämmer samt uppmana dem som önskar framföra anmärkningar mot ansökningen att framföra dem till ministeriet inom en av ministeriet utsatt tid, som ej får vara längre än två månader.

Ministeriet skall ge sitt samtycke, såframt ej i 1 mom. avsedd åtgärd kränker de förmåner försäkringarna omfattar.

Försäkringsbeståndet övergår på det övertagande bolaget då ministeriet har gett sitt samtycke till åtgärden. Ministeriet kan på ansökan fastställa även en annan tidpunkt för försäkringsbeståndets övergång.

Om samtycke icke sökts inom föreskriven tid eller om det har vägrats, har fusionen eller överlåtelsen av försäkringsbeståndet förfallit.

4 §.

Inom en månad efter det social- och hälsovårdsministeriet gett sitt samtycke till fusionen och, vid fusion som avses i 2 §, stadfäst det nya bolagets bolagsordning skall bolagen göra anmälan härom för registrering. Har ej anmälan gjorts inom föreskriven tid eller har registrering vägrats, har fusionen förfallit.

5 §.

Har försäkringsbolag fusionerats med annat försäkringsbolag eller till detta överlåtit sitt försäkringsbestånd, äger försäkringstagare i det överlåtande bolaget eller försäkringstagare, vars försäkring hör till det överlåtna försäkringsbeståendet, om han icke medverkat till beslutet om fusion eller Överlåtelse av försäkringsbeståndet, rätt att inom tre månader efter nedan i 2 mom. nämnt tillkännagivande skriftligen häva sitt försäkringsavtal.

Det övertagande bolagets styrelse skall tillkännagiva fusionen eller överlåtelsen av försäkringsbeståndet genom att inom en månad efter registreringen av domstolens beslut angående tillstånd kungöra detta i officiella tidningen och åtminstone en tidning som utkommer på det överlåtande bolagets hemort.

6 §.

Äger försäkringsbolag ensamt eller tillsammans med sidobolag mer än nio tiondedelar av annat sidobolags aktier och överstiger röstetalet för dessa aktier nio tiondedelar av det sammanlagda röstetalet för sidobolagets aktier, har försäkringsbolaget rätt att av sistnämnda sidobolags övriga aktieägare till gängse pris inlösa återstående aktier. Den vars aktier kan inlösas har rätt att yrka, att försäkringsbolaget inlöser hans aktier.

7 §.

Äger försäkringsbolag samtliga aktier i sidobolag, kan bolagens styrelser träffa avtal om fusion av sidobolag med försäkringsbolaget. Bolagen skall göra anmälan om avtalet för registrering. Sidobolag anses upplöst då domstolens beslut angående tillstånd har registrerats.

8 §.

Då annat än i 7 § avsett sidobolag eller annat bolag än försäkringsbolag eller dess dotterbolag fusioneras med försäkringsbolag, gäller i fråga om fusionen, utöver vad annorstädes i lag är stadgat, i tillämpliga delar vad i 1 och 3―4 §§ samt i 14 kap. 5 och 6 §§ lagen om aktiebolag är stadgat.

17 kap.

Skadeståndsskyldighet.

1 §.

Har skada förorsakats genom överträdelse av denna lag eller de för försäkring fastställda grunderna, skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 15 kap. 1 och 3 §§ lagen om aktiebolag är stadgat om ersättande av skada som förorsakats genom överträdelse av lagen om aktiebolag eller bolagsordning.

Beträffande delägare i Ömsesidigt försäkringsbolag och utsedd representant gäller i tillämpliga delar vad i 15 kap. lagen om aktiebolag är stadgat om aktieägare.

2 §.

Angående jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller vad i 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/74) är stadgat.

Vad i 1 mom. är stadgat angående jämkning av skadestånd äger tillämpning på stiftare, styrelsemedlem, medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktör och revisor endast då honom kan tillräknas lindrig vårdslöshet.

3 §.

Har vid bolagsstämma i ömsesidigt försäkringsbolag beviljats ansvarsfrihet eller eljest fattats beslut att icke väcka skadeståndstalan, men har delägare med minst en tredjedel av det vid stämman företrädda röstetalet röstat mot beslutet, skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 15 kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag är stadgat.

Talan kan i ömsesidigt försäkringsbolag väckas av delägare med minst samma röstetal som 1 mom. avsedda delägare vilka motsatt sig beslutet. Eljest skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 15 kap. 6 § 2―4 mom. lagen om aktiebolag är stadgat.

18 kap.

Särskilda stadganden.

1 §.

Domstol, domstols ordförande och häradshövding skall på tjänstens vägnar utan dröjsmål underrätta social- och hälsovårdsministeriet om avgörande som avses i 16 kap. 3 § 1 mom. lagen om aktiebolag.

2 §.

Vad i 16 kap. 5 § lagen om aktiebolag är stadgat skall i tillämpliga delar iakttagas vid avgörande av meningsskiljaktighet som gäller inlösningsrätt i fråga om inlösen som avses i 16 kap. 6 § samt lösenbeloppets storlek.

3 §.

Den som

1) bedriver försäkringsrörelse utan koncession eller i strid med stadgandena i 1 kap. 3 § 1 mom.; eller

2) i strid med stadgandena i 15 kap. 22 § eller i strid med förbud, som social- och hälsovårdsministeriet meddelat med stöd av 14 kap. 5 §, beviljar nya försäkringar,

skall, såframt gärningen ej är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

4 §.

Den som

1) lämnar social- och hälsovårdsministeriet oriktiga uppgifter i handling, vilken skall utgivas med stöd av denna lag;

2) till registreringsmyndigheten avger oriktig anmälan, försäkran eller intyg över inbetalning av aktiekapital, garantikapital eller grundfonden;

3) är mellanhand för annan i syfte att kringgå stadgande i denna lag eller bestämmelse i bolagsordningen om begränsning av rösträtt;

4) bryter mot stadgandena i denna lag om uppgörande av bokslut eller revisionsberättelse eller om avgivande av slutredovisning vid försäkringsbolags likvidation; eller

5) i strid med förbud, som ministeriet meddelat med stöd av 14 kap. 6 §, överlåter eller pantsätter egendom i bolagets besittning,

skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorstädes i lag strängare straff ej är stadgat, för försäkringsbolagsbrott dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

5 §.

Den som

1) vid utgivande av aktie- eller garantiandelsbrev. interimsbevis eller emissionsbevis förfar i strid med stadgandena i denna lag;

2) bryter mot stadgandet att hålla bolagsstämmoprotokoll tillgängligt;

3) utbetalar bolagets medel i strid med stadgandena i denna lag;

4) beviljar penninglån eller ställer säkerhet i strid med stadgandena i 12 kap. 5 §;

5) underlåter att föra aktiebok, garantiandelsbok, aktieägarförteckning eller garantiandelsägarförteckning eller att hålla dem tillgängliga;

6) underlåter att i fall som avses i 1 kap. 3 § 2 mom. anhålla om social- och hälsovårdsministeriets samtycke;

7) underlåter att tillställa myndighet anmälan eller annan uppgift som enligt denna lag skall lämnas; eller

8) underlåter att iakttaga vad i 2 kap. 10 § 1 mom. 1―4 punkterna är stadgat om förutsättningarna för fattande av beslut vid konstituerande bolagsstämma,

skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorstädes i lag strängare straff ej är stadgat, för försäkringsbolagsförseelse dömas till böter.

6 §.

Den som olovligen yppar vad han vid fullgörande av ovan i denna lag stadgade uppdrag eller såsom medlem av annat än i denna lag stadgat bolagsorgan erfarit om försäkringsbolagets eller någon annans ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller någon persons hälsotillstånd skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorstädes i lag strängare straff är stadgat för gärningen, för olovligt yppande av försäkringshemlighet dömas till böter.

För brott, som nämnes i denna paragraf, får åtal icke väckas av allmän åklagare, om ej målsäganden anmält brottet till åtal.

7 §.

För offentligheten av i denna lag avsedd handling i myndighets besittning gäller vad om allmänna handlingars offentlighet är stadgat. Utan hinder av vad om hemlighållande av handlingar är stadgat kan social- och hälsovårdsministeriet offentliggöra sådana statistiska och med dem jämförliga uppgifter om försäkringsbolagens verksamhet, ställning och utveckling, vilka uppgjorts enligt enahanda grunder för alla försäkringsbolag.

Anser försäkringsbolag, att handling eller uppgift, som rör bolaget, icke bör utgivas till ovan i 14 kap. 7 § avsedda sakkunniga, kan bolaget göra framställning därom hos ministeriet, som avgör vilka handlingar och uppgifter som för uppgörande av utlåtande skall ställas till de sakkunnigas förfogande.

8 §.

För uppgörande av försäkringstekniska beräkningar och utredningar skall vid livförsäkrings- och pensionsförsäkringsbolag samt vid annat försäkringsbolag, som bedriver i lag stadgad försäkringsrörelse, finnas en försäkringsmatematiker. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer kompetensvillkoren för försäkringsmatematiker.

Om antagande av försäkringsmatematiker och hans avgång skall anmälan göras hos ministeriet.

9 §.

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

Social- och hälsovårdsministeriet kan i fråga om återförsäkring och utländsk direktförsäkring bevilja av rörelsens art föranledda undantag från stadgandena i denna lag.

19 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden.

1 §.

Denna lag, nedan kallad nya lagen, träder i kraft den 1 januari 1980. Genom nya lagen upphäves, med nedan angivna undantag, lagen den 30 december 1952 om försäkringsbolag (450/52), nedan kallad gamla lagen, jämte däri senare företagna ändringar, och den sistnämnda dag givna förordningen om försäkringsbolag (453/52). På försäkringsbolag, som före nya lagens ikraftträdande införts i handelsregistret, tillämpas efter nämnda tidpunkt nya lagen, om ej annat följer av stadgandena i detta kapitel.

2 §.

Försäkringsbolag, som är verksamt då nya lagen träder i kraft, äger rätt att bedriva försäkringsrörelse i enlighet med koncession, införd i koncessionsregistret, vilket föres av social- och hälsovårdsministeriet. Uppstår meningsskiljaktighet angående koncessionens innebörd, avgöres saken av statsrådet.

3 §.

Ingår i bolagsordningen för försäkringsbolag, som registrerats före nya lagens ikraftträdande, bestämmelser som strider mot nya lagen, skall i stället för dessa nya lagens stadganden iakttagas.

Är bolagsordningen i aktiebolag, som registrerats före nya lagens ikraftträdande, enligt nya lagen bristfällig eller innehåller den bestämmelser som strider mot nya lagen, skall bolagets styrelse utan dröjsmål för bolagsstämman göra förslag om ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med nya lagen. I fråga om ändringarna av bolagsordningen skall utan dröjsmål och senast inom två år från nya lagens ikraftträdande ansökas om social- och hälsovårdsministeriets stadfästelse, varjämte ändringarna inom tre månader efter det ministeriets beslut givits skall anmälas för registrering.

4 §.

Bolag eller ändring av bolagsordning som anmälts för registrering efter det nya lagen stadfästs får registreras, om bolaget har bildats eller ändringen av bolagsordningen har stadfästs före nya lagens ikraftträdande i enlighet med stadgandena i gamla lagen. På sålunda registrerade bolag eller ändringar av bolagsordningen tillämpas icke vad i 6, 7 och 13 §§ lagen angående införande av lagen om aktiebolag är stadgat.

5 §.

Sedan nya lagen stadfästs kan försäkringsbolag, utan hinder av vad i 3 § är stadgat, fatta beslut om ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med nya lagen. Beslutet fattas i den ordning gamla lagen förutsätter. Beslutet kan anmälas för registrering redan före nya lagens ikraftträdande och registreras med anteckning om att ändringen av bolagsordningen träder i kraft den 1 januari 1980.

6 §.

Stadgandet om grundkapitalets minimibelopp i 2 kap. 5 § 2 mom. av nya lagen tillämpas ej på försäkringsbolag, som registrerats före nya lagens ikraftträdande. Grundkapitalet får dock icke genom beslut av bolagsstämma nedsättas under sagda belopp. Sedan nya lagen stadfästs, får ej heller nytt försäkringsbolag registreras, vars grundkapital är mindre än sagda minimibelopp.

Den frist om ett år, som avses i 4 kap. 3 § 1 mom. av nya lagen, beräknas för bolag som registrerats före nya lagens ikraftträdande från sagda lags ikraftträdande i fråga om de aktier eller garantiandelar, för vilka full betalning icke registrerats såsom erlagd vid nya lagens ikraftträdande.

7 §.

Ärende som gäller upplösning av försäkringsbolag, nedsättning av aktiekapitalet, utdelning av medel som enligt bolagsordningen avsatts till säkrande av kapitalet eller fusion med annat bolag skall behandlas och avgöras samt anmälas för registrering enligt gamla lagen, om offentlig stämning eller domstols tillstånd har sökts före nya lagens ikraftträdande.

Ärende som gäller överlåtelse av försäkringsbestånd skall behandlas och avgöras enligt gamla lagen, om social- och hälsovårdsministeriets samtycke har sökts före nya lagens ikraftträdande.

8 §.

Sammansättningen av styrelse eller förvaltningsråd, som valts före nya lagens ikraftträdande, skall inom två år från det lagen trätt i kraft bringas i överensstämmelse med nya lagen.

Medlem av styrelse eller förvaltningsråd, verkställande direktör, revisor eller likvidator, som valts före nya lagens ikraftträdande, kan, oaktat han enligt nya lagen icke finge sköta sagda uppdrag, behålla sitt uppdrag till dess nytt val förättas, dock högst två år från nya lagens ikraftträdande. Vad här sagts gäller i tillämpliga delar även firmatecknare som utsetts före nya lagens ikraftträdande.

9 §.

Kallelse till bolagsstämma, som utfärdats under gamla lagens giltighetstid, anses laglig, om den har utfärdats med iakttagande av stadgandena i sagda lag.

10 §.

Talan angående ogiltighet av bolagsstämmobeslut, som fattats före nya lagens ikraftträdande, eller annat yrkande, som anhängiggjorts inom stadgad rid, skall slutbehandlas och avgöras enligt gamla lagen.

11 §.

I fråga om bokslut som uppgöres för räkenskapsperiod, vilken börjat före nya lagens ikraftträdande, får tidigare lagstiftning tillämpas.

12 §.

Har försäkringsbolag före nya lagens ikraftträdande beviljat lån eller ställt säkerhet för större belopp än vad som enligt 12 kap. 5 § är tillåtet, skall lånens eller säkerheternas belopp bringas i överensstämmelse med nya lagen senast inom tio år från nya lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 28 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.