904/1978

Given i Helsingfors den 1 december 1978.

Förordning om förskottsuppbörd.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till finansministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av 64 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59):

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

I 3 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd avsett meddelande om förskottsuttaxering per skattöre skall tillställas skattestyrelsen senast den 15 november, försåvitt skattestyrelsen icke i enskilda fall annorlunda bestämmer.

Har meddelandet icke tillställts skattestyrelsen före den i 1 mom. stadgade eller av skattestyrelsen bestämda dagen, tillämpas vid förskottsuppbörden senaste års förskottsuttaxering per skattöre.

Förteckning över förskottsuttaxeringarna per skattöre publiceras i författningssamlingen.

2 kap.

Förskottsinnehållning på lön, pension och livränta.

2 §.

Skattestyrelsen fastställer före varje skatteårs början genom beslut, som publiceras i författningssamlingen, de grunder, enligt vilka penningvärdet av de vanligast förekommande naturaförmånerna skall uppskattas vid verkställande av förskottsinnehållning under följande kalenderår.

3 §.

Såsom i 13 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedd inkomst av huvudsyssla skall anses sådan inkomst på grund av tjänste- eller arbetsavtalsförhållande, varav löntagaren erhåller sin huvudsakliga utkomst.

4 §.

Från lön, som avses i 13 § 3 mom. lagen om förskottsuppbörd, verkställes förskottsinnehållning på följande sätt:

Belopp av lön, som lyftes eller gottskrives, Förskottsinnehållning
mk %
20,00―200,00 30
200,01―500,00 40
500,01 eller större 50
5 §.

Skattebok skall, om icke annat följer av 7 § 2 mom., tillställas de skattskyldiga, för vilka förskottsinnehållning med stöd av 4―6 §§ lagen om förskottsuppbörd kan komma i fråga. Här avsedd skattskyldig, som icke erhållit skattebok, är skyldig att anhålla om sådan.

6 §.

Såframt förskottsinnehållning på grund av ändring i den skattskyldiges förhållanden borde verkställas enligt en annan förskottsinnehållningskod än den som antecknats i skatteboken, eller om det eljest framgår, att den förskottsinnehållningskod som antecknats i skatteboken är felaktig, skall skattedirektören på anhållan av den skattskyldige fastställa en ny förskottsinnehållningskod.

Om det i fall som avses i 1 mom., befinnes att förskottsinnehållningarna på den skattskyldiges lön avsevärt överstiger det belopp som borde ha innehållits enligt den riktiga innehållningstabellen, kan skattedirektören enligt prövning bestämma, att i fråga om den skattskyldige för viss tid, dock högst till utgången av löpande skatteår, icke skall verkställas förskottsinnehållning enligt tabell eller att innehållningen skall verkställas med mindre belopp än vad eljest borde ha gjorts.

Förordnar skattedirektör med stöd av 16 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd att förskottsinnehållning skall verkställas till nedsatt belopp, skall nedsättningen antecknas i skatteboken fördelad på skatteårets återstående löneperioder.

7 §.

Erhåller skattskyldig sådan lön, på vilken förskottsinnehållning skall verkställas enligt innehållningstabell, bör han i god tid före löneutbetalning ingiva sin skattebok till arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att, såvida han och löntagaren icke annorlunda överenskommer, uppbevara skatteboken.

Skattestyrelsen kan berättiga pensionsutbetalare att på sätt som bestämmes av skattestyrelsen, direkt från skattemyndigheterna erhålla uppgifter om förskottsinnehållningskod, det procenttal som skall användas vid verkställande av innehållningen och andra vid förskottsinnehållning erforderliga uppgifter, som skall antecknas i skattebok.

Erhåller skattskyldig lön eller pension av två eller flera arbetsgivare eller pensionsutbetalare eller åtnjuter han utöver löneinkomst pension eller livränta av flera olika utbetalare, skall skatteboken ingivas till den arbetsgivare eller pensionsutbetalare eller på motsvarande sätt uppgift om förskottsinnehållningskoden till den pensionsutbetalare, som enligt 13 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd skall verkställa förskottsinnehållning enligt innehållningstabell.

8 §.

I 20 § lagen om förskottsuppbörd avsedda innehållningsbevis är skattebok och förskottsinnehållningsbevis.

Skattestyrelsen fastställer formulär för innehållningsbevis, särskilt för registrerad och oregistrerad arbetsgivare.

9 §.

Registrerad arbetsgivare använder skattebok och tilläggsblad till den som i 20 § lagen om förskottsuppbörd avsett innehållningsbevis. Företer löntagare icke sin skattebok, antecknas uppgifterna på registrerad arbetsgivares förskottsinnehållningsbevis.

10 §.

Arbetsgivare skall vid behov anskaffa tilläggsblad till skattebok, och på tilläggsbudet i enlighet med skatteboken anteckna den skattskyldiges fullständiga namn, personbeteckning och adress samt skatteåret och foga tilläggsbladet till skatteboken.

11 §.

Löntagare är berättigad att av arbetsgivare utfå sin skattebok till företeende för skattemyndighet eller för annat motsvarande ändamål.

12 §.

Arbetsgivare är skyldig att senast den 15 januari återställa föregående års skattebok samt giva förskottsinnehållningsbevis till löntagaren. Upphör löntagares tjänste- eller arbetsförhållande skall skatteboken omedelbart återlämnas samt förskottsinnehållningsbevis givas till honom.

13 §.

Arbetsgivare skall, såvida icke i 16, 17 och 18 §§ annorlunda stadgas, då förskottsinnehållning verkställes, i skatteboken eller på förskottsinnehålmingsbeviset anteckna följande uppgifter:

1) löntagarens fullständiga namn och personbeteckning;

2) lönebelopp, på vilket innehållning verkställts, och i fall som nämnes i 8 § lagen om förskottsuppbörd, även nedan i 15 § avsedda uppgifter;

3) det innehållna beloppet;

4) med angivande av datum den tid, för vilken lönen betalats;

5) sitt namn samt personbeteckning eller affärs- och samfundssignum; samt

6) övriga uppgifter i innehållningsbevis i enlighet med av skattestyrelsen fastställt formulär.

Skall förskottsinnehållning på lön icke verkställas på grund av prestationens belopp, eller har skattedirektören förordnat, att förskottsinnehållning icke skall verkställas, skall lönen i enlighet med vad ovan i 1 mom. är sagt, antecknas i löntagarens skattebok eller förskottsinnehållningsbevis.

14 §.

Oregistrerad arbetsgivare skall i löntagarens skattebok anteckna det antal förskottsinnehållningsbevis han givit över löner för huvudsyssla, den arbetade tiden samt sitt namn och sin personbeteckning eller sitt affärs- och samfundssignum.

15 §.

Om arbetsgivare icke verkställer förskottsinnehållning på gottgörelse som avses i 8 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd eller om han verkställer förskottsinnehållning på lönebelopp som nedsatts i enlighet med nämnda paragrafs 2 mom. skall han i skatteboken eller på förskottsinnehållningsbeviset även anteckna nämnda gottgörelse eller lönebeloppet utan avdrag, i enlighet med vad skattestyrelsen bestämmer.

16 §.

Har förskottsinnehållning verkställts i enlighet med 15 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd, skall arbetsgivaren i det för löntagarna gemensamma förskottsinnehållningsbeviset anteckna envar löntagares fullständiga namn och personbeteckning samt övriga ovan i 13 § 1 mom. nämnda uppgifter, samt ytterligare nämna, att det är fråga om gemensamt arvode.

17 §.

Registrerad arbetsgivare äger rätt att för hela kalenderåret eller, om löntagare lämnar tjänsten eller arbetet före kalenderårets utgång, till avgångsdagen, för den förflutna tiden på en gång i skatteboken eller på förskottsinnehållningsbeviset anteckna i 13 § avsedda uppgifter.

18 §.

Oregistrerad arbetsgivare kan på en gång på förskottsinnehållningsbeviset anteckna de i 13 § avsedda uppgifter som gäller de löner han utbetalat under en kalendermånad.

19 §.

Bokföringsskyldig arbetsgivare skall över varje löntagare kalenderårsvis föra enhetlig förteckning (lönekort), ur vilken framgår följande uppgifter:

1) löntagarens fullständiga namn, personbeteckning, adress och beskattningskommun;

2) förskottsinnehållningskod;

3) andra bestämmelser angående förskottsinnehållningen;

4) med angivande av datum den tid, för vilken lönen erlagts;

5) penninglönens belopp;

6) penningvärdet av naturaförmån;

7) belopp som med stöd av 8 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd avdragits från lönen;

8) annat belopp, som avdragits från lönen före förskottsinnehållningens verkställande;

9) det lönebelopp, på vilket förskottsinnehållning skall verkställas;

10) förskottsinnehållningens belopp; samt

11) belopp av gottgörelse, som avses i 8 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd, särskilt för varje gottgörelse.

I 1 mom. 4―11 punkterna avsedda uppgifter lämnas per löneutbetalning.

På lönekortet eller bilaga till detta skall även antecknas arten av och beräkningsgrunden för naturaförmån samt det belopp löntagaren erlagt till arbetsgivaren för förmånen, arten av och grunden för gottgörelse erlagd i enlighet med 3 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd samt arten av och grunden för belopp som avdragits från lönen i enlighet med 2 mom. sagda paragraf eller på annan grund. På lönekortet eller bilaga till detta skall ytterligare antecknas av skattestyrelsen bestämda uppgifter.

Då kalenderåret utgått skall på lönekortet antecknas de årliga sammanlagda beloppen av ovan i 1 mom. 5―11 punkterna avsedda utbetalningar eller belopp, särskilt för varje utbetalning eller belopp.

Även då lönen är så liten, att förskottsinnehållning icke skall verkställas på denna eller då skattedirektören har bestämt att förskottsinnehållning icke skall verkställas, skall på lönekortet eller bilaga till detta antecknas i 1, 3 och 4 mom. avsedda uppgifter.

Har lön utbetalats för utomlands utfört arbete, och förskottsinnehållning icke på grundval av 22 § 1 mom. 6 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet skall verkställas på lönen, skall på lönekortet eller bilaga till det antecknas i 1, 3 och 4 mom. avsedda uppgifter, platsen för arbetets utförande, tidpunkten för vistelsen utomlands samt besök i Finland under denna vistelse.

Har grunderna för ovan i 1 och 3 mom. avsedda uppgifter ändrats eller har uppgifterna annars korrigerats, skall den ursprungliga uppgiften förvaras och den nya uppgiften samt den tidpunkt från och med vilken den tillämpas, utan dröjsmål antecknas på lönekortet eller bilaga till detta.

Oregistrerad bokföringsskyldig arbetsgivare skall på lönekortet anteckna det antal förskottsinnehållningsbevis han givit över lön som utbetalats för huvudsyssla.

20 §.

Bokföringsskyldig arbetsgivare, som i sin tjänst samtidigt har haft åtminstone tre löntagare, skall per löneutbetalning föra enhetlig förteckning (lönelista), ur vilken per löntagare framgår:

1) löntagarens namn;

2) med angivande av datum den tid, för vilken lönen erlagts;

3) löneutbetalningsdagen;

4) penninglönens belopp;

5) penningvärdet av naturaförmån;

6) belopp som med stöd av 8 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd avdragits från lönen;

7) annat belopp som avdragits från lönen före förskottsinnehållningens verkställande;

8) det lönebelopp, på vilket förskottsinnehållning skall verkställas;

9) förskottsinnehållningens belopp;

10) i 8 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedd gottgörelse;

11) till löntagaren utbetalat eller på konto infört belopp; samt

12) andra av skattestyrelsen bestämda uppgifter.

Avdrages från lönen efter verkställd förskottsinnehållning annan än till förskottsinnehållningen ansluten utbetalning, skall avdragets belopp antecknas på lönelistan.

På lönelistan skall även antecknas de sammanlagda beloppen av ovan i 1 mom. 4―11 punkterna avsedda utbetalningar eller belopp, särskilt för varje utbetalning eller belopp.

Lönelistan skall uppgöras särskilt för i 4 § lagen om förskottsuppbörd avsedda löner, för ovan i 19 § 6 mom. avsedda prestationer och för i 5, 6 och 7 §§ lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer, eller lönelista skall uppgöras så, att därav tillräckligt specificerade framgår sagda löner och prestationer.

21 §.

Beträffande anteckningar som staten och dess inrättningar gjort över prestationer som avses i lagen om förskottsuppbörd iakttas vad i förordningen om statsförslaget och statens bokföring (775/72) är stadgat eller med stöd därav bestämt.

22 §.

Annan än bokföringsskyldig och i 21 § avsedd arbetsgivare, som under samma kalenderår i sin tjänst i tre månaders tid samtidigt har haft åtminstone tre löntagare, skall över prestationer som avses i lagen om förskottsuppbörd göra anteckningar, innehållande i 19 och 20 §§ avsedda uppgifter, såvida icke skattestyrelsen av särskilda skäl annorlunda bestämmer.

Angående skyldighet för annan än i 19 och 21 §§ samt ovan i 1 mom. avsedd arbetsgivare att göra anteckningar över i lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer, bestämmes vid behov av skattestyrelsen.

23 §.

I 19 § avsedda förteckningar och i 22 § avsedda anteckningar får, med beaktande i tillämpliga delar av vad som bestämts med stöd av bokföringslagen, uppgöras i mikroutskrift på film eller på annat sätt så att de kan läsas med hjälp av förstoringsapparat och vid behov utskrivas i läsbar form.

Under kalenderåret får i 19 § avsedda förteckningar och i 22 § avsedda anteckningar uppgöras på magnetband, magnetskivor eller därmed jämförbara maskinläsliga datamedia och uppbevaras på dem. Efter kalenderårets slut skall dock förteckningarna och anteckningarna utskrivas i vanlig läsbar form eller i form som avses i 1 mom.

På anmodan av tjänsteman som avses i 29 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd skall i 1 och 2 mom. nämnda förteckningar och anteckningar omedelbart på arbetsgivarens bekostnad utskrivas i klar skriftlig form.

24 §.

Registrerad bokföringsskyldig arbetsgivare skall i enlighet med skattestyrelsens anvisningar av lönelistorna och andra under kalendermånaden erlagda löneutbetalningar och registrerad i 22 § avsedd arbetsgivare skall av motsvarande anteckningar göra ett sammandrag varav framgår, specificerade per lönelista och löneutbetalning eller anteckning, det i 30 § 1 mom. avsedda belopp som skall inbetalas på postgirokonto och övriga i 32 § 1 och 2 mom. avsedda uppgifter som skall antecknas på inbetalningskortet och på anmälan om tilläggsuppgifter.

25 §.

Bokföringsskyldig arbetsgivare skall i sin bokföring införa förskottsinnehållningarna på ett särskilt konto.

Vid maskinell bokföring skall införingar och överföringar av löne- och förskottsinnehållningsbelopp samt det sätt, på vilket dessa erlagts, liksom även införda och överförda posters samband med lönekort och lönelista samt med övrig bokföring kunna konstateras utan användande av maskin.

26 §.

I 29 a § 3 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedd beskrivning över förfarandet vid maskinell bokföring är en redogörelse ur vilken framgår i vilken utsträckning löneuträkningen utföres maskinellt, de anläggningar, datamedia och blankettmodeller som användes, sätt att uträkna lön och förskottsinnehållning samt inmatnings- och utmatningsmaterial och behandling av detta. I beskrivningen över förfarandet skall även nämnas förändringar som skett i behandlingen av den maskinella lönebokföringen. I beskrivningen av sättet att uträkna lön och förskottsinnehållning skall ingå redogörelse för löne- och avdragsarter och behandlingen av dessa, de löneutbetalningsperioder som tillämpas och de kontroller som ingår i den maskinella behandlingen. Av beskrivningen över förfarandet skall ytterligare framgå, hur andra prestationer till löntagaren behandlas i lönebokföringen. Skattestyrelsen fastställer vid behov vad annat skall intagas i beskrivningen över förfarandet vid maskinell lönebokföring.

27 §.

Arbetsgivare, som börjar utbetala lön regelbundet, är skyldig att utan dröjsmål på blankett som fastställts av skattestyrelsen för registrering lämna länsskatteverket på blanketten inbegärda uppgifter. Meddelande skall även annars ges på uppmaning av länsskatteverket.

28 §.

Sedan registrering skett meddelar länsskatteverket arbetsgivaren en kod, som han skall använda i skatteböcker och på förskottsinnehållningsbevis, vid erläggande av innehållna belopp till skatteuppbördsmyndighet samt i andra meddelanden som avges för övervakningen av förskottsinnehållningen.

29 §.

Registrerad arbetsgivare skall utan dröjsmål till det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen, anmäla om ändring av namn, adress eller hemkommun samt om att regelbunden löneutbetalning avslutats och att samfund upphört. Likaså skall anmälan göras om ändring av arbetsgivarens juridiska form och ansvariga bolagsmän.

30 §.

Annan registrerad arbetsgivare än staten skall inbetala av honom under kalendermånaden innehållna medel i en rat med användande av inbetalningskort för registrerad arbetsgivare, på det länsskatteverks postgirokonto, inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen.

Med tillstånd av länsskatteverket kan inbetalning ske separat för arbetsgivares olika verksamhetsplatser.

31 §.

Oregistrerad arbetsgivare skall inbetala av honom under kalendermånaden innehållna medel per löntagare med användande av inbetalningskort för oregistrerad arbetsgivare, på det länsskatteverks postgirokonto, inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen. På inbetalningskortet skall antecknas där inbegärda uppgifter.

32 §.

Registrerad arbetsgivare skall månatligen inom i 19 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd utsatt tid genom anteckning på ovan i 30 § avsett inbetalningskort meddela länsskatteverket beloppen av de löner, pensioner, livräntor och i 6 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som han erlagt under föregående kalendermånad samt på dem verkställda förskottsinnehållningar.

Registrerad arbetsgivare, som icke erlagt innehållna belopp skall meddela länsskatteverket i 1 mom. avsedda uppgifter inom i sagda moment avsedda tid.

Har registrerad arbetsgivare på grund av avbrott i verksamheten eller av annat särskilt skäl icke erlagt löner under kalendermånaden, skall han inom ovan nämnda utsatta tid anmäla härom till länsskatteverket.

Ovan i 2 och 3 mom. avsedda anmälningar skall göras med användande av den anmälan om tilläggsuppgift vilken utgör bilaga till registrerad arbetsgivares inbetalningskort. Om sättet rör staten och dess inrättningar att meddela i 1 och 3 mom. samt 33 § avsedda uppgifter bestämmes särskilt.

33 §.

Då registrerad arbetsgivare från inbetalat förskottsinnehållningsbelopp avdrar förskottsinnehållning som han tidigare erlagt till ett för stort belopp, skall han inom i 19 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd utsatt tid tillställa länsskatteverket utredning över det avdrag som gjorts med användande av anmälan om tilläggsuppgift som avses i 32 § 4 mom.

34 §.

Registrerad arbetsgivare skall före utgången av januari månad det år som följer efter löneutbetalningsåret, till det länsskatteverk, mom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen, för övervakning av innehållna och erlagda medel avge årsanmälan, av vilken framgår:

1) namn och personbeteckning på de löntagare som under året varit i arbetsgivarens tjänst;

2) beloppet av förskottsinnehållning underkastad lön till envar löntagare samt av innehållning som verkställts på lönen;

3) de sammanlagda beloppen av förskottsinnehållning underkastade löner till ovan avsedda löntagare samt av innehållningar som verkställts på lönerna; samt

4) andra av skattestyrelsen bestämda uppgifter.

Av årsanmälan skall i en särskild uppställning framgå ovan i 1 mom. avsedda uppgifter för de prestationer som avses i 4, 5, 6 och 7 §§ lagen om förskottsuppbörd. Årsanmälan kan ges i av skattestyrelsen godkänd form på maskinläsliga datamedia.

Skattestyrelsen utfärdar vid behov närmare bestämmelser om uppgörande av årsanmälan.

35 §.

Över debitering i enlighet med lagen om förskottsuppbörd skall arbetsgivaren tillställas debetsedel med anteckning om de belopp som skall erläggas samt betalningsdag.

Över utgivna debetsedlar uppgöres särskild förteckning vid länsskatteverket.

36 §.

För upphävande av i 24 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedd betalningsskyldighet skall arbetsgivaren ansöka härom hos länsskatteverket. Av ansökan skall framgå debetsedeln och de löntagare, för vilkas del han önskar få betalningsskyldigheten upphävd.

37 §.

Stadgandena i detta kapitel om lön, löntagare och arbetsgivare skall, såframt annorlunda ej är stadgat, äga motsvarande tillämpning på pension, livränta och i 6 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd avsett arvode ävensom på utbetalare och mottagare av pension livränta och nämnda arvode.

3 kap.

Förskottsinnehållning på dividend samt på ränta på andelskapital, obligationslån, debenturelån och annat masskuldebrevslån.

38 §.

Förskottsinnehållningen på dividend, som avses i 31 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd, och på ränta på andelskapital är 30 procent, om det erlagda dividend- eller räntebeloppet är högst 1 500 mark, och 50 procent på den del av den erlagda dividenden eller räntan som överstiger detta belopp. Har dividend icke erlagts eller gottskrivits vederbörande inom en månad efter det dividenden kunnat lyftas, är innehållningen dock 50 procent av dividendens belopp.

Förskottsinnehållningen på ränta på obligationslån, debenturelån och annat masskuldebrevslån samt i 31 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedd ränta, som bör anses såsom dividend, är 50 procent.

39 §.

Förskottsinnehållning på dividend eller ränta bestämmes i jämna tiotal penni sålunda, att då det uträknade beloppet slutar på belopp i penni, dessa icke beaktas.

40 §.

Såsom i 32 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedd utredning betraktas intyg av skattedirektören i det skattedistrikt, till vilket vederbörande persons eller samfunds hemkommun hör.

41 §.

Förskottsinnehållning på dividender och räntor skall erläggas med användande av inbetalningskort för dividendinnehållning på det länsskatteverks postgirokonto, inom vars tjänsteområde dividend- eller ränteutbetalarens hemkommun är belägen.

42 §.

Av redovisning, som enligt 33 § lagen om förskottsuppbörd skall avges till länsskatteverket, skall framgå:

1) det sammanlagda beloppet av de dividender som enligt beslut skall utdelas och de räntor som erlagts;

2) det sammanlagda beloppet av de dividender och räntor, på vilka innehållning verkställts enligt 50 procent;

3) det sammanlagda beloppet av de dividender och de räntor på andelskapital, på vilka innehållning verkställts enligt 30 procent;

4) det sammanlagda beloppet av innehållningar som verkställts enligt 50 procent;

5) det sammanlagda beloppet av innehållningar som verkställts enligt 30 procent;

6) den dag, från och med vilken dividend kunnat av vederbörande lyftas; samt

7) den dag, då de i 4 och 5 punkterna nämnda beloppen inbetalats på postgirokonto.

Har innehållning icke verkställts på de totala beloppen av de i i mom. 1 punkten nämnda dividenderna, skall utom ovan sagda uppgifter ytterligare meddelas de dividendtagare, i fråga om vilka med stöd av 32 § lagen om förskottsuppbörd innehållning icke verkställts, samt det sammanlagda beloppet av till dem erlagda dividender. Till redovisningen skall fogas ovan i 40 § avsedda intyg.

I denna paragraf avsedd redovisning skall tillställas skattebyrån i det skattedistrikt, till vilket dividendutbetalarens hemkommun hör.

43 §.

Aktiebolag skall inom en månad från dagen för den bolagsstämma, vid vilken beslut fattas om utdelning av dividend eller erläggande av ränta, som skall betraktas såsom dividend, tillställa skattebyrån i det skattedistrikt, till vilket bolagets hemkommun hör, ett till riktigheten styrkt utdrag ur stämmans protokoll samt andra erforderliga handlingar, vilka utvisar vad angående utdelande av dividend eller nämnda ränta beslutats, beloppet av den dividend, som utdelas på varje aktie, eller beloppet av den ränta på av bolaget upptaget lån som skall erläggas eller gottskrivas, samt antalet till dividend berättigade aktier ävensom den dag, från och med vilken dividenden eller räntan stått att lyfta.

Framgår icke av utdrag ur protokoll över bolagsstämma, vilket tillställts skattebyrån, från och med vilken dag dividend eller ränta, vilken skall betraktas såsom dividend, stått att lyfta, anses den, såvida icke annat visas, ha stått att lyfta räknat från den dag, då beslut vid bolagsstämman fattades om utdelning av dividenden eller erläggande av räntan.

Vad i 1 mom. är stadgat om aktiebolag, gäller i tillämpliga delar för andelslag.

44 §.

Finlands Bank skall om de i bankens register över masskuldebrevslån antecknade obligationslånen, debenturelånen samt andra masskuldebrevslån göra anmälan till skattebyrån i det skattedistrikt, till vilket låneupptagarens hemkommun hör. Anmälan skall göras omedelbart när anteckning gjorts och av den skall framgå lånets belopp, betalningsplan, ränta och andra med lånet förenade villkor.

45 §.

På förskottsinnehållning som skall verkställas på dividend och ränta skall på motsvarande sätt tillämpas, vad i 35 och 36 §§ är stadgat.

4 kap.

Förskottsbetalning.

46 §.

Det normala fastställandet och debiteringen av de i 36 § lagen om förskottsuppbörd avsedda förskotten skall slutföras inom januari månad.

47 §.

Skattedirektören skall tillse, att förskottsdebetsedlarna tillställes de skattskyldiga i god tid före betalningsdagen för den första raten.

De förskottsdebetsedlar, vilka icke kunnat frambefordras, skall i skattebyrån tillhandahållas de skattskyldiga.

48 §.

Med stöd av 37 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd fastställda förskott uppbäres under av finansministeriet fastställda uppbördsmånader sålunda, att de förskott som uppbäres olika månader skall erläggas senast den 23 dagen i varje månad.

49 §.

Skattskyldig, som av orsak, vilken nämnes i 46 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd, anhåller om ätt honom påfört förskott måtte fastställas ånyo eller återkallas, bör utöver annan erforderlig utredning för den skattedirektör, som fastställt förskottet, förete den tidigare mottagna förskottsdebetsedeln samt, såvida det erlagda beloppet icke framgår av förskottsdebetsedeln, utredning om, hur mycket han redan erlagt av det förskott som påförts honom.

Begär skattskyldig, som påförts i 37 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd avsett förskott i flera kommuner, rättelse, bör han till vederbörande skattedirektörer inlämna ifrågavarande förskottsdebetsedlar.

50 §.

Förskott, vilket enligt 43 § 3 eller 4 mom. lagen om förskottsuppbörd påförts skattskyldig, skall bestämmas att uppbäras med beaktande i tillämpliga delar av vad särskilt är stadgat om uppbördsraterna av förskott.

Har förskott med stöd av 46 § lagen om förskottsuppbörd nedsatts, skall från det återstående beloppet avdragas av den skattskyldige möjligen redan erlagd del och återstoden bestämmas att erläggas av honom på sätt skattestyrelsen bestämmer. Har förskott nedsatts till lägre belopp än vad som redan erlagts, skall det belopp, som uppburits för mycket, förordnas att omedelbart återbetalas.

I fall som avses i 43 § 4 mom. lagen om förskottsuppbörd kan skattedirektör dock förordna, att förskott skall uppbäras omedelbart i sin helhet.

51 §.

Vid fastställande av förskottsrater beaktas icke den del som överskjuter jämna mark.

5 kap.

Särskilda stadganden.

52 §.

Skall löntagare eller annan person enligt lagen om förskottsuppbörd höras, innan ärendet avgöres eller åtgärd vidtages, skall saken, såvida vederbörande icke hört på annat sätt delgivas honom i den ordning i lagen om delgivning i förvaltningsärenden är stadgat och honom likaså beredas tillfälle att inom utsatt tid förete utredning som han finner påkallad.

53 §.

Infaller sista dagen för uppbörd, betalning eller för annan i lagen om förskottsuppbörd eller i denna förordning stadgad bestämd tid på helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller söckenlördag, får belopp erläggas eller uppgift utföras under den första därpå följande söckendagen.

54 §.

Vid skattebyråerna och på betalningsställen som mottager arbetsgivares prestationer skall tillhandahållas tilläggsblad till skattebok, förskottsinnehållningsbevis samt för ifrågavarande kommun fastställda innehållningstabeller.

55 §.

Kan den skattskyldige göra troligt, att hans skattebok eller förskottsinnehållningsbevis förstörts eller försvunnit, skall han för att vid beskattningen få tillgodoräkna sig det innehållna beloppet, till skattedeklarationen foga av den person, som verkställt innehållningen, utfärdat intyg över de belopp denna erlagt till honom och på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Kan den skattskyldige av orsaker, som nämnes i 1 mom, icke till sin skattedeklaration foga i 34 § lagen om förskottsuppbörd avsett intyg, kan i stället för sagda intyg godkännas avskrift av detta.

56 §.

Skattedirektör kan med länsskatteverkets tillstånd anförtro uppgifter, vilka i lagen om förskottsuppbörd stadgats att ankomma på honom, åt andra tjänstemän vid skattebyrån.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden.

57 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 23 december 1959 om förskottsuppbörd (482/59) jämte däri senare gjorda ändringar.

58 §.

Denna förordning tillämpas på förskottsinnehållning som verkställts på lön och annan i lägen om förskottsuppbörd avsedd prestation som erlagts den 1 januari 1979 eller senare, och på erläggande av denna förskottsinnehållning till skatteuppbördsmyndighet.

På förskottsinnehållning som verkställts på lön och annan i lagen om förskottsuppbörd avsedd prestation, vilken erlagts före den 1 januari 1979, med undantag av debitering och upphävande av betalningsskyldighet, samt på erläggande av denna förskottsinnehållning till skatteuppbördsmyndighet, tillämpas stadgandena i förordningen den 23 december 1959 om förskottsuppbörd, sådan den varit i kraft år 1978.

59 §.

Arbetsgivare, som hos länsskatteverk ansöker om upphävande av betalningsskyldighet vilken med stöd av 24 § lagen om förskottsuppbörd ålagts honom före den 1 januari 1979, skall till ansökan i fråga om där nämnda arbetstagare foga intyg av vederbörande skattedirektör över att de på lönen utgående skatterna samt folkpensions- och sjukförsäkringspremie, eller i 23 § 2 mom., lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd, sådant sagda lagrum lyder i sin ursprungliga form, avsett förskott har erlagts eller att för lönen icke behövt erläggas stats- eller kommunalskatt eller folkpensions- eller sjukförsäkringspremie. Har uppbörden av på lönen utgående skatter och avgifter överförts till länsskatteverket, skall skattedirektören i sitt intyg nämna debetsedelns nummer.

60 §.

Angående redovisning och bokföring av skattemärken som den 2 och 3 januari 1979 sålts på postanstalt skall i tillämpliga delar iakttas, vad om redovisning och bokföring av frimärken är bestämt.

61 §.

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 1 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.