237/1979

Given i Helsingfors den 23 februari 1979.

Lag om ändring av riksdagsordningen.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, ändras 66 § 8 mom., 76 a § och 82 a § 5―7 mom. riksdagsordningen, sådana de lyder i lag av den 6 november 1970 (663/70), som följer:

66 §.

Lagförslag kan likväl ej lämnas vilande, om dess syfte är att förbjuda sådan tillämnad eller redan påbörjad arbetsstrid bland tjänstemän eller funktionärskollektivavtal underkastade funktionärer som är ägnad att åstadkomma allvarlig störning av funktioner, vilka äro nödvändiga för samhällets säkerhet eller för skyddande av enskild medborgares liv eller hälsa.

76 a §.

Då riksdagens lönedelegation underställt sitt beslut i ärende rörande tjänste- eller funktionärskollektivavtal riksdagen för fastställelse, skall riksdagen, efter det diskussion i saken ägt rum, fastställa beslutet eller lämna det utan fastställelse.

82 a §.

Lönedelegationen är beslutför, då minst femton medlemmar äro närvarande. Äro delegationens medlemmar icke eniga i sitt beslut, gäller den av de flesta omfattade åsikten såsom beslut. Falla rösterna lika, anses tjänste- eller funktionärskollektivavtal godkänt. I övriga ärenden avgör lotten. För fattande av beslut om underställande som avses i 65 § 3 mom. och 66 § 3 mom. regeringsformen kräves, att beslutet omfattas av majoriteten av de avgivna rösterna. Medlem som icke biträtt delegationens beslut äger rätt att anmäla avvikande åsikt till protokollet.

Ärenden angående tjänste- eller funktionärskollektivavtal befordras av statsrådet till lönedelegationen för godkännande. Sedan lönedelegationen fattat beslut i saken, skall detta omedelbart bringas till statsrådets kännedom.

Medan förhandlingar om tjänste- eller funktionärskollektivavtal pågår får medlem av delegationen ej utan delegationens tillstånd yppa vad han erfarit vid ärendets behandling i delegationen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 23 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.