925/1979

Given i Helsingfors den 14 december 1979.

Elförordning.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 2, 25, 31 och 70 §§ ellagen av den 16 mars 1979 (319/79):

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

Såsom i 2 § ellagen (319/79) avsett elverk anses icke:

1) elproducent, vars kraftverks generatorer har en märkeffekt av sammanlagt högst 500 kilowatt och som levereras av den själv producerad elektricitet, förutom för egen konsumtion, till högst ett elverk; icke heller

2) sådant företag eller verk, som tillgodoser en enda fastighets eller motsvarande fastighetsgrupps elbehov, men som ej själv producerar elektricitet och ej levererar elektricitet till förbrukare utanför fastigheten eller fastighetsgruppen; och icke heller

3) elproducent, som producerar enbart reservkraft för eget behov.

2 §.

Med elöverföringsanläggning avses elanläggning med en märkspänning, som överstiger 20 kilovolt, och sådan elanläggning med en märkspänning av 20 kilovolt, som skall intagas i regionplan för elförsörjning. Med elöverföringsanläggning avses likväl icke elanläggning som är avsedd för produktion eller nyttjande av elektricitet.

3 §.

Med elöverförings- eller distributionsanläggning med en märkspänning av 20 kilovolt avses anläggning, vars högsta tillåtna driftspänning är 24 kilovolt.

Med elöverföringsanläggning med en märkspänning av 110 kilovolt avses anläggning, vars högsta tillåtna driftspänning är 123 kilovolt.

4 §.

Med elverk som levererar elektricitet direkt till allmänt bruk avses elverk, som levererar elektricitet till hushåll, till lantbruket och till andra små och medelstora elförbrukare.

5 §.

I 8 § ellagen avsett tillstånd att såsom näringsverksamhet få planera, bygga, reparera och underhålla elanläggningar samt elmateriel skall sökas skriftligen hos Elinspektionscentralen. Med idkande av näring avses härvid verksamhet som bedrives mot ersättning. Handels- och industriministeriet, nedan ministeriet, kan likväl förordna att tillstånd ej behöver sökas för sådan verksamhet, vilken kan anses vara av engångskaraktär.

I ansökan skall uppgivas:

1) sökandens namn, yrke och hemort;

2) den firma som användes vid idkandet av rörelse;

3) var och vilket slag av verksamhet sökanden ämnar bedriva och när han ämnar inleda verksamheten; samt

4) vem som leder i 1 mom. nämnda arbeten.

Till ansökan skall fogas:

1) utredning om sökandens medborgarskap;

2) såvida sökanden är bolag, andelslag eller annat samfund, avskrift av bolagsordningen eller stadgarna samt registerutdrag;

3) utredning om den persons kompetens, som kommer att leda i 1 mom. nämnda arbeten;

4) utredning om tillbudsstående utrymmen och arbetsredskap; samt

5) övriga uppgifter som erfordras för utredning av verksamhetens art och omfattning.

Befinnes ansökan vara bristfällig, skall sökanden beredas tillfälle att inom utsatt tid komplettera ansökningen.

6 §.

Angående verksamhet, som avses i 5 § och för vilken ej erfordras tillstånd, skall anmälan göras hos Elinspektionscentralen. Anmälan skall göras på det sätt ministeriet bestämmer.

2 kap.

Elverk.

7 §.

I 9 § ellagen avsett elverkstillstånd skall sökas skriftligen hos ministeriet.

I ansökan skall uppgivas:

1) sökandens namn och hemort;

2) den firma som användes vid elverksdriften; samt

3) var och vilket slag av verksamhet sökanden ämnar bedriva och när han ämnar inleda elverksdriften.

Till ansökan skall fogas:

1) utredning om att sökanden är finsk medborgare eller inhemskt samfund eller inhemsk anstalt;

2) såvida sökanden är bolag, andelslag eller annat samfund, avskrift av bolagsordningen eller stadgarna samt registerutdrag;

3) utredning om de personer, som kommer att leda planerings-, byggnads-, reparations-, service-, och driftsarbetena på verkets elanläggningar, och om deras kompetens;

4) erforderliga utredningar för konstaterande av att elverket överensstämmer med de allmänna mål för elförsörjningen som avses i 10 § 1 mom. ellagen; samt

5) erforderliga utredningar för konstaterande av de förutsättningar som avses nedan i 8 § 1 mom. 2 punkten.

Befinnes ansökan vara bristfällig, skall sökanden beredas tillfälle att inom utsatt tid komplettera ansökningen.

8 §.

Såsom i 10 § 1 mom. ellagen avsedda förutsättningar för omhänderhavande av elverk kräves för beviljande av elverkstillstånd:

1) att sökanden har en i huvudsyssla antälld person, som är kompetent att leda service- och driftsarbeten på elanläggningar, samt, såvida elverket utför planerings-, byggnads- och reparationsarbeten på elanläggningar, en i huvudsyssla anställd person, som är kompetent att leda dessa arbeten; samt

2) att i ansökningen avsett företag eller däri avsedd anstalt organisatoriskt, tekniskt och ekonomiskt förmår sköta den elförsörjningsuppgift som avses i ansökningen.

Ministeriet kan bevilja tillstånd åt företag eller anstalt, som är verksam inom ett begränsat område och icke levererar elektricitet direkt till allmänt bruk, även om ledare av service- och driftsarbetena samt planerings-, byggnads- och reparationsarbetena på sökandens elanläggningar är en och samma person, såvida denne har tillräcklig kompetens för ifrågavarande uppgifter.

Ministeriet kan bevilja tillstånd även om sökanden icke uppfyller i 1 mom. nämnda förutsättningar, såvida den elverksdrift som avses i ansökningen icke kan ombesörjas på annat sätt eller såvida förvägran av tillstånd oskäligt skulle försvåra ordnandet av den i ansökningen avsedda elförsörjningen.

9 §.

För handläggningen av ansökningar om elverkstillstånd tillsätter ministeriet en nämnd, vars mandatperiod är sju år, räknat från ellagens ikraftträdande. Nämnden har till uppgift att avgiva utlåtanden om ansökningarna. Ministeriet kan icke avslå ansökan utan att först inbegära nämndens utlåtande därom. Till nämnden hör såsom ordförande en tjänsteman vid ministeriets energiavdelning samt fem andra medlemmar. För medlemmarna utnämnes även personliga suppleanter.

Av medlemmarna skall en företräda Elinspektionscentralen, en näringsstyrelsen och tre elverken.

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Besluten vid nämndens sammanträden fattas med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst.

10 §.

Elverk kan ansöka om nytt elverkstillstånd tidigast tre år före tillståndstidens utgång. Ministeriet skall meddela beslut beträffande ansökan inom ett år från det den inkommit till ministeriet.

11 §.

Ministeriet skall föra förteckning över anstalter som erhållit elverkstillstånd.

12 §.

Elverk är icke pliktigt att sörja för eltillförseln i fråga om elbehövande, som ej anses vara i samma ställning som elförbrukare, vilka hör till den sedvanliga kundkretsen för elverk av liknande slag som ifrågavarande elverk. Med exceptionella och svåra förhållanden, som nämns i 12 § 1 mom. ellagen, avses fall, då leverans av elektricitet blir oskäligt dyr eller då den tekniskt vore synnerligen svår, samt övriga motsvarande fall.

3 kap.

Riksomfattande elförsörjning.

13 §.

Stamplanen för elförsörjningen uppgöres årligen för en tid av minst tio år. Planen skall innefatta beräkningar om elförbrukningens utvekcling samt om anskaffningen av elektricitet.

I stamplanen skall framläggas en tillräckligt specificerad utredning om de byggnadsprojekt, som föreslås bli inledda under de tre första åren. I fråga om kraftverk skall framläggas de planerade tidtabellerna för byggandet, förläggningsplatserna och preliminära kostnadskalkyler samt utredning om vem som är byggherre. I den skall likaså framläggas planer beträffande utvecklandet av elöverföringssystemet.

14 §.

I stamplanen skall medtagas:

1) kraftverk, vars projekterade generatorers märkeffekt är sammanlagt minst 10 megawatt;

2) elöverföringsanläggning, vars märkspänning överstiger 110 kilovolt; samt

3) annat kraftverk och annan elöverföringsanläggning, såvida den är av riksomfattande betydelse.

15 §.

För uppgörandet av stamplanen skall elverk, som har för avsikt att inom de tre följande åren påbörja projekt av riksomfattande betydelse, sända planen rörande sådant verk till elförsörjningsdelegationen. Elverken kan för delegationen framlägga planer även på längre sikt.

Delegationen skall för handläggningen av ärende införskaffa de övriga uppgifter och tilläggsutredningar om projektet, vilka den finner behövliga.

16 §.

Ministeriet skall omedelbart sända den av statsrådet godkända stamplanen till elförsörjningsdelegationen och till regionkommissionerna för elförsörjningen, Elinspektionscentralen samt till de elverk, som berörs av planen.

4 kap.

Regional elförsörjning.

17 §.

Ministeriet skall fastställa gränserna för elförsörjningens samarbetsregioner sålunda, att varje region med hänsyn till elförsörjningen bildar en enhetlig helhet.

18 §.

Skyldig att deltaga i regionkommissions för elförsörjning verksamhet är:

1) elverk, vilket inom samarbetsregionen levererar elektricitet direkt till allmänt bruk och till vilket minst 500 elförbrukare är anslutna;

2) partiförsäljare av elektricitet, som i betydande utsträckning levererar elektricitet till samarbetsregionens industrier eller elverk; samt

3) elproducent, som inom samarbetsregionen äger ett kraftverk, vars generatorer har en märkeffekt, som överstiger 500 kilowatt, eller som ämnar låta bygga ett i godkänd stam- eller regionplan upptaget kraftverk.

19 §.

De elförbrukare inom samarbetsregion, vilka köper elektricitet med en märkspänning, som överstiger 20 kilovolt, kan utse en egen företrädare till regionkommissionen genom att meddela kommissionen att de önskar deltaga i dess verksamhet. Vid behov sammankallar regionkommissionen ett sammanträde av elförbrukare, vid vilket dessas företrädare i regionkommissionen utses.

20 §.

Regionkommission består av sammanlagt högst 12 medlemmar, vilka företräder i 18 § avsedda elverk, partiförsäljare av elektricitet och elproducenter. Ytterligare har elförbrukarna rätt att som sin företrädare i regionkommissionen utse en medlem. För medlemmarna väljes personliga suppleanter.

Konstaterar ministeriet att sammansättningen av en regionkommission strider mot 19 § ellagen, skall ministeriet för anordnande av nytt val av regionkommission fastställa det antal medlemmar som skall företräda respektive grupp.

21 §.

Regionkommission väljes för tre kalenderår i sänder. Såframt medlem av regionkommission avlider eller befrias från sitt uppdrag, skall i hans ställe väljas ny medlem för den återstående mandatperioden. Angående regionkommissions sammansättning samt förändringar som skett i denna under mandatperioden skall anmälan utan dröjsmål göras till ministeriet.

Regionkommission väljer inom sig en ordförande bland företrädarna för de i 18 § 1 punkten avsedda elverken samt en viceordförande.

I regionkommission har varje medlem en röst.

22 §.

Ministeriet förordnar ett i 18 § 1 punkten avsett elverk att ombesörja grundandet av regionkommission. Kommissionen väljes vid ett sammanträde, som hålles av de i 18 § avsedda elverken och till vilket varje elverk, som är skyldigt att deltaga i regionkommissionens verksamhet, får sända sin företrädare. Sammanträdet sammankallas av det elverk, som ministeriet har förordnat att ombesörja grundandet av regionkommissionen.

23 §.

Regionplan för elförsörjningen skall basera sig på de planer som elverken inom samarbetsregionen uppgjort för sina egna områden, vilka planer sammanjämkas.

I regionplanen skall framläggas en tillräckligt specificerad utredning om de byggnadsprojekt, som föreslås bli inledda under de två första åren. I fråga om kraftverk skall framläggas de planerade tidtabellerna för byggandet och de planerade förläggningsplatserna, preliminära kostnadskalkyler samt en utredning om vem som är byggherre. Likaså skall i den framläggas planer för utvecklandet av elöverföringssystemet och angående ettvart elverks distributionsområde samt en plan för anskaffning av elektricitet.

24 §.

I regionplan skall, såvida vederbörande kraftverk eller en elöverföringsanläggning icke hör till stamplanen, medtagas:

1) kraftverk, vars generatorers märkeffekt är sammanlagt över 500 kilowatt;

2) elöverföringsanläggning, vars märkspänning överstiger 20 kilovolt; samt

3) annan elöverföringsanläggning, såvida genom dess förmedling överföres energi till ett vidsträckt eldistributionssystem.

25 §.

Ministeriet skall utan dröjsmål sända godkänd regionplan till regionkommissionen och till elförsörjningsdelegationen samt till Elinspektionscentralen.

5 kap.

Byggnadstillstånd.

26 §

Till tillståndsansökan, som avses i 24 och 25 §§ ellagen, skall fogas utredning, varav framgår det projekterade kraftverkets eller den projekterade elöverföringsanläggningens typ, förläggningsplats, huvuddimensioneringsvärden, för kraftverket avsedda bränslen, projektets planerade byggnadstidtabell, kostnadskalkyl och preliminär finansieringsplan samt vid behov lönsamhetsberäkningar och övriga för handläggningen av tillståndsansökningen erforderliga uppgifter.

27 §.

Angående byggandet av sådant i 25 § 4 mom. ellagen avsett kraftverk, för vilket icke erfordas i ellagen stadgat tillstånd, skall göras anmälan till ministeriet två månader innan byggnadsarbetena inledes. Av anmälningen skall framgå det projekterade kraftverkets typ, förläggningsplats, huvuddimensioneringsvärden, för kraftverket avsedda bränslen, projektets planerade byggnadstidtabell, kostnadskalkyl och utredning därom, att kraftverket överensstämmer med ovan nämnda lagrum, samt övriga uppgifter som ministeriet anser nödiga.

6 kap.

Övervakning och besiktningar.

28 §.

Elinspektionscentralen skall vid besiktning, som avses ellagen, samtidigt förvissa sig om, att erforderligt tillstånd erhållits för byggandet av ifrågavarande kraftverk eller elöverföringsanläggning eller att i 27 § avsedd anmälan har gjorts och att vid byggandet förfarits på sätt som angivits i tillståndsbeslutet eller anmälningen. Har byggande baserat sig på fastställd stam- eller regionplan bör man vid besiktningen förvissa sig om att planen följts.

Såvida vid besiktningen konstateras, att i 1 mom. avsett tillstånd icke erhållits eller anmälan icke gjorts eller att avvikelse skett från tillståndsbeslutet eller anmälningen eller från fastställd plan, och såvida det icke är fråga om en obetydlig, motiverad avvikelse, skall Elinspektionscentralen göra anmälan om saken till ministeriet.

29 §.

Elinspektionscentralen drar försorg om ibruktagningsbesiktningar av elanläggningar i den utsträckning som ministeriet bestämmer, såvida ej i 30 § annorlunda stadgas.

30 §.

Elverk som levererar elektricitet direkt till allmänt bruk ombesörjer, under övervakning av Elinspektionscentralen, ibruktagningsbesiktning av elanläggning, som anslutes till dess distributionsnät och betjänar fastighets interna elförsörjning, eller annan till sin art och omfattning därmed jämförbar elanläggning med en märkspänning av högst 1000 volt och en därtill eventuellt hörande transformator med en märkspänning av högst 20 kilovolt, såframt icke ministeriet särskilt förordnat att elanläggningen skall besiktigas av Elinspektionscentralen.

Vid besiktning skall, på sätt som bestämmes av ministeriet och i enlighet med Elinspektionscentralens anvisningar, konstateras, att elanläggningen överensstämmer med bestämmelserna och att installationsarbetena har utförts av en person eller ett installationsföretag som har vederbörlig rätt att utföra arbetet. Elverk skall tillse, att besiktningsverksamheten inledes senast den 1 januari 1982, såframt ej ministeriet beviljat elverket rätt att inleda besiktningarna senare. Elinspektionscentralen skall på förhand underrättas om inledandet av besiktningsverksamheten.

31 §.

Angående elanläggning skall, såvida nedan i denna paragraf icke annorlunda stadgas, innan den tages i bruk göras anmälan till den, som ombesörjer ibruktagningsbesiktningen av anläggningen. Anmälningarna skall göras vid tidpunkt som ministeriet bestämmer och på sätt som ministeriet eller Elinspektionscentralen föreskriver.

Elverk kan till Elinspektionscentralen anmäla sina under ett kalenderår färdigställda elanläggningar med en märkspänning av högst 20 kilovolt, samtliga på en gång senast den 31 mars påföljande kalenderår.

Elverk skall tillställa Elinspektionscentralen en förteckning över till elverket inkomna anmälningar om anläggningar med en märkspänning som överstiger 1 000 volt.

32 §.

Elinspektionscentralen besiktigar i bruk varande elanläggningar i den utsträckning ministeriet bestämmer och med mellantider som ministeriet fastställer (periodiska besiktningar).

33 §.

Besiktningarna skall utföras så att de icke i onödan förorsakar skada i vederbörande elanläggning och ej onödigtvis stör anlääningens drift.

34 §.

Den som utför besiktning skall på anfordran av innehavaren av elmaterielen eller elanläggningen bestyrka sin rätt att utföra besiktningen.

35 §.

Över besiktning skall upprättas protokoll, varav dubblettexemplar, undertecknat av den som utfört besiktningen, skall tillställas innehavaren av vederbörande materiel eller anläggning eller företrädaren för denne.

36 §.

Ministeriet utfärdar närmare bestämmelser om hur elanläggningar och -materiel skall planeras, byggas, repareras, underhållas, brukas och besiktigas.

37 §.

Ministeriet utfärdar närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna förordning.

38 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 4 januari 1929 angående verkställighet av lagen den 11 maj 1928 angående elektriska anläggningar (5/29) jämte däri senare företagna ändringar. Ministeriets med stöd av nämnda förordning utfärdade beslut förblir likväl i kraft, såvida icke om den genom ministeriets beslut annorlunda förordnas.

Helsingfors den 14 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Ulf Sundqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.