1062/1978

Given i Helsingfors den 22 december 1978.

Lag angående ändring av lagen om marknadsdomstolen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1, 6 och 9 §§ lagen den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen (41/78) samt

fogas till lagen nya 6 a och 7 a §§ som följer:

Behörighet och organisationsform.
1 §.

Marknadsdomstolen handlägger och avgör i egenskap av specialdomstol de ärenden som enligt konsumentskyddslagen (38/78) och lagen om konsumentombudsmannen (40/78) ankommer på den och som ansluter sig till regleringen av marknadsföring och avtalsvillkor samt de ärenden som enligt lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/78) ankommer på den.

Handläggningen av ärende.
6 §.

Ärende som skall handläggas med stöd av konsumentskyddslagen och lagen om konsumentombudsmannen blir anhängigt vid marknadsdomstolen genom ansökan av konsumentombudsmannen. Vägrar konsumentombudsmannen att bringa ärende om förbud mot marknadsföringsåtgärd eller avtalsvillkor till marknadsdomstolens prövning, är registrerad förening som verkar för bevakande av löntagar- eller konsumentintressen berättigad att göra detta.

6 a §.

Ärende som skall handläggas med stöd av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet blir anhängigt vid marknadsdomstolen genom ansökan. Ansökan kan göras av näringsidkare, mot vilken i sagda lags 1―3 §§ avsett förfarande riktas eller vars verksamhet det kan skada, eller av registrerad förening som verkar för bevakande av näringsidkarnas intressen.

7 a §.

Marknadsföringsdomstolens ordförande skall genast delgiva konsumentombudsmannen i 6 a § avsedd ansökan.

Konsumentombudsmannen skall inom 30 dagar efter det han fått kännedom om ansökan meddela marknadsdomstolen, huruvida han med stöd av konsumentskyddslagen eller lagen om konsumentombudsmannen ämnar vidtaga åtgärder med anledning av ärendet.

Har konsumentombudsmannen meddelat att han kommer att vidtaga åtgärder i saken, skall marknadsdomstolens ordförande framskjuta vidtagandet av förberedande åtgärder till dess konsumentombudsmannen meddelar, att ärendets behandling genom hans försorg har upphört.

Bringar konsumentombudsmannen ärendet till marknadsdomstolen för behandling, skall näringsidkarens eller näringsidkarföreningens ansökan upptagas till behandling i samband därmed.

9 §.

I fall som avses i 6 § skall ansökan om temporärt förbud upptagas till behandling vid marknadsdomstolens sammanträde senast den åttonde dagen efter det ansökningen inkom.

Ärendet kan upptagas till behandling även om kallelse icke kunnat delgivas den som förbudsyrkandet avser.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Helsingfors den 22 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.