Nr 163./1979

Given i Helsingfors den 9 februari 1979.

Lag angående ändring av 22 och 30 a §§ förordningen om införande av strafflagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 22 § 2 mom. och 30 a § förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen,

sådana dessa lagrum lyder, 22 § 2 mom. i lag av den 22 oktober 1965 (554/65) och 30 a § ändrad genom lagar av den 1 juli 1948 och den 19 juli 1974 (515/48 och 614/74), som följer:

22 §.

Tjänsteman som äger häktningsrätt får på eget ansvar häkta eller låta häkta person som avses i 1 mom. Häktningsberättigade tjänstemän äro:

1) till polisens högsta ledning hörande polisöverdirektör och polisöverinspektör;

2) till polisens länsledning hörande polisinspektör, biträdande polisinspektör, länskommissarie och kommissarie;

3) polismästare, länsman, biträdande polismästare, biträdande länsman, sekreterare, föreståndare och biträdande föreståndare för kriminalavdelning, föreståndare för vårdavdelning, kriminalinspektör, instruktionsofficer, överkommissarie och kommissarie vid den lokala polisen;

4) chefen och biträdande chefen för centralkriminalpolisen samt chefen för undersökningsbyrån, chefen för informationsbyrån, kriminalinspektör och kommissarie vid centralkriminalpolisen;

5) chefen och biträdande chefen för rörliga polisen samt instruktionsofficer och kommissarie vid rörliga polisen;

6) allmän åklagare; samt

7) chefen för gränsbevakningsväsendet ävensom avdelningschefen och byråchefen vid administrativa avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet.


30 a §.

Domstolen kan förordna att den som dömts till ovillkorligt fängelsestraff skall häktas eller kvarhållas i häkte, om den dömde ej har stadigvarande boningsort i landet och om skäl föreligger att befara att han begiver sig på flykt eller om han för flera med korta mellantider förövade brott dömts till fängelsestraff, och häktning är av nöden för att hindra fortsatt brottslig verksamhet av lika allvarlig art.

Den som dömts till ovillkorligt fängelsestraff i minst ett år kan förordnas att häktas eller kvarhållas i häkte, såframt brottets art, den dömdes förhållanden eller uppförande eller andra omständigheter göra det sannolikt, att han begiver sig på flykt eller eljest undandrager sig verkställande av straffet, genom undanröjande av bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning eller fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Den som dömts till ovillkorligt fängelsestraff i minst två år skall förordnas att häktas eller kvarhållas i häkte, såframt det ej är uppenbart, att skäl därtill icke föreligger.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1979

Helsingfors den 9 februari 1979.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.