1035/1978

Given i Helsingfors den 22 december 1978.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 46 § 1 punkten beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58),

ändras det inledande stycket till 45 § 1 mom. och momentets 3 punkt samt paragrafens 2 mom.,

av dessa lagrum 2 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juli 1963 (374/63), samt

fogas till 45 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom lagar av den 7 maj 1965 och den 31 december 1974 (260/65 och 1025/74), en ny 3 b punkt som följer:

45 §.

För beskattningen åligger det nedan nämnda myndigheter, personer och samfund att enligt skattestyrelsens anvisningar inom januari månad tillställa skattemyndigheten följande handlingar och uppgifter för föregående kalenderår:


3) envar, som till annan i penningar eller in natura erlagt löne-, arvodes- eller pensionsförmåner, däri inberäknade även tantiemer, gratifikationer och tillfälliga arvoden, ombudsmannaarvoden och -provisioner, även sådana som erlagts till självständigt verksamma, dagtraktamenten och representationsmedel samt bostadsförmåner, eller andra förmåner med penningvärde, de av honom erlagda förmånernas art och belopp;


3 b) arbetsgivare, om han med stöd av 22 § 1 mom. 6 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet icke verkställt förskottsinnehållning, angående till löntagare utbetald lön för arbete, vilket denne utfört utomlands, angående orten där arbetet utförts samt tiden för vistelsen utomlands och besök i Finland under denna tid;


Skattestyrelsen kan utfärda bestämmelser som begränsar den i 1 mom. stadgade anmälningsskyldigheten.


Denna lag tillämpas på de prestationer, som erlägges den 1 januari 1979 eller därefter.

Helsingfors den 22 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.