675/1979

Given i Nådendal den 24 augusti 1979.

Lag om ändring av folkhälsolagen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) 21 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 29 september 1978 (744/78), samt

fogas till lagen en ny 14 a § som följer:

14 a §.

Utöver vad i 14 § är stadgat åligger det kommun, som genom förordning påföres sådan skyldighet, att inom ramen för nedan i 19 § avsedd verksamhetsplan och såsom till folkhälsoarbetet hörande skyldigheter:

1) för sjömän, oberoende av deras hemort, upprätthålla sjömanshälsovård, som omfattar hälsovård och sjukvård, samt tandvård för sjömän; samt

2) för sjömän, oberoende av på vilken ort rederi är beläget, anordna sådan företagshälsovård som ålagts arbetsgivaren i 2 § lagen om företagshälsovård eller i andra stadganden och med stöd av dem utfärdade bestämmelser, såframt rederiet på sätt som medicinalstyrelsen bestämmer och före en av medicinalstyrelsen bestämd tidpunkt har meddelat sitt behov av företagshälsovård.

Med sjöman avses person, på vilken förordningen om läkarundersökning av sjöman (157/ 52) tillämpas.

21 §.

Arbetsgivare är skyldig att för hälsovårdscentrals i 14 § 1 mom. 7 punkten och 14 a § 1 mom. 2 punkten av denna lag avsedda företagshälsovård eller för dess i 15 § 4 mom. avsedda, för arbetsgivare anordnade sjukvårds- och annan hälsovårdsservice till hälsovårdscentralen erlägga avgifter och ersättningar för hälsovårdens olika åtgärder och verksamhetsformer, enligt grunder om vilka stadgas genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980, dock så, att kommun är skyldig att anordna i 14 a § 1 mom. 1 punkten avsedd tandvård inom fem år från lagens ikraftträdande samt att anordna i 14 a § 1 mom. 2 punkten avsedd företagshälsovård sålunda och i den ordning som för arbetsgivare stadgats skyldighet att med stöd av 2 och 12 §§ lagen om företagshälsovård (743/78) anordna företagshälsovård.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 24 augusti 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.