1076/1978

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1978.

Justitieministeriets beslut angående ändring av ministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen.

Justitieministeriet har med stöd av 2 § lagen den 12 december 1958 om advokater (496/58), efter att ha hört Finlands Advokatförbund ändrat 10, 15 och 25 §§ i sitt beslut av den 24 april 1959 om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen,

sådana de lyder, 10 § delvis ändrad genom justitieministeriets beslut av den 21 oktober 1961 (502/61), 15 § delvis ändrad genom justitieministeriets beslut av den 22 januari 1969 (128/69) och 25 § i justitieministeriets beslut av den 23 november 1972 (763/72), som följer:

10 §.

Förbundsstyrelsen, i vilken landets båda språkgrupper böra vara företrädda, består av förbundets ordförande och viceordförande samt tretton andra medlemmar. Envar av de sistnämnda bör hava en personlig suppleant. I styrelsen böra förbundets alla avdelningar vara företrädda.

Förbundets ordförande och viceordförande samt de övriga styrelsemedlemmarna samt deras suppleanter väljes för en verksamhetsperiod, som utlöper vid det förbundsmöte, vilket hålles det fjärde året, efter det valet förrättades.

Den som varit medlem av styrelsen åtta år i en följd, må ånyo väljas till samma uppdrag först för den verksamhetsperiod, som börjar två år från det hans föregående mandattid utlöpte.

Förbundets ordförande och viceordförande samt de övriga styrelsemedlemmarna och deras suppleanter må icke höra till förbundsdelegationen.

15 §.

Styrelsen är beslutför, då minst åtta medlemmar, ordföranden och viceordföranden medräknade äro närvarande.

Inom styrelsen avgöras vid omröstning disciplinära ärenden i enlighet med vad i rättegångsbalken är stadgat angående omröstning i brottmål, likväl så att, då fråga är om uteslutning av medlem, de för uteslutning röstande medlemmarnas åsikt blir gällande endast, ifall den omfattas av minst åtta deltagare i mötet. Övriga ärenden avgöras medelst enkel röstövervikt. Falla rösterna lika, gäller den mening, som mötets ordförande biträder.

Styrelsen må anförtro handläggningen av disciplinära ärenden för ett år i sänder åt en av den inom sig vald sektion, vari som ordförande fungerar förbundets ordförande eller viceordförande samt som medlemmar minst sju av styrelsens medlemmar. Sektionen är beslutför när alla dess medlemmar är närvarande och om beslutet ense. I annat fall skall ärendet hänskjutas till styrelsen för vidare behandling. Vid förfall för medlem av sektionen träder hans suppleant i stället.

För behandling av löpande ärenden må styrelsen tillsätta ett arbetsutskott, vars sammansättning bestämmes av styrelsen för ett kalenderår i sänder.

25 §.

Förbundet har följande avdelningar:

1) Helsingfors avdelning, som omfattar Nylands län, med undantag av de kommuner som höra till området för Päijät-Häme avdelning;

2) Åbo avdelning, som omfattar landskapet Åland samt de kommuner av Åbo och Björneborgs län, som icke höra till området för Satakunta eller Tavastlands avdelning, ävensom av Tavastehus län Forssa stad samt Jokioinen, Somero, Tammela och Ypäjä kommuner;

3) Satakunta avdelning, som omfattar av Åbo och Björneborgs län Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, Kokemäki, Björneborgs och Raumo städer samt Eura, Eurajoki, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Keikyä, Kiikoinen, Kiukainen, Kullaa, Kjulo, Lappi, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Norrmark, Påmark, Siikainen, Säkylä, Ulvsby och Vampula kommuner samt Raumo landskommun;

4) Tavastlands avdelning, som omfattar Tavastehus län, med undantag av de kommuner, som höra till området för Päijät-Häme eller för Åbo avdelning, ävensom av Åbo och Björneborgs län Ikaalinen, Parkano och Vammala städer samt Kihniö, Kiikka, Mouhijärvi, Punkalaidun, Suodenniemi, Tavastkyro och Viljakkala kommuner;

5) Päijät-Häme avdelning, som omfattar av Tavastehus län Lahti stad samt Asikkala, Hollola, Koski, Kärkölä, Lammi, Nastola och

Padasjoki kommuner, av St Michels län Heinola stad samt Hartola och Sysmä kommuner ävensom Heinola landskommun samt av Nylands län Artsjö, Askola, Mörskom, Mäntsälä, Orimattila och Pukkila kommuner;

6) Kymmene avdelning, som omfattar Kymmene län;

7) St Michels avdelning, som omfattar St Michels lan, med undantag av de kommuner, som höra till området för Päijät-Häme avdelning;

8) Östra Finlands avdelning, som omfattar Kuopio län och Norra Karelens län;

9) Mellersta Finlands avdelning, som omfattar Mellersta Finlands län;

10) Vasa avdelning, som omfattar Vasa län;

11) Uleåborgs avdelning, som omfattar Uleåborgs län; samt

12) Lapplands avdelning, som omfattar Lapplands län.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1979.

Helsingfors den 20 december 1978.

Justitieminister
Paavo Nikula

Äldre regeringssekreterare
Rafael Kyti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.