840/1979

Given i Helsingfors den 30 november 1979.

Lag angående ändring av 5 § lagen om begränsning av nyttjande av åker.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 4 och 5 mom. lagen den 11 april 1969 om begränsning av nyttjande av åker, sådana de lyder i lag av den 3 juni 1977 (421/77), som följer:

5 §.

Odlaren har rätt att efter utgången av nio år förlänga avtalet för en treårsperiod åt gången, likväl icke för längre tid än sex år, såvida han tre månader före utgången av den sista avtalsperioden gör anmälan om förlängningen. Anmälan om förlängning som gjorts före avtalsperiodens utgång kan godkännas under samma förutsättningar som i 3 mom. avsedd uppsägning. Vad som stadgas i detta moment tillämpas inom den i 4 § 1 mom. lagen om främjande av den regionala utvecklingen (451/75) avsedda första zonen dock endast om brukningsenhetens ägare eller hans make fyllt 55 år eller om någonderas arbetsförmåga nedgått med minst 50 procent.

Har åker icke beskogats eller blott delvis beskogats och önskar odlaren förlänga avtalet efter utgången av den sista treårsperioden, skall avtalet för åkerns del förnyas i fall varom närmare stadgas genom förordning och under förutsättning att odlarens utkomst icke eljest är tryggad.


Denna lag tillämpas i Lapplands län endast på den som ursprungligen ingått avtalet och som vid ingåendet av det första avtalet var minst 55 år gammal samt på hans efterlevande make.

Helsingfors den 30 november 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.