1096/1978

Given i Helsingfors den 28 december 1978.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 135 § 4 mom. och

ändras 136 och 137 §§ samt 154 § 1 mom.,

av dessa lagrum 136 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 15 december 1967 (547/67), som följer:

136 §.

Kostnaderna för beskattningen bestridas, med i 135 § nämnda undantag, av staten. Kostnader för beskattningen äro sådana skattestyrelsens, länsskatteverkens och skattebyråernas utgifter, som fastställts i det ordinarie statsförslaget och rättats på grundval av bokslutet för föregående år. Såsom utgifter anses även ersättningar för portofri returnering av skattedeklarationer, men icke driftskostnader för skattebyråernas byggnader.

Av årliga kostnader, som avses ovan i 1 mom., uppbär staten hos kommunerna sammanlagt 33 procent, hos församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan sammanlagt 5 procent och hos folkpensionsanstalten 9 procent.

Av kommunernas årliga kostnader svara de enskilda kommunerna för ett belopp, som erhålles genom multiplikation av

1) kommunens proportionella andel av antalet kommunala skattören i hela landet enligt antalet påförda skattören vid den kommunalbeskattning som verkställts under föregående år med talet 0,3 och

2) den proportionella andel som antalet invånare i kommunen utgör av invånarantalet i hela landet enligt den mantalsskrivning som verkställts under nästföregående år med talet 0,7

samt multiplikation av den andel av beskattningskostnaderna som kommunerna tillsammans skola betala, sedan nämnda andel bestämts på sätt som är stadgat i 2 mom., med summan av de tal som härigenom erhållits.

Av de årliga kostnaderna för församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan svara de enskilda församlingarna för ett belopp, som erhålles genom multiplikation av

1) den proportionella andel som församlingens kyrkliga skattören utgör av antalet kyrkliga skattören i hela landet enligt antalet påförda skattören vid den kommunalbeskattning som verkställts under föregående år med talet 0,3 och

2) den proportionella andel som antalet i kyrkböckerna såsom närvarande antecknade medlemmar i församlingen utgör av antalet såsom närvarande antecknade medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan vid den tidpunkt, som motsvarar tidpunkten för den mantalsskrivning, vilken verkställts under nästföregående år, med talet 0,7

samt multiplikation av den andel av beskattningskostnaderna som församlingarna tillsammans skola betala, sedan nämnda andel bestämts på sätt som är stadgat i 2 mom., med summan av de tal som härigenom erhållits.

Skulle kommuns andel av kostnaderna stiga till ett högre belopp än 0,28 penni för varje skattöre som påförts vid den kommunalbeskattning som verkställts under föregående år, svarar staten för denna del av andelen.

137 §.

Angående uppbörd till staten av kostnadsandelar, som avses i 135 och 136 §§, stadgas genom förordning.

Kostnader för beskattning uppbäras till hela belopp i mark så, att överskjutande belopp i penni icke beaktas.

Såvida andra skattetagare än staten icke nöjas med sin andel av kostnaderna, skola de hos skattestyrelsen yrka på rättelse av beslutet om uppbörd till staten av kostnaderna. Över skattestyrelsens beslut med anledning av yrkande på rättelse få besvär anföras i den ordning som är stadgad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

154 §.

Vad i andra lagar är stadgat om taxeringsnämnd tillämpas, då fråga är om skatt eller avgift som avses i denna lag, sedan denna lag trätt i kraft, på skattenämnd. Vad i 10 § lagen om skogsvårdsföreningar är sagt om taxeringsnämnd tillämpas likväl på skattedirektör. Skatteuppbördsmyndighet åligger att redovisa influtna skogsvårdsavgifter till skogsvårdsföreningen och distriktsskogsnämnden samt verkställa återbäringen av avgifter som uppburits till ett för högt belopp. i 13 § 2 punkten lagen om skogsvårdsföreningar avsedd ersättning för det arbete indrivningen och redovisningen av skogsvårdsavgifter förorsakat tillfaller staten.Denna lag tillämpas första gången då 1979 års beskattningskostnader bestämmes.

Helsingfors den 28 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.