980/1978

Given i Helsingfors den 15 december 1978.

Lag angående ändring av 7 § lagen om pension för arbetstagare.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 7 § 1 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare, sådant det lyder i lag av den 29 december 1972 (934/72), som följer:

7 §.

Den pensionsgrundande lönen bestämmes särskilt för sig för ettvart arbetsförhållande genom att man räknar ut medeltalet per månad av de i enlighet med 9 § 1 mom. justerade, sammanlagda arbetsförtjänsterna under de två kalenderår, vilka på nedan nämnt sätt valts ut bland de högst fyra sista kalenderår, under vilka arbetsförhållandet fortgått. Har arbetsförhållandet fortgått under flera än två kalenderår, beaktas icke det år, under vilket arbetsförhållandet började, såvida arbetsförhållandet ej under nämnda kalenderår fortgått minst sex månader. Kunna tre kalenderår sålunda väljas, lämnas av dem det år, under vilket arbetsförtjänsterna i medeltal per månad äro lägst, utan avseende, och kunna fyra kalenderår väljas, lämnas även det år, under vilket arbetsförtjänsterna i medeltal per månad äro störst, utan avseende. Har arbetsförhållandet fortgått under endast ett kalenderår, betraktas den genomsnittliga arbetsförtjänsten per månad såsom pensionsgrundande lön. Vid bestämmandet av den pensionsgrundande lönen tages likväl icke i betraktande tid, för vilken arbetstagaren uppburit i 6 § 1 mom. avsedd invalidpension.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Denna lag tillämpas vid bestämmandet av den pensionsgrundande lönen på arbetsförhållande, vilket upphört efter lagens ikraftträdande. Infaller likväl det kalenderår, under vilket de i enlighet med 9 § 1 mom. justerade arbetsförtjänsterna per månad är störst, före denna lags ikraftträdande, tillämpas 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1972 (934/72). Denna lag tillämpas likväl icke på pensionsfall, som inträffat före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 15 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.