522/1979

Given i Helsingfors den 8 juni 1979.

Lag om ändring av 30 c § lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 30 c § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant det lyder i lag av den 16 mars 1979 (326/79), som följer:

30 c §.

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet inom de i lagen om främjande av den regionala utvecklingen (451/75) avsedda utvecklingsområdena, sådana dessa områden fastställts i statsrådets beslut av den 4 januari 1979 om utvecklingsområdeszoner samt om tilläggsstödsområden och stödområden (10/79), och överlåtelsehandling beträffande i stad inom utvecklingsområde belägen legotomt jämte byggnader äro befriade från stämpelskatt, om överlåtelsen sker under åren 1976―1981 till mottagare, som anskaffat fastigheten för sådan ny produktionsinrättning eller sådant nytt turistföretag eller för sådan utvidgning av produktionsinrättning eller turistföretag som avses i lagen om skattelättnader för främjande av produktionsverksamheten inom utvecklingsområdena (1003/75), eller om mottagaren är i 6 § 9 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsett aktiebolag eller andelslag, för ägande och besittning av sådan nybyggnad, vars lokaliteter efter det byggnaden blivit färdig komma att vara huvudsakligen i sådana inrättningars eller företags besittning, vilka bedriva i ovan nämnda lag om skattelättnader avsedd produktionsverksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

Helsingfors den 8 juni 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.