Nr 1051./1978

Given i Helsingfors den 22 december 1978.

Förordning angående samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 3 § 1 mom. polislagen av den 18 februari 1966 (84/66), 2 § 2 mom. lagen den 8 mars 1974 om tullförvaltningen (213/74), 4 § 2 mom. tullagen av den 14 juli 1978 (573/78) och 1 § lagen den 10 januari 1975 om gränsbevakningsväsendet (5/75):

1 §.

Polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna fullgör i samarbete eller för varandras räkning bevakningsuppgifter, på sätt i denna förordning stadgas, såvitt om dem icke annorstädes är annat stadgat eller bestämt.

2 §.

Gränsbevakningsväsendet ombesörjer tullbevakning och förberedande tullklareringsåtgärder på havsområde och vid de delar av landgränserna, där tullverket icke anordnat bevakning.

3 §.

Då tull- och gränsbevakningsmyndigheterna övervakar gods- och persontrafiken tillser de även att stadganden och bestämmelser om väg- och båttrafiken iakttages.

4 §.

Polis- och gränsbevakningsmyndigheterna ombesörjer jämsides med tullmyndigheterna tullbevakningen av fortskaffningsmedel som för tillfällig resa temporärt införts.

5 §.

Polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna fullgör tillsammans eller för varandras räkning även andra än ovan nämnda bevakningsuppgifter, i den mån det är ändamålsenligt att de fullgöres i samband med egentliga tjänsteåligganden.

6 §.

Ministeriet för inrikesärendena, tullstyrelsen och staben för gränsbevakningen uppgör i samråd en generalplan, som innehåller bestämmelser om formen för det i denna förordning avsedda samarbetet den territoriella fördelningen och övrig organisering av verksamheten.

7 §.

Myndigheter som deltar i samarbete i enlighet med denna förordning indriver ej avgifter hos varandra.

Uppgift, som helt eller delvis fullgöres för annan myndighets räkning av tjänsteman, anses höra till hans tjänsteåligganden.

8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 8 december 1949 angående samverkan mellan tull-, gränsbevaknings- och polismyndigheterna i tullbevakningsuppgifter (750/49).

Helsingfors den 22 december 1978.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.