828/1979

Given i Helsingfors den 23 november 1979.

Förordning angående ändring av förordningen om inteckningsregister.

På föredragning av justitieministern fogas till förordningen den 21 januari 1955 om inteckningsregister (37/55) en ny 23 a § som följer:

23 a §.

Sådan uppgift om utmätning, försäljnings- och skingringsförbud samt avträdande till konkurs, som gäller fast egendom, inregistrerad tomtlegorätt samt jordlegorätt och legotagaren tillhöriga byggnader på legoområdet ävensom ändringar i sagda uppgifter skall antecknas i inteckningsregistret omedelbart då anmälan i saken inkommit till registerföraren eller, om egendomen lyder under konkursdomstol, så snart ansökan om avträdande till konkurs inlämnats. Detsamma gäller andra härmed jämförbara uppgifter som skola antecknas i inteckningsregistret och som gälla rättigheter med avseende på egendom eller begränsningar i rätten att nyttja eller råda över egendom. Uppgifterna och ändringar i dem antecknas i registret med iakttagande i tillämpliga delar av vad ovan i denna förordning är stadgat om anteckning i registret av inteckningsuppgifter och ändringar i dem. Vid behov uppgöres för uppgifterna ett särskilt registerkort, som insättes på platsen för vederbörande fastighet på samma sätt som i 1 § 2 mom. avsett kort.

I inteckningsregistrets uppslagsbok antecknas i samband med varje anteckning på registerkort huruvida av registerkortet över vederbörande fastighet eller rättighet framgå i 1 mom. avsedda uppgifter.

De anmälningar, på vilka i 1 och 2 mom. avsedda anteckningar bygga, arkiveras på lämpligt befunnet sätt i den ordning de inkomma.

Lyder i 1 mom. avsedd egendom under annan domstol än konkursdomstol, skall vederbörande registerförare i och för ovan i 1 och

2 mom. avsedda anteckningar ofördröjligen underrättas om egendomens avträdande till konkurs och om återkallande av avträdesansökan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 23 november 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.