229/1979

Given i Helsingfors den 23 februari 1979.

Förordning angående ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde

upphäves i förordningen den 31 augusti 1973 om semester för statens tjänstemän (692/73) mellanrubriken för 19 §,

ändras 2 § 1 mom. 2 punkten, 7 § 3 mom., 13 § 2 mom. och 16 § 2 mom.,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. 2 punkten, 7 § 3 mom. och 16 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 21 april 1978 (282/78) och 13 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 5 mars 1976 (219/76), samt

fogas till förordningen före 19 § en ny mellanrubrik och till 19 § sådant det lyder i förordning av den 21 april 1978 (282/78) ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

Semesterns längd.
2 §.

Tjänsteman åtnjuter semester:


2) två och en halv vardag för varje hel kvalifikationsmånad, om han före utgången av semesterårets mars månad har en till semester berättigande anställningstid på sammanlagt minst

a) sju år under semesteråret 1979,

b) fem år under semesteråren 1980 och 1981, samt

c) tre år under semesteråret 1982 och följande semesterår; dock så, att i de ovan i punkterna a―c nämnda anställningstiderna före utgången av ettvart semesterårs mars månad bör ingå minst ett års oavbruten tjänstgöring hos staten; och


Tjänstetid som berättigar till semester.
7 §.

Om till semester berättigande tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande ej avbrytes, avbrytes ej heller den oavbrutna tjänstgöring hos staten, som utgör förutsättning för semestern, av i tjänsteutövningen eller arbetsförhållandet förekommande avbrott utan lön.

13 §.

För tjänsteman, vars regelbundna arbetsvecka består av fem dagar sålunda, att lördagarna och söndagarna är fridagar, beräknas antalet semesterdagar i semester som beviljats såsom fulla kalenderveckor i enlighet med sagda veckors vardagar. För icke fulla kalenderveckors och enstaka semesterdagars del bestämmes för varje fem dagars period av sådana dagar därtill en ledig helgfri lördag som semesterdag.


Vintersemester förlängning.
16 §.

Åtnjutes av semester som bestämmes enligt 2 § 1 mom. 3 punkten högst trettio vardagar under semesterperioden, beviljas semestern förlängd med fyra vardagar för tjänsteman, som är berättigad till semester för tolv kvalifikationsmånader. Har tjänsteman enligt nämnda punkt icke rätt till semester för tolv kvalifikationsmånader men dock för minst sju månader, beviljas semestern förlängd med två vardagar, om högst fem sjättedelar av semestern hålles under semesterperioden.


Semesterersättning eller semester då tjänsteförhållandet upphör.
19 §.

Uppnår tjänsteman i 2 § 1 mom. 2 eller 3 punkten nämnda anställningstider först efter ifrågavarande semesterårs mars månad men dock före upphörandet av tjänsteförhållandet, och har han före upphörandet av tjänsteförhållandet ytterligare minst ett års i 2 punkten avsedd oavbruten tjänstgöring hos staten, beviljas semestern i enlighet med ovan nämnda 2 eller 3 punkt.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1979.

Helsingfors den 23 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.