408/1979

Given i Helsingfors den 6 april 1979.

Lag angående ändring av 35 § lagen om olycksfallsförsäkring.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 35 § 1 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48), sådant det lyder i lag av den 19 december 1969 (812/69), samt

fogas till 35 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 19 december 1969, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 5 och 4 mom., som följer:

35 §.

Försäkringspremie skall fastställas så, att den förslår till täckande av den försäkrades ansvarighet samt till skäliga förvaltningskostnader, och social- och hälsovårdsministeriets fastställelse på grunderna för densamma skall utverkas. Ändras grunderna, tillämpas de nya grunderna från en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd tidpunkt.

I försäkringspremie, som avses i 1 mom., innefattas ett belopp, som utgör 2 procent av arbetsgivarens i denna lag stadgade försäkringspremie med undantag av försäkring som avses i 57 §, för användning till främjande av arbetarskydd, såsom därom är särskilt stadgat i lagen om arbetarskyddsfonden (407/79). Social- och hälsovårdsministeriet ger de försäkringsbolag som bedriva olycksfallsförsäkring närmare anvisningar om inbetalningen av medel till arbetarskyddsfonden.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1979. Under år 1979 anvisas dock 35 procent av de medel som har influtit med stöd av 35 § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring för institutet för arbetshygien i enlighet med ikraftträdelsestadgandet i lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/78).

Genom denna lag upphäves förordningen den 29 september 1972 om finansiering av arbetarskyddsarbete som avses i 35 § lagen om olycksfallsförsäkring (693/72) och statsrådets beslut av den 31 oktober 1973 innefattande allmänna bestämmelser om finansiering av arbetarskyddsarbete som avses i 35 § lagen om olycksfallsförsäkring (803/73).

Helsingfors den 6 april 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.