1066/1978

Given i Helsingfors den 22 december 1978.

Lag angående ändring av lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § 2 och 3 mom. och 15 § 2 mom. lagen den 26 maj 1978 om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor (400/78) samt

fogas till 12 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande ändrade 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till lagen nya 12 a och 12 b §§ som följer:

12 §.
Arbetsgivares obligatoriska förteckningar.

I fråga om motorfordonsförare får arbetsgivare underlåta att uppgöra i 1 mom. avsedd förteckning över arbetstimmarna endast om arbetarskyddsstyrelsen beviljat befrielse från denna skyldighet. Befrielse kan på ansökan beviljas, då uppgörande av förteckning med beaktande av arbetets art icke är möjligt.

Arbetsgivare skall föra förteckning över den ordinarie arbetstidens arbetstimmar, över övertids-, nöd- och söndagsarbete samt över de ersättningar som betalts för dessa arbeten. Förteckningen skall på anfordran uppvisas för förrättare av arbetarskyddsinspektion och arbetstagarnas förtroendeman, varjämte arbetstagare eller dennes befullmäktigade på begäran skriftligen skall lämnas uppgift om anteckningar som gäller arbetstagaren.

Kopia av ovan i 3 mom. nämnd förteckning samt av ovan i 3 § 4 mom. nämnt arbetstidsschema skall på anfordran tillställas arbetarskyddsmyndigheterna.

12 a §.
Avvikelse genom kollektivavtal från skyldigheten att föra förteckningar.

Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar, vilkas verksamhetsområde omfattar hela landet, äger rätt att genom kollektivavtal överenskomma om skyldighet att uppgöra förteckning över arbetstimmarna med avvikelse från vad som stadgas i 12 § 2 mom. Dylika bestämmelser i kollektivavtalet får av avtalet bunden arbetsgivare tillämpa även på sådana arbetstagare, som icke är bundna av kollektivavtalet, men i vilkas arbetsförhållanden kollektivavtalets bestämmelser i övrigt skall iakttagas. Har i arbetsavtal så överenskommits, får bestämmelser av sagda slag i kollektivavtalet följas sedan detta upphört att gälla till dess nytt kollektivavtal träder i kraft i sådana arbetsförhållanden, där bestämmelserna finge tillämpas, om kollektivavtalet fortfarande vore gällande.

Vad i 1 mom. är stadgat tillämpas på motsvarande sätt på arbetskollektivavtal som slutits mellan statlig myndighet, kyrkans avtalsdelegation eller kommunala avtalsdelegationen eller, med stöd av den sistnämndas bemyndigande, mellan kommun eller kommunalförbund och vederbörande förening.

12 b §.
Motorfordons förares körjournal.

Arbetsgivare skall åt motorfordonsförare i hans tjänst giva en individuell körjournal, som uppgjorts i enlighet med ett av arbetarskyddsstyrelsen fastställt formulär.

Motorfordonsförare är skyldig att i körjournalen införa de anteckningar som däri förutsättes och att medföra den under körning.

15 §.
Straffstadganden.

Arbetsgivare, som för att bereda sig själv eller annan fördel eller för att åstadkomma skada oriktigt fört den i 12 § 3 mom. nämnda förteckningen eller ändrat, förstört eller undanstuckit den eller gjort den oläslig, skall för oriktig arbetstidsbokföring dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader, såvida strängare straff för gärningen icke annorstädes är stadgat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979. Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.