111/1979

Given i Helsingfors den 2 februari 1979.

Lag angående ändring av Jagen om enskilda vägar.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 104 § 2 och 3 mom. lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 4 juli 1975 (521/75), samt

fogas till lagen en ny 104 a § som följer:

104 a §.

Ändring i jorddomstols utslag i ärenden, som avses i denna lag, får sökas hos högsta domstolen genom besvär, om högsta domstolen med stöd av 30 kap. 3 § rättegångsbalken beviljar besvärstillstånd. Jorddomstols utslag verkställes såsom om verkställighet av laga kraft vunnen dom är stadgat. Högsta domstolen kan likväl, innan saken slutligt avgöres, förordna att beslutet tills vidare icke skall verkställas eller att verkställigheten ej skall fortgå.

I fråga om meddelande av besvärsundervisning, fullföljdsförfarandet och handläggningen av besvärsärende gäller vad i lagen om skifte är stadgat. Missnöje behöver likväl icke särskilt anmälas. När besvärstiden gått till ända, skall lantmäterikontoret, utan att inhämta förklaringar av de parter som nöjts åt beslutet eller utlåtande av förrättningsingenjören, sända besvärshandlingarna och vid behov även jorddomstolens akt i målet till högsta domstolen.

Har högsta domstolen beviljat besvärstillstånd, skola parterna på förordnande av högsta domstolen höras i den ordning som är stadgad i lagen om skifte.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller på motsvarande sätt i fråga om sökande av ändring i jordrättsdomares beslut i ärende, som denne ensam avgjort. Ändring får dock icke sökas i jordrättsdomares beslut i ärende, som gäller jäv för förrättningsman. I fråga om fullföljdsförfarande gäller på motsvarande sätt vad i lagen om skifte är stadgat om besvär över jordrättsdomares beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Då ändring sökes i jorddomstols eller jordrättsdomares dessförinnan givna utslag eller beslut, skall äldre lag tillämpas.

Helsingfors den 2 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.