199/1979

Utfärdat i Helsingfors den 21 februari 1979.

Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om statens arbetstagares semester.

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

ändrat 2 § 1 mom. 2 punkten och 5 § 4 mom. i sitt beslut av den 20 april 1978 om statens arbetstagares semester (284/78), samt

fogat till 2 § ett nytt 3 mom. som följer:

Semesterns längd.
2 §.

Arbetstagare och funktionär i arbetsavtalsförhållande till staten åtnjuter semester:


2) två och en halv vardag för varje hel semesterkvalifikationsmånad om han före utgången av det semesterkvalifikationsår som föregår semesterperioden har en sammanlagd till semester berättigande anställningstid på minst

a) sju år året 1979,

b) fem år åren 1980 och 1981 samt

c) tre år året 1982 och följande år,

i vilken anställningstid före utgången av ettvart i punkterna a)―c) avsett semesterkvalifikationsår dock bör ingå omedelbar statlig tjänstgöring på minst ett år,


Uppnår arbetstagare eller funktionär innan arbetsavtalsförhållandet upphör de i 1 mom. 2 eller 3 punkten avsedda anställningstider, som utgör förutsättning för semester, erhåller han, då arbetsavtalsförhållandet upphör, för det semesterkvalifikationsår, som då löper, semester eller semesterersättning i den ordning som i den ovannämnda punkterna är sagt.

Vintersemester förlängning.
5 §.

Hålles högst trettio vardagar av semester som bestämmes enligt 2 § 1 mom. 3 punkten under semesterperioden, beviljas arbetstagare och funktionär, som är berättigad till semester för tolv hela semesterkvalifikationsmånader, semestern förlängd med fyra vardagar. Arbetstagare och funktionär, som enligt den ovannämnda punkten inte är berättigad till semester för tolv semesterkvalifikationsmånader men dock för minst sju semesterkvalifikationsmånader, beviljas semestern förlängd med två vardagar om högst fem sjättedelar av semestern hålles under semesterperioden.Detta beslut träder i kraft den 1 april 1979.

Helsingfors den 21 februari 1979.

Finansminister
Paul Paavela

Yngre regeringssekreterare
Harry Karlqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.