940/1978

Given i Helsingfors den 8 december 1978.

Förordning om arbetsgivares socialskyddsavgift.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till finansministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av 19 § lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63):

1 §.

Beloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift år 1979 är 8,375 procent av det förskottsuppbörd underkastade lönebelopp som erlagts. Avgiften är dock:

a) 8,875 procent, om beloppet av de regelmässiga avskrivningar, som affärsverksamhet idkande, vid statsbeskattningen skattskyldiga arbetsgivare uppgivit i skattedeklarationen för senast verkställda beskattning och som han gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, varit större än 50 000 mark och samtidigt utgjort minst 10 och högst 30 procent av det belopp, som han under samma skatteår utbetalat i löner, och

b) 9,375 procent, om beloppet av de i a-punkten avsedda avskrivningarna varit större än 50 000 mark och samtidigt utgjort över 30 procent av beloppet av de utbetalda lönerna.

2 §.

Vid betalning av socialskyddsavgift skall oregistrerad arbetsgivare i det förskottsinnehållningsbevis som ges åt löntagaren anteckna följande uppgifter:

1) löntagarens fullständiga namn och personbeteckning;

2) det lönebelopp, för vilket arbetsgivares socialskyddsavgift skall erläggas;

3) beloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift;

4) med angivande av datum den tid för vilken lönen erlagts;

5) den månad, under vilken lönen utbetalats; samt

6) sitt namn samt personbeteckning eller affärs- och samfundssignum.

I 1 mom. nämnda uppgifter kan i fråga om löner som utbetalats under en kalendermånad antecknas på en gång på förskottsinnehållningsbevis.

3 §.

Oregistrerad arbetsgivare skall anteckna arbetsgivares socialskyddsavgift i de förteckningar som avses i 19 och 20 §§ förordningen om förskottsuppbörd och i de anteckningar som avses i sagda förordnings 22 §.

Registrerad arbetsgivare skall anteckna arbetsgivares socialskyddsavgift samt specificerade de i 6 § 1 mom. och 7 § 1 mom. avsedda avdragen från socialskyddsavgiften och grunderna för dem i det sammandrag som avses i 24 § förordningen om förskottsuppbörd.

4 §.

Vad i 25 § 2 mom. och 26 § förordningen om förskottsuppbörd är stadgat gäller i tillämpliga delar även arbetsgivares socialskyddsavgift.

5 §.

Arbetsgivare skall inbetala arbetsgivares socialskyddsavgift till skatteuppbördsmyndighet på sätt som är stadgat angående betalning av belopp, vilka innehållits på lön. På det inbetalningskort som användes vid inbetalningen skall antecknas där inbegärda uppgifter om arbetsgivares socialskyddsavgift.

I anmälan som avses i 32 § 2 mom. förordningen om förskottsuppbörd skall antecknas beloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift.

I årsanmälan som avses i 34 § förordningen om iförskottsuppbörd skall antecknas beloppet av arbetsgivares socialskyddsavgifter. Likaså skall i den redovisning som enligt 10 § förordningen om sjömansskatt skall lämnas, antecknas de socialskyddsavgifter som arbetsgivare erlagt eller skall erlägga på basen av löner, vilka skall betraktas som sjömansinkomst, på sätt i sagda paragraf är stadgat om anmälan om innehållen sjömansskatt.

Om sättet för staten och dess inrättningar att meddela ovan i 1 mom., i 6 § 2 mom. samt i 7 § 1 mom. avsedda uppgifter om arbetsgivares socialskyddsavgift bestämmes särskilt.

6 §.

Har registrerad arbetsgivare eller, i fråga om sjömansinkomst, redare eller hans representant, erlagt socialskyddsavgift till alltför högt belopp, är han berättigad att rätta felet i samband med senare inbetalning av socialskyddsavgift, dock så, att felet får rättas endast i samband med inbetalning av socialskyddsavgift som hänför sig till lön för samma kalenderår.

Då registrerad arbetsgivare avdrar tidigare till för högt belopp erlagd socialskyddsavgift från betalning av socialskyddsavgift, skall han till länsskatteverket insända utredning över det avdrag som gjorts, med användande av den anmälan om tilläggsuppgift som är fogad till registrerad arbetsgivares inbetalningskort inom den tid som stadgats i 5 § 1 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

I 1 mom. avsedd rättelse kan i fråga om socialskyddsavgift som erlagts på basen av förskottsinnehållning underkastade löner göras endast i samband med inbetalning av senare förskottsinnehållning, i fråga om socialskyddsavgift som erlagts på basen av löner vilka skall betraktas som sjömansinkomst endast i samband med senare redovisning av sjömansinkomst, samt i fråga om socialskyddsavgift som erlagts på basen av lön som avses i 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet endast i samband med redovisning av senare källskatt.

7 §.

Registrerad arbetsgivare samt i fråga om sjömansinkomst, redare eller hans representant, till vilka med stöd av 28 § 2 mom. sjukförsäkringslagen erlagts dag- eller moderskapspenning, får avdraga den socialskyddsavgift, vilken de erlagt för den del av lönen, som motsvarar dag- eller moderskapspenningen, i samband med senare inbetalning av socialskyddsavgiften, dock senast under det kalenderår, som följer närmast efter det år, under vilket dag- eller moderskapspenningen erlagts till arbetsgivaren och med beaktande av vad som stadgats ovan i 6 § 3 mom. Registrerad arbetsgivare skall dessutom tillställa länsskatteverket utredning över de avdrag som gjorts och de belopp av dag- eller moderskapspenning som legat till grund för dem, på sätt, i 6 § 2 mom. är stadgat.

I 1 mom. avsedda avdrag och de belopp av dag- eller moderskapspenning som ligger till grund för dem skall även antecknas i den årsanmälan och den redovisning över sjömansskatt som avses i 5 § 3 mom.

8 §.

Kan arbetsgivares socialskyddsavgift som erlagts till för högt belopp inte nedsättas, på sätt som avses i 6 och 7 §§, skall arbetsgivaren ansöka om att återfå den av det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde hans hemkommun är belägen, samt då socialskyddsavgift har erlagts på grundval av lön som skall betraktas såsom sjömansinkomst, av länsskatteverket i Nylands län.

9 §.

Vad i 3 § 1 och 2 mom., 5 § 2 mom., 6 § 2 mom. samt 7 § 1 mom. är stadgat om anteckningar angående arbetsgivares socialskyddsavgift och anmälan om den, gäller socialskyddsavgiften till den del denna icke har erlagts på basen av lön som skall betraktas såsom sjömansinkomst eller lön som avses i 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet.

10 §.

Anvisningar om erläggande av arbetsgivares socialskyddsavgift utfärdas av skattestyrelsen.

11 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 1 november 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (483/63) jämte däri senare gjorda ändringar.

12 §.

Denna förordning tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgift som hänför sig till lön, vilken utbetalas den 1 januari 1979 eller därefter, samt på erläggande av socialskyddsavgiften.

På arbetsgivares socialskyddsavgift som hänför sig till lön, vilken utbetalts före den 1 januari 1979 och på erläggande av sagda avgift tillämpas förordningen den 1 november 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift, sådan den varit i kraft år 1978.

13 §.

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.