903/1978

Given i Helsingfors den 1 december 1978.

Förordning om skatteuppbörd.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till finansministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av 29 § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78):

1 kap.

Skatteuppbörd.

1 §.

I lagen om skatteuppbörd avsedda skatter, avgifter och andra prestationer (skatter) uppbäres på länsskatteverkets postgirokonton.

2 §.

Skatter skall inbetalas i Postbanken eller på postanstalt som förmedlar postgirorörelse. Om inbetalning av skatt i andra penninginrättningar bestämmer finansministeriet.

Angående inbetalning av skatter till statens redovisningsverk och om betalning av skatter med statens skuldförbindelser och andra värdepapper gäller vad därom är stadgat särskilt.

3 §.

Postbanken skall dagligen inbetala av bankens kontor och bankens ombudsmän mottagna skattemedel på länsskatteverkets postgirokonto senast den vardag närmast efter betalningsdagen, då Postbanken bokför betalningsuppdrag på postgirokonton. Skattemedel som annan penninginrättning än Postbanken mottagit, skall för varje dag inbetalas på länsskatteverkets för ändamålet avsedda postgirokonto, senast den vardag närmast efter betalningsdagen då penninginrättningen är öppen för allmänheten.

Finansministeriet bestämmer storleken av penninginrättnings uppbördsprovision och den ränta som penninginrättning skall erlägga, om inbetalningen till länsskatteverket av de skattemedel den mottagit fördröjes.

2 kap.

Indrivning.

4 §.

Länsskatteverk skall sända skatter som icke erlagts inom fastställd tid att indrivas i utsökningsväg.

Länsskatteverk kan avbryta indrivning som riktar sig mot skattskyldig om denne har konstaterats sakna utmätningsbar egendom eller inkomst, om hans vistelseort är okänd eller han vistas i land, med vilket Finland icke ingått avtal som gör skatteindrivning möjlig. Utredning av den skattskyldiges inkomster, förmögenhet, vistelseort och andra omständigheter som inverkar på indrivningen skall dock fortsättas och indrivningen inledas på nytt, om den kan antas leda till resultat.

5 §.

Utöver eller i stället för sökande av utsökning kan länsskatteverk vid behov vidtaga specialindrivningsåtgärder för indrivning av skatt. Utmätningsman skall utan dröjsmål underrättas om specialindrivningsåtgärd, som kan föranleda förändringar i indrivningen av skatt genom utsökning.

Vid specialindrivning kan ansökas om den skattskyldiges försättande i konkurs, vidtagas åtgärder för tryggande av skatteindrivningen, väckas och drivas av skatteindrivningen föranledd ersättnings- och återvinningstalan samt sändas uppgifter om obetalda skatter för publicering i kredittidningar.

Specialindrivning omfattar även bevakning av skattetillgodohavanden och förande av talan i konkurs, vid fusion av aktiebolag eller andelslag, vid exekutiv auktion av fastighet, vid offentlig stämning och boskillnad samt indrivning av skatt i utlandet och indrivning av utländsk skatt i Finland.

3 kap.

Avkortningar och avskrivningar.

6 §.

Länsskatteverket avkortar i räkenskaperna debiterat och ännu icke betalt belopp, då

1) debitering har avskrivits;

2) debiterat belopp har nedsatts;

3) beskattning eller debitering har verkställts ånyo;

4) skatt med stöd av 84 § beskattningslagen har anvisats att återgå;

5) partiell eller fullständig befrielse från skatt har beviljats;

6) skatt i fall som avses i 25 eller 26 § lagen om skatteuppbörd lämnas oindriven;

7) i 108 § beskattningslagen avsedd avkortning av förskott har verkställts;

8) vid skatteindrivningen har framgått, att skatten har påförts person som icke existerar eller annars uppenbart oriktigt och felet icke kan rättas genom ändringssökande; samt då

9) vid skatteindrivningen har framgått, att påfört förskott icke i enlighet med 104 § beskattningslagen har använts till betalning av de skatter och avgifter som påförts den skattskyldige.

Utmätningsman skall utan dröjsmål underrättas om avkortning på skatterest som är under utsökning.

7 §.

Preskriberad skatt avskrives i räkenskaperna.

4 kap.

Återbäringar.

8 §.

Skatteåterbäring skall utbetalas till vederbörande omedelbart efter det att rätten till återbäring avgjorts samt avkortningar och kvittningar verkställts.

9 §.

Återbäring av obefogad prestation sökes hos det länsskatteverk på vars konto prestationen har inbetalats. Prestation som länsskatteverk annars konstaterar vara obefogad återbäres utan ansökan.

Prestation som understiger 5 mark återbäres icke.

10 §.

Skatteåterbäring erlägges som uttag från postgirokonto eller inbetalas på den skattskyldiges postgiro- eller bankkonto. Finansministeriet utfärdar närmare bestämmelser om betalning av skatteåterbäring på postgiro- eller bankkonto.

11 §.

Skall ränta erläggas på skatteåterbäring, beräknas den enligt en årlig ränta om 9 procent.

5 kap.

Redovisningar.

12 §.

Vid fastställande av skattetagargruppernas utdelning i enlighet med 14 § lagen om skatteuppbörd användes den senast verkställda beskattningen som grund. Vid fastställandet beaktas förändringar som skett i utvecklingen av löneinkomster och andra personliga inkomster samt i grunden för statsskatten, den försäkrades folkpensionsförsäkrings- och sjukförsäkringspremie, kommunalskatten och kyrkoskatten, sådana de beaktats vid fastställande av tabeller för förskottsinnehållning, ävensom andra förändringar som inverkar på saken.

Vid fastställande av kommuns eller församlings utdelning användes den senast verkställda beskattningen som grund. Vid fastställandet av utdelningarna beaktas utvecklingen i folkmängden under föregående år samt förskottsuttaxeringen per skattöre under skatteåret.

13 §.

Vid fastställandet av i 16 § lagen om skatteuppbörd avsedda rättade utdelningar anses fördelningen av skatter som påförts för olika inkomster vara densamma som fördelningen av motsvarande inkomster. Från inkomsterna skall, innan fördelningen fastställes, avdragas de naturliga avdrag som hänför sig till dem. Andra än naturliga avdrag anses hänföra sig till alla inkomster i förhållande till fördelningen av dessa inkomster.

14 §.

På i 16 § lagen om skatteuppbörd avsedda belopp som skall erläggas till eller indrivas hos skattetagarna, beräknas en engångsförhöjning om 17 procent.

15 §.

På i 21 § lagen om skatteuppbörd avsedda belopp som skall återindrivas och för vilka anstånd beviljats, uppbäres för anståndstiden en årlig ränta om 12 procent.

16 §.

Skattestyrelsen ombesörjer i 13, 15 och 16 §§ lagen om skatteuppbörd avsedda redovisningar, och medlen utbetalas av länsskatteverket i Nylands län.

Andra än i 1 mom. avsedda redovisningar göres och medlen utbetalas av vederbörande länsskatteverk, såvida icke annorstädes annat är stadgat.

17 §.

I samband med den redovisning som skall göras för uppbördsåret utredes per skattetagare de enligt 7 § från räkenskaperna avskrivna skatter som icke influtit skattetagaren till godo.

6 kap.

Skattekvittning.

18 §.

Om särskilda skäl så kräver skall vederbörande beredas tillfälle att förete utredning innan kvittning verkställes.

19 §.

Kvittning av skatterest som tillsänts utmätningsman för indrivning skall omedelbart meddelas utmätningsmannen.

20 §.

Sker kvittning i enlighet med 9 § lagen om skatteuppbörd, skall detta meddelas den skattskyldige i samband med i 87 § 1 mom. beskattningslagen avsett delgivande.

7 kap.

Särskilda stadganden.

21 §.

Är belopp som enligt lagen om skatteuppbörd skall uppbäras eller indrivas mindre än 10 mark, uppbäres eller indrives det icke. Är belopp som skall återbäras mindre än 5 mark återbäres det icke.

Inkomstrat som skall lämnas oindriven upptages icke i redovisningen bland passiva. Om den ingår i beloppet för passiva avkortas den i redovisningen.

Utgiftsrat, som icke återkräves, bokföres som utgift såsom en del av ifrågavarande prestationsrat.

22 §.

Om utmätningsman underlåter att inom fastställd tid överföra influtna medel till länsskatteverket eller om han annars försummar de skyldigheter som ankommer på honom vid skatteutsökning, skall länsskatteverket underrätta överexekutor om försumligheterna.

23 §.

Över uppbörd av skatter och avgifter skall uppgöras årsredovisning enligt skatteslag på sätt därom är särskilt bestämt i skattestyrelsens redovisningsinstruktion.

24 §.

Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om uppbörd av skatter, om redovisning av skattemedel som mottagits av penninginrättningarna, om uppbördsbokföring, om skatteuppbördsmyndigheternas indrivningsåtgärder samt om återbäring av skatter och redovisning av skattemedel till skattetagarna.

8 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden.

25 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 15 januari 1960 om skatteuppbörd (21/60) jämte däri senare gjorda ändringar.

Såframt icke i denna förordning eller annorstädes i lag eller förordning annat stadgas, överföres i förordningen den 15 januari 1960 om skatteuppbörd (21/60), sådan den i ändrad form är i kraft den 31 december 1978, avsedda ärenden, vilka är under behandling vid länsstyrelserna och skattebyråerna, till länsskatteverken då denna förordning träder i kraft.

Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om överföring av skatteuppbördsuppgifter och handlingar.

26 §.

Skattebyråerna uppgör av skattestyrelsen föreskrivna årsredovisningar och redovisningar samt fullgör andra skatteuppbördsuppgifter som hänför sig till år 1978 eller tidigare år även sedan denna förordning trätt i kraft.

Årsredovisningen av skatter för uppbördsåret 1978 uppgöres i enlighet med de stadganden som var i kraft vid utgången av sagda år, som ungefärliga redovisningar. Bestämmelser om årsredovisningarnas detaljer och om bilagor till redovisningarna utfärdas av skattestyrelsen.

I 30 § 2 mom. lagen om skatteuppbörd avsedda redovisningar ombesörjes av länsskatteverket med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i förordningen den 15 januari 1960 om skatteuppbörd (21/60), sådan den i ändrad form är i kraft den 31 december 1978.

27 §.

Stadgandena i 10 § angående inbetalning av skatteåterbäringar på postgiro- och bankkonton tillämpas redan på de återbäringar på förskott som betalas för år 1977.

Fram till dagen för denna förordnings ikraftträdande beräknas ränta på skatteåterbäringar enligt tidigare stadganden.

28 §.

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 1 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.