642/1979

Given i Nådendal den 27 juli 1979.

Förordning om bostadsbidrag för pensionstagare.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 15 § lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78):

1 §.

Angående ansökan om bostadsbidrag gäller i tillämpliga delar vad i 5 kap. folkpensionsförordningen (594/56) är stadgat angående ansökan om pension.

2 §.

Angående mottagande av ansökan om bostadsbidrag annorstädes än i sökandens boningskommun gäller vad i 68 § folkpensionsförordningen är stadgat.

3 §.

Mottagare av bostadsbidrag, nedan bidragstagare, skall till folkpensionsanstaltens lokalbyrå anmäla:

1) bostadsbyte;

2) minskning av boendekostnaderna;

3) förändring som ägt rum i hans eller makens ekonomiska situation;

4) intagning för vård, avsedd i 7 § 2 mom. lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78);

5) bostadsbidrag, beviljat i enlighet med lagen om bostadsbidrag (408/75) i syfte att sänka hans boendekostnader; och

6) andra förändringar som kan inverka på hans rätt att erhålla bostadsbidrag eller på bostadsbidragets belopp.

Om bidragstagares anmälningsplikt gäller eljest i tillämpliga delar vad i 5 kap. folkpensionsförordningen är stadgat.

4 §.

Bidragstagare är skyldig att vid en av folkpensionsanstalten bestämd tidpunkt lämna uppgifter, erforderliga för justering som avses i 8 § 2 mom. lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

5 §.

I 8 § 1 mom. lagen om bostadsbidrag för pensionstagare avsedd betydande förändring anses ha ägt rum:

1) då bidragstagarens årliga boendekostnader undergått en förändring, som utgör minst 300 mark; eller

2) då den årsinkomst, som verkar minskande på beloppet av bostadsbidraget, stigit med minst 1 500 mark eller sjunkit med minst 750 mark.

De i 1 mom. nämnda markbeloppen motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet, enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfallit till betalning i mars 1978 uträknats, och de justeras och avrundas på sätt i 13 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare är stadgat.

6 §.

Angående utbetalning av bostadsbidrag gäller i tillämpliga delar vad i 6 kap. folkpensionsförordningen är stadgat om utbetalning av pensioner.

7 §.

Folkpensionsanstaltens styrelse kan överföra de ärenden som gäller bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare eller en del av dessa ärenden på de i 66 § folkpensionslagen nämnda socialförsäkringskommissionerna att avgöras av dem och samtidigt fastställa med vilka begränsningar socialförsäkringskommissionerna utövar denna rätt.

8 §.

Angående undertecknandet av sådan expedition av folkpensionsanstalten och socialförsäkringskommission, som rör bostadsbidrag, gäller vad i 14 § 2 mom. folkpensionsförordningen är stadgat om undertecknande av expedition av folkpensionsanstalten.

9 §.

Angående folkpensionsanstaltens skyldighet att göra anmälan om beviljande av bostadsbidrag och uppgiva dess belopp gäller vad i 71 § folkpensionsförordningen är stadgat.

10 §.

I 7 § 2 mom. lagen om bostadsbidrag för pensionstagare avsedda andra vårdanstalter är de vårdanstalter som nämnes i 2 § förordningen om vårdanstalter, vilka avses i 22 b § folkpensionslagen (583/63).

11 §.

Folkpensionsanstalten skall inom den månad, som närmast följer på bostadsbidragens betalningsmånad, meddela kommunen dess andel av kostnaderna för bostadsbidrag. Kommunen skall betala sin andel före den 15 dagen i den andra månaden efter den under vilken bostadsbidragen utbetalts.

12 §.

Vad i 22 och 23 §§ folkpensionsförordningen är stadgat äger motsvarande tillämpning på kostnaderna för bostadsbidrag som utgår jämte frontmannapension.

13 §.

Vad i 10 § förordningen om understödstillägg (641/79) är stadgat äger motsvarande tillämpning på sådan eventuell förhöjning av gränsinkomsterna som avses i 12 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

14 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Nådendal den 27 juli 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.