1030/1978

Given i Helsingfors den 22 december 1978.

Lag angående ändring av lagen om beskattning av person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 §, 5 § 1 och 2 mom., 6 § och 10 § 1 mom. lagen den 29 juni 1976 om beskattning av person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken (562/76) som följer:

4 §

Skyldig att uppbära slutlig löneskatt är Nordiska Investeringsbanken. Skatten skall uppbäras då löneskattepliktigt belopp betalas till vederbörande eller föres på konto honom till godo. Skatten uppbäres i fulla mark med utelämnande av överskjutande pennin.

5 §

De belopp som har uppburits i slutlig löneskatt skall erläggas på Nylands länsskatteverks postgirokonto senast den 10 dagen i den kalendermånad som följer närmast efter uppbörden. Angående uppbördsförfarandet gäller i övrigt i tillämpliga delar vad i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet ( 627/78 ) eller med stöd av den är stadgat om uppbörd av källskatt.

Angående påföljderna av underlåtenhet att fullgöra uppbörds- och redovisningsskyldighet samt tillsynen över uppbörden av slutlig löneskatt gäller i tillämpliga delar vad i lagen our förskottsuppbörd är stadgat om förskottsinnehållning eller med stöd av sagda lag är stadgat eller bestämt.

6 §

Anser skattskyldig att uppbörd av slutlig löneskatt hay varit felaktig, och har Nordiska Investeringsbanken icke rättat uppbörden, kan den skattskyldige hänskjuta saken till Nylands länsskatteverk för avgörande. Rättelseyrkande skall göras senast under det kalenderår som följer närmast efter uppbörden av skatten.

Finner Nylands länsskatteverk att i slutlig löneskatt uppburits ett för stort belopp, skall det förordna att vad som har uppburits till ett för stort belopp skall återbetalas till den skattskyldige.

10 §

Den som är missnöjd med beslut som Nylands länsskatteverk med stöd av 6 § givit får anföra besvär över beslutet skriftligen hos länsrätten i Nylands län inom trettio dagar från den dag då han fick del av beslutet, sagda dag oräknad. Besvärsskriften skall tillställas länsrätten. För beskattningsombud, som avses i beskattningslagen, räknas besvärstiden från den dag beslutet fattades.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Helsingfors den 22 december 1978.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.