902/1979

Given i Helsingfors den 14 december 1979.

Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner 5 § 5 och 8 mom., 6 § 1 mom. och 10 § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 4 mom. i lag av den 10 december 1971 (851/71), 6 § 1 mom. i lag av den 16 juni 1978 (498/78) samt 5 § 5 och 8 mom. i lag av den 23 februari 1979 (215/79), som följer:

5 §.

Till pensionstiden räknas likaså sådan tid, som oavbrutet fortgått minst en månad och:

1) under vilken förmånstagaren efter fyllda 23 år innehaft annat än statligt uppdrag, till vilket i enlighet med vad som särskilt är stadgat hör rätt till ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som utgår av statsmedel;

2) under vilken förmånstagaren efter fyllda 23 år varit i anställning hos privat samfund eller anstalt, som staten helt eller delvis övertagit, om han var anställd hos dylikt samfund eller dylik anstalt när samfundet eller anstalten eller del därav övertogs av staten, och omedelbart vid övertagandet övergick till anställning hos staten; eller

3) under vilken förmånstagaren efter fyllda 23 år varit i anställning hos sådan tjänsteinnehavare, vilken erhållit en del av sin arbetsförtjänst i form av avgifter och lösen som han i uppdrag, som hänför sig till handhavandet av sin tjänst, uppburit av betalningsskyldiga, om förmånstagaren var anställd hos en dylik tjänsteinnehavare i uppdrag, som hänför sig till handhavandet av dennes tjänst, när tjänsten överfördes till totalavlöning, och omedelbart övergick till anställning hos staten.


Statsrådet kan i enskilda fall, då statens intresse det påkallar, förordna att såsom pensionstid helt eller delvis skall räknas den tid, under vilken förmånstagare efter fyllda 23 år innehaft även annan anställning eller annat uppdrag än de i 1 och 5 mom. nämnda.

6 §.

Till pensionstiden räknas dock icke:

1) tid i anställning, om denna anställningstid skall räknas förmånstagaren till godo för pension med stöd av annan lag, förutom då fråga är om anställningstid som avses i 5 § 5 mom. 2 eller 3 punkten;

2) tid under vilken förmånstagaren varit uppförd på indragningsstat, såframt hans lön på indragningsstat under denna tid med stöd av lag helt eller delvis innehållits; samt

3) tid under vilken arbete eller tjänstgöring under fortgående anställning varit avbrutna i en följd under mera än 30 dagar, såframt lön för denna tid icke erlagts och orsaken härtill ej varit:

a) riksdagsmannavärv eller offentligt uppdrag, som man ej får avsäga sig, eller medlemskap i statsrådet;

b) fullgörande av värnplikt med stöd av värnpliktslagen;

c) verksamhet inom Förenta Nationerna, dess fackorgan eller annan sådan internationell organisation eller annat sådant internationellt samarbetsorgan på regeringsnivå, vartill Finland officiellt anslutit sig, eller i sådant uppdrag inom internationellt utvecklingssamarbete, i vilket Finland medverkar;

d) utbetalning av sådan invalid- eller arbetslöshetspension, som beviljats med tillämpning av 5 § 2 mom; eller

e) tjänstledighet eller ledighet, som beviljats med stöd av 21 och 23 §§ sjukförsäkringslagen, till den del moderskapspenning som utgår enligt sjukförsäkringslagen hänför sig till denna.


10 §.

Pension får uppgå till högst 66 procent av den pensionsgrundande lön som utgår enligt 7 §. Äger förmånstagare på grundval av anställning, som beaktats för en enligt denna lag utgående pension, rätt till pension även med stöd av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, eller äger han på grundval av anställning, som avses i 5 § 5 mom. 2 eller 3 punkten, rätt till pension även med stöd av lagen om pension för arbetstagare, eller äger han på grundval av verksamhet som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten c underpunkten rätt till pension från internationell organisation eller internationellt samarbetsorgan eller för uppdrag inom det internationella utvecklingssamarbetet på basen av minst fem års verksamhet, avdrages från pension, som utgår enligt denna lag, den pension som utgår enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, till den del den grundar sig på inkomst som erhållits genom anställning hos staten, den pension som utgår enligt lagen om pension för arbetstagare, till den del den grundar sig på samma anställningstid som pensionen enligt denna lag, samt pensionen från internationell organisation eller internationellt samarbetsorgan eller för uppdrag inom det internationella utvecklingssamarbetet, till den del den grundar sig på andra än hos förmånstagaren uppburna premier och hänför sig till samma anställningstid som pensionen enligt denna lag. Härvid beaktas icke avdrag, som till följd av andra pensioner och ersättningar skall göras från pension som utgår enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för arbetstagare. Angående pensionens maximibelopp gäller i övrigt vad nedan stadgas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Vid tillämpningen av denna lag beaktas såsom pensionstid även den tid som förflutit före lagens ikraftträdande, och lagen tillämpas även på pension som grundar sig på ett före lagens ikraftträdande men efter den 31 december 1966 inträffat pensionsfall. Räknas till pensionstiden sådan tid, under vilken förmånstagaren på sätt som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten c underpunkten verkat inom Förenta Nationerna eller i sådant uppdrag inom internationellt utvecklingssamarbete, i vilket Finland medverkar, avdrages på denna verksamhet grundad pension likväl icke på sätt som stadgas i 10 § 4 mom., om verksamheten inletts före denna lags ikraftträdande.

Pensionsärende som avgjorts genom laga kraft vunnet beslut och som berör i 2 mom. avsett pensionsfall behandlar statskontoret ånyo på ansökan av förmånstagaren.

Åtnjuter förmånstagare, då denna lag träder i kraft, extra pension som beviljats honom, har statskontoret rätt att upptaga frågan om erhållande av den extra pensionen till förnyad behandling samt, med beaktande av den förmån som tillkommer förmånstagaren med stöd av denna lag, ändra eller helt återtaga beslutet om extra pension.

Helsingfors den 14 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.