980/1979

Given i Helsingfors den 21 december 1979.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 44 §, det inledande stycket i 45 § 1 mom. samt momentets 2 punkt, 3 a punkt och 4―7 punkter, 80 § 3 mom., 84 § 1 mom. och 85 §,

av dessa lagrum 44 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 7 maj 1965 (260/65), det inledande stycket i 45 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1978 (1035/78), 3 a punkten sådan den lyder i lag av den 31 december 1974 (1025/74) och 4 punkten sådan den lyder i sagda lag av den 7 maj 1965 samt 80 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 31 december 1974 (1024/74), som följer:

44 §.

Skattemyndighet har rätt att av myndighet, som för befolkningsböcker, erhålla för beskattningen nödiga uppgifter i enlighet med vad i lagen om befolkningsböcker (141/69) är stadgat om lämnande av uppgifter.

Magistrat och länsman åligger att före utgången av januari och juli tillställa skattebyrån uppgifter om de anmälningar som under föregående halvår ingivits angående öppnande av eller upphörande med näringsrörelse.

Om tillställande av anmälan rörande överlåtelse av fastighet till skattebyrån i vederbörande skattedistrikt stadgas genom förordning.

Häradshövding och rådstuvurätt skola inom en månad efter utgången av varje kvartal tillställa skattebyrån förteckning över beviljade lagfarter, i vilken införts sökandens och hans fångesmans namn och hemort, fångets art och datum samt överlåtelserpiset och det värde domstolen åsätt fastigheten.

Skattebyrån skall även, i enlighet med vad skattestyrelsen närmare bestämmer, tillställas nödiga utdrag ur jordregister, skiftes- eller styckningsinstrument vid lantmäteriförrättningar, ägobyteshandlingar eller andra beskrivningar och kartor samt uppgifter ur stads tomtbok, ävensom uppgifter rörande stads-, byggnads- och strandplaner samt om ändringar i dessa.

Kommun skall till den del uppgifter ej erhållas från hemortsregistret eller centrala befolkningsregistret, i enlighet med vad skattestyrelsen närmare bestämmer tillställa skattebyrån nödiga uppgifter rörande byggandet på kommunens område samt om där befintliga byggnader och konstruktioner.

45 §.

För beskattningen åligger det nedan nämnda myndigheter, personer och samfund att i enlighet med av skattestyrelsen utfärdade anvisningar inom januari för föregående kalenderår och beträffande punkt 2 vid en av skattestyrelsen bestämd tidpunkt halvårsvis tillställa skattemyndigheten eller nedan nämnt samfund följande handlingar och uppgifter:


2) virkesköpare förteckning över leveranssäljarna av virke till skattemyndigheten, samt virkesköpare eller deras organisationer för beräkning av skattekubikmeterns genomsnittliga penningvärde erforderliga, per kommun eller rotprisområde angivna genomsnittliga pris för de virkesslag de köpt till skogsforskningsinsti- tutet, som har rätt att granska det material i de anmälningsskyldigas besittning, som uppgifterna om det genomsnittliga priset basera sig på;


3 a) den som utdelat stipendium, studiebidrag eller annat understöd för studier eller vetenskaplig forskning och den som utdelat pris såsom erkänsla för vetenskaplig, konstnärlig eller annan allmännyttig verksamhet, angående det belopp som erlagts till envar;


4) sådant aktiebolag eller andelslag, i vars fastighet dess aktieägare eller medlemmar inneha lägenheter, angående envar lägenhets storlek och art, aktieägares eller medlems andel i bolagets eller andelslagets långfristiga gäld samt, om lägenheten eller del därav under året helt eller delvis varit i annat bruk än såsom bostad för ägaren eller dennes familj, angående storleken av det vederlag och de betalningar till fond som erlagts för bostaden till bolaget eller andelslaget för denna tid;

5) centralskogsnämnd och distriktsskogsnämnd om skattefria skogsmarker;

6) försäkringsanstalt, pensionsstiftelse och annan pensionsanstalt angående det belopp den utbetalt på grund av försäkring eller i pension eller understöd, förutom då beloppet är skattefritt;

7) den som utbetalt ersättning för utnyttjande av upphovs-, patent-, gruv- eller annan sådan rätt, angående den ersättning som erlagts till envar:

80 §.

Skattskyldig skall tillställas beskattningsintyg såsom utredning över verkställd beskattning. Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om beskattningsintyg. Beskattningsintyget användes hos myndigheter och även eljest såsom intyg över verkställd beskattning, såvida ej annorstädes i lagstiftning stadgats annorlunda angående intygets innehåll.

84 §.

Har inkomst, som av ovan i 82 och 83 §§ nämnd orsak icke blivit beskattad vederbörande år, beskattats något annat år, skall den skattskyldige i samband med skatterättelse eller efterbeskattning anvisas att återfå den skatt, som för samma inkomst under sistnämnda år påförts den skattskyldige.


85 §.

Har skattskyldig avlidit, skola skatterättelse, rättelse av debitering och efterbeskattning avse dödsboet med iakttagande av vad i 4 § är stadgat. Skatterättelse och rättelse av debitering, som avse dödsbo och ske till den skattskyldiges nackdel, skola, ävensom efterbeskattning som avser dödsbo, likväl verkställas senast inom två år från utgången av det kalenderår under vilket bouppteckningsinstrumentet ingivits till arvsskattenämnden.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1980.

Helsingfors den 21 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.