129/1979

Given i Helsingfors den 2 februari 1979.

Handelsregisterlag.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Handelsregister och registermyndighet.
1 §.

I handelsregistret införes anmälningar och meddelanden rörande näringsidkare enligt vad i denna lag stadgas.

Handelsregistret föres av patent- och registerstyrelsen, som i denna lag kallas registermyndigheten. Magistraterna och häradsskri varna, som i denna lag kallas lokala myndigheter, för på handelsregistret baserade lokala förteckningar över de inom deras verksamhetsområde registrerade näringsidkarna.

Envar har rätt att få del av anteckningar som gjorts i handelsregistret och lokal förteckning samt av därtill hörande handlingar.

Anmälan och meddelande.
2 §.

Innan näringsverksamhet inledes skall till registermyndigheten för antecknande i registret göras anmälan, som innehåller uppgifter om näringsidkaren och hans näringsverksamhet (grundanmälan).

3 §.

Grundanmälan skall göras av:

1) öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, andelslag, sparbank, hypoteksförening och ömsesidig skadeförsäkringsförening;

2) sådan ideell förening och stiftelse som idkar näring och som enligt bokföringslagen (655/73) är skyldig att insända avskrifter av sitt bokslut till registermyndigheten;

3) enskild näringsidkare, som har fast driftställe, såsom butik eller kontor, och minst två anställda arbetstagare, dock icke idkare av gårdsbruk eller fiske; samt

4) utländsk näringsidkare, som grundar filialrörelse i Finland.

Grundanmälan får göras även av sådan näringsidkare, som enligt 1 mom. ej är skyldig att göra anmälan. Denna rätt tillkommer dock icke rederibolag.

4 §.

I enskild näringsidkares grundanmälan skall nämnas:

1) näringsidkarens firma;

2) näringsidkarens fullständiga namn, medborgarskap och hemort;

3) verksamhetens art;

4) den kommun från vilken verksamheten ledes; samt

5) driftställets postadress.

5 §.

I öppet bolags grundanmälan skall nämnas:

1) bolagets firma;

2) alla bolagsmäns fullständiga namn samt deras medborgarskap och hemort;

3) bolags verksamhetens art;

4) den kommun från vilken verksamheten ledes; samt

5) bolagets postadress.

6 §.

I kommanditbolags grundanmälan skall nämnas:

1) bolagets firma;

2) den dag då bolagskontraktet undertecknats;

3) alla bolagsmäns fullständiga namn samt deras medborgarskap och hemort;

4) bolagsverksamhetens art;

5) den kommun från vilken bolagets verksamhet ledes;

6) bolagets postadress; samt

7) värdet av de tysta bolagsmännens insatser angivet i penningar.

7 §.

I ideell förenings grundanmälan skall nämnas:

1) föreningens firma;

2) arten av föreningens näringsverksamhet;

3) föreningens i föreningsregistret antecknade namn och hemort; samt

4) den postadress föreningen använder i sin näringsverksamhet.

8 §.

I stiftelses grundanmälan skall nämnas:

1) stiftelsens firma;

2) arten av stiftelsens näringsverksamhet;

3) stiftelsens i stiftelseregistret antecknade namn och hemort; samt

4) den postadress stiftelsen använder i sin näringsverksamhet.

9 §.

I aktiebolags grundanmälan skall nämnas:

1) bolagets firma;

2) den dag då bolagsordningen godkänts vid konstituerande stämma;

3) bolagets verksamhetsområde;

4) bolagets hemort;

5) bolagets postadress;

6) aktiekapitalet, aktiernas antal och nominella belopp samt minimikapitalet och maximikapitalet, om bestämmelser därom ingår i bolagsordningen;

7) den betalda delen av aktiekapitalet;

8) i bolagsordningen eventuellt ingående bestämmelse, enligt vilken det i bolaget kan finnas aktier av olika art, samt antalet dylika aktier enligt deras art;

9) huruvida i bolagsordningen ingår bestämmelse som avses i 3 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier;

10) styrelsens ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters fullständiga namn, medborgarskap och hemort;

11) om bolaget har verkställande direktör och viceverkställande direktör, värderas fullständiga namn, medborgarskap och hemort;

12) om bolaget har förvaltningsråd, dess ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters fullständiga namn, medborgarskap och hemort; samt

13) bolagsordningens bestämmelse om tecknande av bolagets firma samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med annan, hans fullständiga namn, medborgarskap och hemort.

Vad i 1 mom. 6 och 7 punkterna är sagt om aktiekapital och dess betalning skall äga motsvarande tillämpning på ömsesidigt försäkringsbolags garantikapital och grundfond samt andelar i garantikapital.

10 §.

I andelslags grundanmälan skall nämnas:

1) andelslagets firma;

2) den dag då stiftelseurkunden undertecknats;

3) andelslagets verksamhetsområde;

4) andelslagets hemort;

5) andelslagets postadress;

6) insatsens storlek;

7) huruvida medlemmarna har tillskottsplikt och, om sådan plikt föreligger, de i 7 § 1 mom. 3 punkten lagen om andelslag (247/54) avsedda uppgifterna därom;

8) styrelsens ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters fullständiga namn, medborgarskap och hemort;

9) om andelslaget har förvaltningsråd, dess ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters fullständiga namn, medborgarskap och hemort; samt

10) vem eller vilka som är berättigade att teckna andelslagets firma, firmatecknarnas medborgarskap och hemort samt hur firman tecknas.

I andelsbanks grundanmälan skall dessutom nämnas den dag då bankens stadgar fastställts och i stället för 1 mom. 10 punkten meddelas bestämmelsen i stadgarna om tecknande av andelsbankens firma samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med annan, hans fullständiga namn, medborgarskap och hemort.

Andelslag kan till handelsregistret anmäla i stadgarna ingående bestämmelse om att envar som uppfyller villkoren för att antagas som medlem skall godkännas såsom medlem i andelslaget.

11 §.

I sparbanks grundanmälan skall nämnas:

1) bankens firma;

2) den dag då bankens stadgar fastställts;

3) bankens hemort;

4) bankens postadress;

5) storleken av bankens grundfond;

6) bankens styrelseordförandes, viceordförandes och alla medlemmars samt suppleanters fullständiga namn, medborgarskap och hemort; samt

7) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av sparbankens firma och, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med annan, hans fullständiga namn, medborgarskap och hemort.

12 §.

I hypoteksförenings grundanmälan skall, utöver vad i 10 § 1 mom. lagen om hypoteksföreningar (936/78) är stadgat om anmälan till handelsregistret, nämnas:

1) föreningens postadress;

2) alla styrelsemedlemmars och suppleanters medborgarskap; samt

3) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av föreningens firma samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med annan, hans medborgarskap.

13 §.

I ömsesidig skadeförsäkringsförenings grundanmälan skall nämnas:

1) föreningens firma;

2) den dag då vid konstituerande stämma fattats beslut om grundande av föreningen;

3) den dag då föreningens stadgar fastställts;

4) vilken försäkringsrörelse föreningen driver;

5) föreningens hemort;

6) föreningens postadress;

7) garantikapitalets eller grundfondens storlek samt garantiandelarnas storlek;

8) den betalda delen av garantikapitalet;

9) föreningens styrelsemedlemmars och suppleanters fullständiga namn, medborgarskap och hemort; samt

10) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av föreningens firma samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med annan, hans fullständiga namn, medborgarskap och hemort.

14 §.

Sker ändring i något förhållande, varom anteckning gjorts i handelsregistret, skall härom utan dröjsmål göras anmälan till registermyndigheten (ändringsanmälan).

Ändringsanmälan skall även göras, om ändring sker i kommanditbolags bolagskontrakt, aktiebolags bolagsordning eller andelslags, sparbanks eller hypoteksförenings eller ömsesidig skadeförsäkringsförenings stadgar.

15 §.

Ansvariga för avgivande av registeranmälan är:

1) enskild näringsidkare;

2) för öppet bolag bolagsmännen;

3) för kommanditbolag de personligen ansvariga bolagsmännen;

4) för aktiebolag, andelslag, sparbank, hypoteksförening, ömsesidig skadeförsäkringsförening och stiftelse styrelsens ordinarie medlemmar;

5) för ideell förening styrelsens ordförande; samt

6) för filialrörelse som grundats av utländsk näringsidkare den som utsetts till ansvarig föreståndare.

I aktiebolag ansvarar även verkställande direktören för avgivande av ändringsanmälan. Omfattar överlåtelse av näringsverksamhet även firma, är den nya innehavaren ansvarig för avgivande av anmälan om överlåtelsen. Avlider enskild näringsidkare eller bolagsman i öppet bolag eller personligen ansvarig bolagsman i kommanditbolag, är även delägarna i hans dödsbo, dock icke i 21 kap. 18 § ärvdabalken (40/65) avsedd delägare, ansvariga för avgivande av anmälan.

16 §.

Grundanmälan skall undertecknas av envar som är ansvarig för att den göres.

Ändringsanmälan skall undertecknas av någon som är ansvarig för att den göres. Bolagsman i öppet bolag och personligen ansvarig bolagsman i kommanditbolag, vilken utträtt ur bolaget, styrelsemedlem i annat i 3 § 1 mom. 1 punkten nämnt samfund, vilken avgått från styrelsen, aktiebolags verkställande direktör eller viceverkställande direktör, vars uppgift upphört, samt firmatecknare, vars firmateckningsrätt upphört, får själva göra anmälan härom.

17 §.

Firma, uttryckt på olika språk, och bifirma ävensom prokura, som icke innehåller andra än i 3 § prokuralagen (130/79) tillåtna begränsningar eller villkor, kan anmälas för anteckning i handelsregistret i den ordning som stadgats antingen om grundanmälan eller om ändringsanmälan.

18 §.

Om näringsverksamhets upphörande skall ofördröjligen göras anmälan till registermyndigheten för anteckning i registret. Ansvariga för avgivande av anmälan är de i 15 § nämnda personerna, och den skall undertecknas av någon av dem.

Om de meddelanden och anmälningar, söm skall insändas till registermyndigheten med anledning av aktiebolags, andelslags, sparbanks och ömsesidig skadeförsäkringsförenings likvidation ävensom med anledning av aktiebolags och andelslags fusion, är särskilt stadgat.

Då domstol eller annan myndighet förordnat att näringsidkares verksamhet skall upphöra, skall den utan dröjsmål tillställa registermyndigheten meddelande härom för anteckning i registret.

19 §.

Har i handelsregistret antecknad näringsidkares gäldenärer meddelats offentlig stämning eller har näringsidkaren avträtt sin egendom till konkurs eller har beslut fattats om att näringsidkarens egendom skall avträdas till konkurs eller har domstol förordnat, att konkurs skall avskrivas på grund av gäldenärens ringa tillgångar, eller har konkursbeslutet upphävts, skall domstolen eller dess ordförande utan dröjsmål tillställa registermyndigheten meddelande härom för anteckning i registret.

Då konkursförvaltningen avgivit slutredovisning, skall den utan dröjsmål göra anmälan om slutredovisningen till registermyndigheten för anteckning i registret. Anmälan skall undertecknas av minst en medlem i konkursförvaltningen.

Särskilda stadganden.
20 §.

Firma får icke införas i handelsregistret, om den ej tydligt skiljer sig från andra i registret tidigare införda firmor.

21 §.

Är anmälan bristfällig eller finner registermyndigheten att annat hinder för registrering föreligger, skall den som gjort anmälan beredas tillfälle att avgiva utlåtande eller komplettera eller rätta sin anmälan. Begagnar sig anmälaren icke inom skälig tid av denna möjlighet, skall registermyndigheten skriftligt uppmana honom att vidtaga erforderliga åtgärder inom två månader från det uppmaningen avsändes vid äventyr att saken förfaller.

Föreligger hinder för registrering även efter det i uppmaningen avsett utlåtande avgivits, skall registrering vägras. Registermyndigheten kan dock giva ny uppmaning, om anledning därtill finns.

22 §.

Om förbud mot användning av firma samt om hävande av registrering av firma stadgas i firmalagen (128/79).

Den som anser att annan anteckning i handelsregistret än sådan som gäller firma medför förfång, får vid domstol som avses i 10 kap. 1 § rättegångsbalken föra talan mot näringsidkaren om hävande av registeranteckningen och ersättande av skadan.

23 §.

Sedan det genom laga kraft vunnet avgörande befunnits, att anteckning icke borde ha gjorts i registret eller att registrerat beslut är ogiltigt eller att viss i registret antecknad uppgift eljest är oriktig, skall registermyndigheten avföra anteckningen ur registret. Domstol skall tillställa registermyndigheten avskrift av laga kraft vunnet avgörande i här avsedda ärenden.

24 §.

Har icke från näringsidkare som antecknats i handelsregistret under de senaste tio åren inkommit anmälan till registret och finns anledning antaga att näringsidkaren upphört med sin verksamhet, skall registermyndigheten genom skrivelse till näringsidkaren eller på annat lämpligt sätt förfråga sig om huruvida näringsidkaren alltjämt bedriver verksamhet. Framgår det icke att verksamhet bedrives, skall registermyndigheten genom kungörelse, som publiceras i handelsregistertidningen, uppmana näringsidkaren att inom tre månader från det kungörelsen offentliggjordes skriftligen göra anmälan om sin verksamhet. Erhålles icke inom utsatt tid anmälan om att verksamhet bedrives, skall de anteckningar som gäller näringsidkaren avföras ur registret. Är det fråga om samfund som skall upplösas genom utrednings- eller likvidationsförfarande, skall det anses ha blivit upplöst genom avförandet ur registret.

25 §.

Anteckning i handelsregistret och avförande av registeranteckning skall genom registermyndighetens försorg kungöras i handelsregistertidningen.

26 §.

Vad enligt denna lag antecknats i handelsregistret och vederbörligen kungjorts skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om ej av omständigheterna framgår att han varken haft eller bort ha vetskap därom.

Innan sådant kungörande skett, kan omständighet som antecknats eller bort antecknas i handelsregistret icke åberopas mot annan än den som visas ha haft vetskap därom.

Vad här sagts om anteckning i registret gäller även avförande av registeranteckning ur registret.

27 §.

Anmälan till handelsregistret kan göras direkt till registermyndigheten eller ingivas till lokal myndighet för vidarebefordran till registermyndigheten. Då anmälan ingivits till den lokala myndigheten, anses den anmälningsskyldighet som i denna eller annan lag stadgas för näringsidkare ha blivit fullgjord.

28 §.

Angående anmälan och meddelande till handelsregistret gäller, utöver vad i denna lag sägs, vad annorstädes i lag är stadgat.

29 §.

Om sökande av ändring i registermyndighetens beslut, genom vilket registrering vägrats, stadgas i lagen om patent- och registerstyrelsen (749/65).

30 §.

Den som försummar sin skyldighet att göra stadgad anmälan eller ny anmälan, då registrering av dylik anmälan avslagits eller registrering hävts, skall för försummad handelsregisteranmälan dömas till böter.

31 §.

Närmare stadganden om utredning som skall fogas till anmälan, om kungörande av registrering och om register och lokala förteckningar samt om förande av dem ävensom övriga stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning. Om vad som skall nämnas i grundanmälan i fråga om utländsk näringsidkares filialrörelse stadgas likaså genom förordning.

32 §.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979.

33 §.

Registeranmälan, som ingivits till registermyndigheten före denna lags ikraftträdande, skall handläggas enligt tidigare lag, likväl så, att anmälningar, som registermyndigheten jämte beslut tillställt anmälaren och som icke inom två månader efter lagens ikraftträdande återsänts till registermyndigheten, förfaller.

I 3 § 1 mom. avsedd näringsidkare, som inlett sin verksamhet före denna lags ikraftträdande och som enligt tidigare lag icke varit skyldig att göra grundanmälan, skall göra sådan anmälan inom fem år från denna lags ikraftträdande.

Har aktiebolag som antecknats i handelsregistret före den 1 januari 1980 innehavaraktier, skall anteckning om dem bibehållas i registret utan hinder av stadgandena i 9 §.

Sedan denna lag trätt i kraft skall anteckningarna om filialrörelser, vilka grundats av finska näringsidkare och som har självständig förvaltning, avföras ur handelsregister.

Helsingfors den 2 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.