373/1979

Given i Helsingfors den 23 mars 1979.

Lag om ändring av 4 kap. skadeståndslagen.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 4 kap. 2 § skadeståndslagen av den 31 maj 1974 (412/74) nya 2 och 3 mom. som följer:

4 kap.

Arbetstagares och tjänstemans skadeståndsansvar.

2 §.

Den som är i statens tjänst på grundval av förordnande med stöd av värnpliktslagen (452/50) eller på grundval av annat motsvarande förordnande har samma ansvar som tjänsteman. I fråga om fastställande av ersättning till staten för att egendom, som överlämnats till krigsmans och civiltjänstepliktigs personliga bruk, skadats eller förkommit iakttages stadgandena i 2 kap., såframt det icke visas att skadan eller förkommandet inträffat under tjänsteutövning.

Den som lyder under de militära straffstadgandena och som ansvarar för säkerheten på militärt fartyg eller militärt luftfartyg är ej skyldig att ersätta staten för skada som han av vållande förorsakat vid framförande eller styrande av fartyget eller luftfartyget, om mot honom för nämnda handling icke väckes åtal eller han för denna ej blir dömd till straff eller om han för handlingen endast dömes till ordningsstraff eller böter.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1979. Genom den upphäves 47 § strafflagen för krigsmakten av den 30 maj 1919, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 10 mars 1944 och den 31 maj 1974 (155/44 och 412/74). På ersättning för skada, som uppkommit före denna lags ikraftträdande, tillämpas tidigare lag.

Helsingfors den 23 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.