174/1979

Given i Helsingfors den 16 februari 1979.

Lag om ändring av 87 och 92 §§ lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt 87 § 1 mom. och 92 § 4 mom.,

av dessa lagrum 87 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 11 augusti 1978 (620/78) och 92 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1959 (271/59), som följer:

87 §.

Envar, som vid försäljning eller byte av värdepapper utan förmedling av fondbörs varit avtalande part, är skyldig att inom två månader efter det försäljningen eller bytet ägt rum för vederbörande skattebyrå förete i 85 § 1 eller 2 mom. nämnd nota. Sagda tid om två månader räknas likväl från övergången av äganderätten, då de aktier, vilka berättiga till innehav av bostadslägenhet, överlåtas till ny ägare.


92 §.

Besvär över skyldighet att erlägga stämpelskatt och över stämpelskattens belopp kunna även anföras för bevakande av statens intressen. Statens talan föres därvid av skattestyrelsen, dock så, att statens talan i ärenden, vilka avses i 81 § 1 mom., 87 § 3 mom., 89 § 2 mom. och 94―98 §§ samt vilka avgöras av länsskatteverk, föres av beskattningsombudet vid länsskattenämnden.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979, och dess 87 § 1 mom. tillämpas då i denna lag stadgad tid utgår den 1 januari 1979 eller därefter.

Helsingfors den 16 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.