Nr 374./1979

Given i Helsingfors den 23 mars 1979.

Lag om ändring av 7 och 20 §§ trafikförsäkringslagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 7 och 20 §§ trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/59) som följer:

7 §.

Har den som drabbats av trafikskada medverkat till uppkomsten av skadan, kan hans ersättning för andra skador än personskador nedsättas eller förvägras, i enlighet med vad som kan tillräknas honom och det sätt varpå fordonet fördes samt övriga omständigheter, som inverkade på skadan. Har någon uppsåtligen eller av grovt vållande åsamkat sig personskada, utges ersättning härför endast i den mån övriga omständigheter medverkat till att skadan uppkom.

Har skada skett medan den skadade befann sig i fordonet, oaktat han visste eller borde ha vetat att fordonet åtkommits olovligen eller användes för brott, som icke var ringa, eller om skada förorsakats då fordon användes för brott som avses i detta moment och skadan drabbat däri delaktig person, vilken icke befann sig i fordonet, utgår ersättning från fordonets trafikförsäkring endast om synnerligt skäl därtill föreligger.

Har någon åsamkat sig personskada vid framförande av fordon i sådant tillstånd att alkoholhalten i hans blod under eller efter färden uppgick till minst 1,5 promille, eller har han förorsakat skadan då han eljest har framfört fordon under sådan påverkan av alkohol eller annat rusmedel än alkohol eller under gemensam påverkan av alkohol och annat rusmedel, att hans förmåga till felfria prestationer var kännbart nedsatt, utgår ersättning från fordonets försäkring endast om synnerligt skäl därtill föreligger. Vad ovan är sagt om förares rätt till ersättning gäller även passagerare, som befann sig i fordonet när skadan inträffade, ehuru han visste eller borde ha vetat att föraren befann sig i ovan nämnt tillstånd.

Har någon åsamkat sig personskada vid framförande av fordon under påverkan av alkohol eller annat rusmedel än alkohol eller under gemensam påverkan av alkohol och annat rusmedel i andra än i 3 mom. nämnda fall, kan hans ersättning nedsättas beroende på vilken andel han hade i skadan.

Har personskada uppkommit medan fordonet stod stilla och har den icke inträffat i samband med att fordonet stannades eller sattes i gång, kan ersättningen nedsättas eller förvägras beroende på vilken andel den skadade hade i det inträffade och vilka övriga omständigheter som inverkade på skadan.

20 §.

Har motorfordonets ägare, förare eller passagerare uppsåtligen eller av grovt vållande förorsakat skadan eller har skadan förorsakats genom vållande under färd med motorfordon, som åtkommits genom eller användes för förövande av brott, som icke är ringa, eller har någon förorsakat skadan vid framförande av fordon i sådant tillstånd att alkoholhalten i hans blod under eller efter färden uppgick till minst 1,5 promille eller har han förorsakat skadan då han eljest framfört fordon under sådan påverkan av alkohol eller annat rusmedel än alkohol eller under gemensam påverkan av alkohol och annat rusmedel att hans förmåga till felfria prestationer var kännbart nedsatt, och utger i sådant fall trafikförsäkringsbolaget i ersättning för skada ett belopp, som emottagaren äger rätt att kräva av den skadeståndsskyldige, övergår denna rätt till bolaget. Ovan avsedd skadeståndsskyldighet bestämmes enligt de grunder som stadgas i 2 och 4 kap. skadeståndslagen (412/74).

Avtal, varigenom bolaget emot den skadeståndsskyldige förbehåller sig rätt utöver vad i denna paragraf stadgas, är ogiltigt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980, men gäller icke ersättning för skada som orsakats därförinnan.

Helsingfors den 23 mars 1979.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.