975/1979

Given i Helsingfors den 21 december 1979.

Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15, 16 och 20 §§ inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67),

av dessa lagrum 15 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 24 juni 1969 (426/69) och 16 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 december 1970 (847/70), samt

fogas till lagen en ny 15 a § som följer:

15 §.

Har jordbruksjord beskogats, skall nettointäkten av skog på området icke beaktas då skatt på inkomst påföres vid de beskattningar som verkställas i Lapplands län för 35 år, i Uleåborgs län för 30 år och i övriga delar av landet för 25 år räknat från början av det kalenderår då beskogningsarbetet slutfördes.

Har torvmark i och för förbättrande av skogsväxten antingen helt eller delvis utdikats med markägarens medel, skall nettointäkten av skog på området icke beaktas då skatt på inkomst påföres vid de beskattningar som verkställas i Lapplands län för 25 år, i Uleåborgs län för 20 år och i övriga delar av landet för 15 år räknat från början av det kalenderår då utdikningen slutfördes.

15 a §.

För plantbestånd, omfattande minst en halv hektar skogsmarksförnyelseyta, beviljas fysisk person, dödsbo och av dessa bildad sammanslutning skattelättnad. För förnyelseyta, vars avkastning är skattefri på annan grund, beviljas icke i denna paragraf avsedd skattelättnad.

Då skatt på inkomst påföres, beaktas icke plantbeståndets enligt arealen beräknade relativa andel av nettointäkten av skog på lägenhet som hör till brukningsenheten, varvid andelen i Lapplands län multipliceras med talet 16, i Uleåborgs län med talet 14, i Norra Karelens län med talet 13, i St Michels, Kuopio, Vasa och Mellersta Finlands län med talet 11 och i övriga delar av landet med talet 7. Skattelättnaden beviljas vid beskattningen för det år, då plantbeståndet har säkerställts. På den skattskyldiges yrkande periodiseras skattelättnaden så, att den hänför sig till beskattningen för sagda och högst två därpå följande år, varvid den beräknas särskilt enligt de för ettvart år fastställda intäktsgrunderna, samt så, att då skattelättnaden periodiseras till två eller tre år, ovan nämnda koefficient på motsvarande sätt delas med talet 2 eller 3.

Överstiger i denna paragraf avsedd skattelättnad eller dess till skatteåret periodiserade del den, efter de skattelättnader om vilka stadgas i 14 och 15 §§ inkomstskattelagen för gårdsbruk, beräknade nettointäkten av skog, beaktas den överskjutande delen såsom avdrag från nettoinkomsten av skogsbruket.

16 §.

Förutsättning för att skattskyldig skall komma i åtnjutande av ovan i 15 eller 15 a § avsedd skattelättnad är även, att skogsförnyelsen, beskogningen eller dikningen utförts enligt plan som innan arbetet påbörjades blivit godkänd för området av distriktsskogsnämnden eller, då fråga är om beskogning eller dikning på statens mark, av den myndighet som förvaltar området.

Skattelättnad beviljas icke då fråga är om område, där beskogning av jordbruksjord icke förutsätter skogsodling eller vars utdikning icke kan anses ändamålsenlig med tanke på förbättrande av växtplatsens skogsproduktionsförmåga, ej heller då fråga är om område, på vilket avverkning företagits i strid med lagen om enskilda skogar.

Har beskognings- eller dikningsområde vanhävdats, går den skattskyldige förlustig sin i 15 § avsedda skattelättnad för området från och med beskattningen för det år då vanhävd befanns ha skett.

20 §.

Centralskogsnämnden, distriktsskogsnämnden eller, då fråga är om statsjord, vederbörande myndighet skall för skattenämnden förete intyg över i 14, 15, 15 a och 16 §§ stadgade förutsättningar för skattelättnad.

Centralskogsnämnden och distriktsskogsnämnden skall till vederbörande skattenämnd anmäla i 16 § 3 mom. avsedda fall av vanhävd som den konstaterat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1980. Lagen tillämpas icke på skogsförnyelseytor, där skogens förnyelse skett utan avverkning i syfte att uppnå naturlig förnyelse eller på vilka avverkning i syfte att uppnå naturlig förnyelse eller annan förnyelseavverkning har skett före år 1975 eller där skogsodling har skett före år 1976. Lagens 15 § tillämpas i den form den hade före denna lags ikraftträdande, om i sagda paragraf avsedd skattefrihet har börjat före denna lags ikraftträdande.

Med avvikelse från vad i 16 § 1 mom. är stadgat beviljas i 15 a § avsedd skattelättnad för sådana skogsförnyelseytor, där avverkning i syfte att uppnå naturlig förnyelse bevisligen har skett under åren 1975―1979.

Helsingfors den 21 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.