639/1979

Given i Nådendal den 27 juli 1979.

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56) 23 a, 40, 54, 74 a och 74 b §§,

av dessa lagrum 23 a § sådan den lyder i förordning av den 13 december 1974 (915/74), 40 § sådan den lyder i förordning av den 30 december 1960 (539/60), 54 § sådan den lyder i förordning av den 31 juli 1974 (654/74), 74 a § sådan den lyder i förordning av den 10 oktober 1969 (633/69) och 74 b § sådan den lyder i förordning av den 7 mars 1975 (163/75), samt

fogas till förordningen en ny 62 a § och till 70 § ett nytt 5 mom. som följer:

23 a §.

Folkpensionsanstaltens styrelse kan överföra de ärenden eller en del av de ärenden som gälla ålderdomspension, arbetslöshetspension och begravningsbidrag enligt folkpensionslagen samt, såvida det är uppenbart att arbetsoförmågan fortgår endast en kort tid omedelbart efter det att rätt till dagpenning i enlighet med sjukförsäkringslagen (364/69) upphört, utbetalning av invaliditetspension för högst tre månader på de i 66 § folkpensionslagen nämnda socialförsäkringskommissionerna att avgöras av dem och samtidigt fastställa med vilka begränsningar socialförsäkringskommissionerna utöva denna rätt. Vad ovan sagts om invaliditets- och ålderdomspension gäller dock icke hjälp- och vårdtillägg, som utbetalas jämte invaliditetspension, ej heller hjälp- och vårdtillägg, som utbetalas jämte ålderdomspension av annan orsak än ålder.

40 §.

Har försäkrad, som på grund av sin ålder borde påföras försäkringspremie, under skatteåret eller del därav befunnits vara arbetsoförmögen enligt folkpensionslagen eller har han erhållit arbetslöshetspension, meddelar folkpensionsanstalten skattemyndigheterna detta på sätt som närmare överenskommes mellan pensionsanstalten och skattestyrelsen. På begäran tillställer pensionsanstalten den försäkrade intyg att fogas till skattedeklarationen.

Påförande av försäkringspremie får icke underlåtas med hänsyn till konstaterad arbetsoförmåga eller erhållen arbetslöshetspension i annat fall än på grundval av ovan i 1 mom. avsett meddelande eller intyg eller från pensionsanstalten införskaffat utlåtande.

54 §.

Pensionstagare, vars pension utgår med barntillägg, är skyldig att till folkpensionsanstaltens lokalbyrå anmäla, att barnet dött eller givits som adoptiv- eller fosterbarn, samt även annars anmäla, när han icke längre drar försorg om barnets utkomst.

Mottagare av understödsdel skall till folkpensionsanstaltens lokalbyrå anmäla ingående av äktenskap, makes död och upplösning av äktenskap samt förändring i sin egen eller makens ekonomiska ställning.

Mottagare av hjälp- eller vårdtillägg är skyldig att till pensionsanstaltens lokalbyrå anmäla, att han blivit intagen för anstaltsvård.

62 a §.

I 22 b § 3 mom. folkpensionslagen avsedd vårdanstalt är skyldig att till folkpensionsanstaltens lokalbyrå anmäla, att pensionstagare där intagits för anstaltsvård eller på bekostnad av anstalten intagits för vård annorstädes. Anmälan skall omedelbart göras om vård som kan antagas fortgå utan avbrott minst tre månader eller som fortgått två månader och alltjämt fortgår.

70 §.

Vad ovan i denna paragraf stadgats angående anmälan om beviljad pension gäller i tillämpliga delar pension som bestämts på sätt som avses i 30 § 2 mom. folkpensionslagen och som ej ännu beviljats.

74 a §.

Såsom i 30 § 4 mom. 15 och 16 punkterna folkpensionslagen avsedd arbetsinkomst anses löneinkomst samt den del av inkomst av affärs- och yrkesverksamhet eller gårdsbruk eller annan förvärvsverksamhet, som är att anse såsom skälig ersättning för arbete i ovan avsedd förvärvsverksamhet.

74 b §.

I 32 § 1 mom. folkpensionslagen avsedd förändring av grundläggande natur anses ha ägt rum, om årsinkomsten i jämförelse med den årsinkomst, på grundvalen varav understödsdelen blivit fastställd, stigit med minst 60 procent av den i 27 § 3 mom. folkpensionslagen stadgade gränsinkomstens belopp.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Vad i 40 § av denna förordning stadgats gäller även den som erhåller ålderdomsstöd på grundvalen av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (588/78).

Nådendal den 27 juli 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.