1061/1978

Given i Helsingfors den 22 december 1978.

Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

I näringsverksamhet får icke användas förfarande, som strider mot god affärssed eller eljest är otillbörligt mot annan näringsidkare.

2 §.

I näringsverksamhet får icke användas osant eller vilseledande uttryck, som rör egen eller annans näringsverksamhet och är ägnat att inverka på efterfrågan på eller utbud av nyttighet eller att skada annans näringsverksamhet.

I näringsverksamhet får icke användas uttryck, som innehåller ovidkommande omständigheter, ej heller uttryck, som är otillbörligt till sitt framställningssätt eller sin form, om uttrycket är ägnat att skada annans näringsverksamhet.

3 §.

I näringsverksamhet får icke utlovas av lottning beroende eller eljest slumpartad förmån, vars erhållande förutsätter försäljning, köp eller beställning av nyttighet eller vederlag i övrigt.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller ej sådana sedvanliga tävlingsuppgifter i tidningar och tidskrifter, som bör anses utgöra tidsfördriv.

4 §.

Ingen får utan laga rätt anskaffa eller försöka anskaffa uppgift om affärshemlighet och utnyttja eller yppa på detta sätt anskaffad uppgift.

Den som under den tid han varit anställd hos näringsidkare har fått kännedom om affärshemlighet, får icke under sin anställningstid utan laga rätt utnyttja denna, ej heller yppa den i avsikt att bereda sig eller annan fördel eller skada annan.

Den som vid fullgörande av uppgift på näringsidkares vägnar har fått kännedom om affärshemlighet eller som för utförande av arbete eller fullgörande av uppgift eller eljest för affärsändamål har anförtrotts teknisk förebild eller teknisk anvisning, får icke utan laga rätt utnyttja eller yppa den.

Den som av annan fått kännedom om affärshemlighet, teknisk förebild eller teknisk anvisning med vetskap om att denne anskaffat eller yppat uppgiften utan laga rätt, får icke utnyttja eller yppa den.

5 §.

Den som är anställd hos näringsidkare eller som fullgör uppgift på dennes vägnar får icke ges, utlovas eller erbjudas muta eller annan därmed jämförbar förmån som syftar till att förmå mottagaren att i hans syssla eller fullgörande av uppgift gynna den som givit mutan eller någon annan eller att belöna honom för sådant gynnande.

Den som är anställd hos näringsidkare eller som fullgör uppgift på dennes vägnar får icke mottaga, betinga sig eller fordra muta eller annan därmed jämförbar förmån i syfte att gynna den som givit mutan eller någon annan eller såsom belöning för sådant gynnande.

6 §.

Näringsidkare kan förbjudas att fortsätta med eller upprepa förfarande, som strider mot 1―3 §§. Förbudet skall förstärkas med vite, om ej detta av särskilt skäl är obehövligt.

Förbudet kan, om särskilt skäl därtill föreligger, meddelas att gälla även person, som är anställd hos ovan i 1 mom. avsedd näringsidkare, eller annan, som handlar för dennes räkning.

7 §.

Förbud, som avses i 6 §, meddelas av marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen kan även meddela förbud temporärt, varvid förbudet gäller tills saken är slutligt avgjord.

Om marknadsdomstolen och behandlingen av ärenden i denna är, förutom vad ovan sagts, stadgat i lagen om marknadsdomstolen (41/78).

8 §.

Vid meddelande av ovan i 6 § avsett förbud kan marknadsdomstolen ålägga näringsidkare att inom utsatt tid vidtaga lämplig rättelseåtgärd, om detta bör anses påkallat på grund av de uppenbara olägenheter som handlingen förorsakar. Åläggandet kan förstärkas med vite.

Marknadsdomstolen kan på yrkande av käranden föreskriva att utslag i ärende, som gäller förbud, på svarandens bekostnad skall offentliggöras i en eller flera tidningar eller tidskrifter. I fråga om utslag, som gäller temporärt förbud, kan ej föreskrivas att det skall offentliggöras.

9 §.

Den som uppsåtligen bryter mot stadgandena i 2 eller 3 § skall för konkurrensbrott dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader, såvitt strängare straff för handlingen icke är stadgat annorstädes.

Den som av grovt vållande bryter mot stadgandena i 2 eller 3 § skall för konkurrensförseelse dömas till böter.

10 §.

Den som uppsåtligen bryter mot stadgandet i 4 § skall för missbruk av affärshemlighet dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader, såvitt strängare straff för handlingen icke är stadgat annorstädes.

Den som uppsåtligen bryter mot stadgandet i 5 § 1 mom. skall för givande av muta i näringsverksamhet dömas till böter eller till fängelse i högst ett år, såvitt strängare straff för handlingen icke är stadgat annorstädes.

Den som uppsåtligen bryter mot stadgandet i 5 § 2 mom. skall för tagande av muta dömas till böter eller till fängelse i högst ett år, såvitt strängare straff för handlingen icke är stadgat annorstädes.

Muta eller därmed jämförbar förmån eller dess värde skall dömas förverkad.

11 §.

Åtal för brott eller förseelse, som avses i denna lag, handlägges av allmän underrätt. Allmän åklagare får ej väcka åtal, om icke målsäganden har anmält brottet eller förseelsen till åtal.

Domstol skall vid handläggning av ärenden, som avses i 2 och 3 §§, bereda konsumentombudsmannen tillfälle att bli hörd.

12 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979. Genom densamma upphäves lagen den 31 januari 1930 mot illojal konkurrens (34/30).

Helsingfors den 22 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.