215/1979

Given i Helsingfors den 23 februari 1979.

Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 5 § 3 mom. och 19 §,

av dessa lagrum 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 10 december 1971 (851/71), samt

fogas till 5 § ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. och de nuvarande 4, 5, 6 och 7 mom. blir 4, 5, 6, 7 och 8 mom., som följer:

5 §.

Vid fastställande av invalidpension för kvinnlig förmånstagare räknas såsom pensionstid tiden mellan invaliditetens början och uppnåendet av den för tjänsten eller befattningen stadgade pensionsåldern, såvida hon under tiden efter det de i 2 mom. avsedda 360 dagarna förflutit och invaliditeten börjat, vilken tid får uppgå till högst 9 år, haft i 3 § lagen om statens familjepensioner avsett barn som är yngre än tre år, dock ej såvida den tid som återstår till pensionsålderns uppnående eller motsvarande arbetsförtjänst, utan att sagda barnavårdstid beaktas, skall räknas såsom pensionstid på grund av annat arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet. Har sådan kvinnlig förmånstagares anställning icke fortgått i fyra månader, gäller angående fastställande av pensionstiden i tillämpliga delar vad i 2 mom. är stadgat.

Till pensionstiden räknas även den tid, under vilken förmånstagaren efter fyllda 23 år av statsmedel erhållit i enlighet med denna lag med tillämpning av 2 eller 3 mom. beviljad invalid- eller arbetslöshetspension i sådant fall, då honom senare på grund av ålderdom eller ny invaliditet eller arbetslöshet skall beviljas pension på grund av ovan i 2 mom. avsedd anställning.


19 §.

Blir person, vars med tillämpning av 5 § 2 eller 3 mom. beviljade invalidpension indragits, senare på grund av samma sjukdom, lyte eller skada ånyo arbetsoförmögen, skall honom beviljas invalidpension enligt samma grunder som i fråga om den indragna pensionen, likväl så, att den pensionsgrundande lönen fastställes i enlighet med tidpunkten för anställningens upphörande, ifall den sålunda beräknade pensionen är större än den indragna.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979 och tillämpas på pension som grundar sig på pensionsfall vilket inträffat under lagens giltighetstid.

Helsingfors den 23 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.