1039/1978

Given i Helsingfors den 22 december 1978.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt rubriken Fastställande av bolagsordning för aktiebolag eller bostadsaktiebolag i 10 §, sådan rubriken lyder i lag av den 2 december 1977 (862/77), och

ändras 1 mom. 1 och 4 punkterna under rubriken Körkort i 10 §, rubriken Anmälan till handelsregistret i 14 § samt 76 § 2 mom.,

av nämnda lagrum 1 mom. 1 och 4 punkterna under rubriken Körkort i 10 § och rubriken Anmälan till handelsregistret i 14 § sådana de lyder i sagda lag av den 2 december 1977 samt 76 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 31 augusti 1978 (664/78), som följer:

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Körkort:

1) körkort av klass A, AB, ABE, ABC, ABE/ABC, ABCD, ABCE och ABCDE 175 mark;


4) ändring av körkort av klass A, AB, ABE, ABC, ABE/ABC, ABCD eller ABCE till körkort av högre klass 52 mark;


14 §.

För nedan nämnda handlingar och anmälningar skall, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, sådan uppbäras till följande belopp:

Anmälan till handelsregistret:

1) då firma första gången anmäles för registrering, aktiebolag eller andelslag 510 mark, enskild näringsidkare 120 mark samt övriga firmor 250 mark;

2) då ändring av aktiebolags bolagsordning och andelslags stadgar anmäles, 510 mark, annan ändring angående aktiebolag och andelslag anmäles, 150 mark samt då prokura, inrättande av filial eller annan än ovan nämnd ändring i registret anmäles, 90 mark.


76 §.

Saknas på handling, som avses i 1 mom., endast i 13 § avsedda stämpelmärken, skall handlingen likväl emottagas. Den bristande stämpelskatten, förhöjd till det dubbla beloppet, uppbäres i samband med den stämpelskatt som skall erläggas för den expedition som utfärdas till sakägaren. Utfärdas i ärendet icke expedition till sakägaren, påföres honom den förhöjda stämpelskatten på grundval av vederbörande myndighets meddelande genom länskatteverkets försorg.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979.

Helsingfors den 22 december 1978

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.